Mẫu tìm kiếm

2 Corinto 11

Si Pablo

pati' i mga Burubullo' Apostol

1Agla'om ako nga pasinsyahan-bi kon padayon ako si pagpahalling si mga gana' pulus-na allingon pagpahambog ngan sigurado nga angabuyon kam si ako kay iya i nagparabuhat-bi si bisan say magpahambog. 2Ag'abugho gayod ako si ka'am, i klasi pangabugho nga diyusnon. Agpapahandahan-ta kam siray si adda hamok lalla, nga iya si Kristo basi' sapama'atubang-ta kam si iya si pagbwilta-na nga akapariho si karaslon nga ga'i pa akalabutan. 3Pero atalaw ako nga tingali akapariho kam dina si Eba nga sadaya'an-na si sawa. Tingali agkaralingling kam tikang si hul'os dibusyun-bi si Kristo nga gana' salakut-na. 4Awili kam dayon pagkunsinti kon aniya' manakka si ka'am nan nga agparapasamwak mahi'unong si Jesus nga supak si nagparapasamwak kami' hi'unong si iya. O ma'in ngani', diritso kam agpanginano si adda espirito nga la'in kuntra si mag'ayop na si ka'am, ngan da'inan may liwat si adda mahalap sumat kuno' nga ma'in pariho si nag'aku'-bi na. 5Pero ga'i ako ag'ako' nga mas labaw kuntra si ako i mga sakilala-bi mga bantugan apostol kuno'. 6Oho', sa'aku'-ko nga gana' saruman-dumanan-ko pagpahalling, pero atiya' si ako i ungod pagsabot si espirituhanon kata'o ngan sapaklaro kami' nayto si ka'am basi' gana' pangulangan-na si mga pagsabut-bi.

7Agpadangga ako si kalugaringun-ko pagpanginabuhi', basi' ma'in na kinahanglan nga bayaran-bi ako si pagpasamwak-ko si mahalap sumat-na si Diyos. Akasala' ba' ako si da'ito klasi pagpa'ubos nga kunta' agbuwan dina si ka'am unra? 8Ma'in nan hamok iya, kundi' agparakarawat liwat ako si kwarta-na si manniniripon pag'ampo' si ditangnga' mga lugar basi' akapadayon ako si pagsirbi-ko si ka'am. Kon aniya' may dina a'a nga ma'in sayod si katuyu'an-na si kwarta, ga'i ba' iya aka'isip nga day agtangkaw-koy nan tungod si paggamit-ko sito anan si ka'am? 9Pwira sinan, ngan pada'inan-ko namay si ka'am nan siray, ga'i ako liwat akabug'at si bisan say si ka'am parti si mga kinahanglanun-ko kay i mga magpanakka may dina kabugtu'an-ta kam man prubinsya Macedonia i magparasuburno si ako. Maniguro gayod ako nga akalikay pagbuwan si ka'am kagul'anan ngan buhat-koy to hasta na hamok. 10Sigurado nga atiya' si ako i kamatu'uran-na si Kristo, ngan da'inan may liwat i kasiguruhan-bi nga padayun-ko i pagparasumat-ko nga gana' nagsukutan-ko si ka'am si sirbisyu-ko anan si prubinsya Acaya. 11Gasi-bi ba' nga i pagda'itu-ko sito kay ga'i kam aghigugma'-ko? Akatu'anan i Diyos nga aghigugma'-ta kam! 12Tungod sinan, padayun-ko i mga pa'agi-ko pagpanginabuhi' basi' kinakulawan i kala'inan-na si mga buhat-na sinan mga a'a nga ga'i pamahuway pagparapamahambog nga agpaka'irog kuno' mga iya si pagka'apostul-ko.

13I da'inan klasi mga a'a, mga burubullo' linihog pati' mga daya'on mannarabaho nga agparapakang'apostul-na si Kristo. 14Ngan ma'in nan urusahon, kay bisan si Satanas ngani', agparapakang'anghel-na iya si kadanta'an. 15Sanglit ga'i liwat kita akahintakan kon agparapakangrilihugun-na si pagkamatadong i mga ginsakupan-na. Pero si katapusan, sakarawat-na mga iya i angay bulos si mga nagbuhat-na.

Agsumat-na si Pablo

i mga Pag'antus-na

Buhat 9:1-31; 15:1-4; Gal 1:11–2:10; Flp 3:4-11

16Mahalap kunta' kon agpakahuna'-huna' kam nga aniya' pulus-na si mga allingun-ko. Pero bwilta-ko i dati nagsumat-ko si ka'am, kon gana' may dina, pasinsyahan-bi ako gihapon nga ako i a'a nga agparayawit si gana' kapulsanan-na mga allingon basi' akapahambog ako gihapon bisan diki'it hamok. 17Parti namay si pagparapahambug-ko nga day magtapod si kalugaringun-ko, ma'in to sigon si kina'iya-na si Ginu'o, kundi' i kina'iya-na dina si magparayawit si gana' kapulsanan-na. 18Pero tungod kay malabbat i magpahambog hi'unong si aniya' kapulsanan-na si a'a ato si kalibutan, iya may liwat i binuhat-ko. 19Agkaralipay kam pag'ilob si mga magparapanyawit si gana' kapulsanan-na tungod si ura-ura kadunung-bi! 20Bisan ngani' i day magparapanguripon si ka'am, i mga magparapansupsop si ka'am, i mga magparapanalingabot si mga kaluyahan-bi, i mga magpamalabaw si mga kalugaringun-na hasta pa i day magparapanampalo si ka'am, agpata'anan-bi hamok mga iya. 21Tungod si kamamalu'an nag'abat-ko, ag'aku'-ko nga mga maluya pa kami' sinan!

Day addangan ako nga agparayawit si gana' kapulsanan-na. Kon ay i mga sapamahambug-na sinan mga a'a, akapahambog may liwat ako si tawa'-ko. 22Kon mga Hebro mga iya si laha', Hebro may liwat ako. Kon mga dadi'-na mga iya si Israel, dadi'-na may liwat ako. Ngan kon mga ampu-na mga iya si Abraham, ampu-na may liwat ako. 23Kon mga rilihugun-na kuno' mga iya si Kristo, anmas pa liwat ako pero mara'at gayod bisan i pagpahalling sito mga allingon nga gana' kapulsanan-na kay gana' gayod nagkaparihu'an kami' hi'unong si pagsirbi si Kristo. Ako i bali kabudlayan. Simpira na ako nagparapriso tungod si pagka'apostul-ko? Mas grabi i kadabalan-ko pirmi, ngan kada ta'ud-ta'od agtamtam kami' si kamatayon. 24Sin lima na ako nagpalatigo si mga Hebro sigon si kabatasanan-na mga iya nga saturutrayntay nwibi pirmi i kasamaran. 25Sin tallo na ako liwat nagdabal si mga taga Roma, ngan sin adda nagtalutugan gayod ako. Sin tallo atullod i nagsakayan-ko ngan sulit adda allaw i paglawig-lawig-ko si kalawot. 26Gana' si ako durudiskansuhay si kabibiyahi nga ka'urugan sito aniya' kadilikaduhan-na si kinabuhi'-ko. Ga'i ako akalikay si kadilikaduhan bisan singnga ako pa'arop, si pagsungsong nga akakatba si mga kasuba'-suba'an o si kalawot pati' bisan i paglalangngan si mga syudad o si mga katalun-talunan. Aniya' kadilikaduhan-ko si mga tulisan, si mga ma'in Hebro, o bisan si mga igkasi-ko Hebro ngan hasta pa liwat si mga burubullo' kabugtu'an si pagtu'o. 27Agpadangga ako si pagpanginabuhi' ngan malabbat mga sangom nga gana' si ako purupaturihay. Aka'abat ako kalingantuhan pati' ka'uhawan ngan malabbat bisis nga gana' si ako kakan-kakanay. Hingato ako tinugnaw tungod si panahon pati' kay nagparahugkasan ako. 28Pwira pa sito dimu'an, tawa'-ko i pagpanginano si balang allaw i kamutangan-na si manniniripon pag'ampo' si dimu'an mga lugar. 29Kon aniya' mag'abat kaluyahan si pagtu'u-na, adday to si mga paranginanuhun-ko. Kon aniya' addangan nagguyod si pagsala', asina gayod ako si magpasala' dungan si pagkalu'uy-ko si makasala'.

30Oho' gad, awili ako pagpahambog pero hi'unong si mga kaluyahan-ko hamok basi' kinakulawan nga gana' kusug-ko nga kalugaringun-ko gayod. 31Darayawon i Diyus-na pati' Tatay-na si Paragdalom Jesu-Kristo hasta si kahastahan kay iya i kusug-ko. Akatu'anan iya nga ga'i ako agbullo' 32hi'unong si kamutangan-ko ari si Damasco. I gubirnador nga nagtu'inan-na si Hadi' Aretas, aglihog pagbantay si mga pwirtahan-na si syudad basi' ako adakop. 33Makammalo' gayod para si ako kay imbis ako kunta' i nagpa'unrahan, nagtunton may ako dina si adda kanastro+ tikang si bintana'-na si kuta' magpalibot si syudad basi' ako akalibri.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index