Mẫu tìm kiếm

Afasoro 1:7-8

7-8Eno we nauke ekaro Dawama eno wei, Godi Danu mane ewekaini dumuini i wai yaisina odiba i buna mafiaku odo ya dawa iwoka meroma nono Godinu Imumu Irauma yabairo isafekuba buna ufoisake Nanu fo weeka orou sifoisake Derusaremu goini Diudiaini Samariaini nono i orofa akaka yaisinabairo Nanu wake we eneiareifoisaya eno wei. 9Eno weiro nauisake ereibisabaie Yesu urero amuke ani. Amuke aniro ouma Yesu dadau uiro Dawa ere dauisa.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index