Mẫu tìm kiếm

Èfésòs 1

1Mwen Pòl, ki an zapòt Jézi Kwi kon Bondyé té vlé, mwen ka ékwi lèt sala bay tout sé ich Bondyé-a ki ka wèsté Èfésòs-la, sé sa ki ka fè twavay Jézi Kwi épi tout tjè yo. 2Mwen ka mandé Bondyé Papa nou épi Jézi Kwi Senyè pou bay zòt lagwas épi lapé.

Jézi Benni Lèspwi Nou

3Annou adowé Bondyé ki sé Papa Senyè nou Jézi Kwi, épi sé li Senyè-a ka obéyi. I ja benni nou épi tout bennédiksyon ki sòti anho paski nou sé sa Jézi Kwi. 4Avan latè-a té fèt, Bondyé té ja chwazi nou pou nou té sa ich li kon nou manché an Jézi Kwi, kon sa nou té kay nèt épi san défo an pwézans li. Pou lapéti lanmityéʼy, 5Bondyé té ja désidé avan jou-a wivé pou chwazi nou. Lè i adòpté nou kon ich li sé Jézi Kwi ki fè sa posib. Sa té an plézi pou li paski sé sa i té vlé fè. 6Annou adowé Bondyé kon nou ja wè mizi bon kado-a i ja benni nou abondantman épiʼy-la bon kon nou manché an Jézi Kwi, Gasonʼy-lan i kontan an chay-la.

7Sé kon Jézi bay laviʼy pou mò kon an sakwifis, nou té délivwé. Sa vlé di Bondyé ja pawdonnen péché nou. Vwéman lagwas Bondyé gwan kouman, 8i ja moutwé nouʼy pli an pli épi tout lasajès épi lakonpwann. 9Bondyé fè sa i di i té kay fè, sa sé i sèvi Jézi Kwi pou fè nou konnèt sigwé plan-an i té ja désidé pou fini-an. 10Bondyé kay fè planʼy twavay lè lè-a wivé. I kay mennen tout bagay i fè ansanm, ni sa ki an syèl anho épi sa ki asou latè-a, épi Jézi kay mèt anho yo tout.

11Sété paski nou manché épi Jézi, Bondyé té ja chwazi nou. Sété Bondyé ki té ja désidé pou fè sa paski i sa fè tout bagay fèt menm kon i vlé. 12Bon, nou menm ki té pwèmyé pou mété èspwa nou an Jézi-a, annou glowifyé Bondyé.

13Épi sé kon sa i té yé épi zòt osi lè zòt tann konmisyon-an ki ka di nou lavéwité-a konsèné Bondyé. Sa sé Bon Nouvèl-la Bondyé sèvi pou sové zòt-la. Zòt mété konfyans zòt an Jézi, épi Bondyé té déklawé zòt sé ich li lè i bay zòt Lèspwi-a i té ja pwonmèt-la. 14Paski nou ni Lèspwi Bondyé, nou sa asiwé nou kay wisivwè sa Bondyé pwonmèt i kay bay sé moun li-an. Épi nou asiwé Bondyé kay tiwé nou tout anba èslavay, sa sé tout sé ich Bondyé-a. Annou glowifyé Bondyé.

Pòl Pwédyé Bay Sé Ich Bondyé-a

15Pou wézon sala, dépi mwen vini tann konsèné lafwa zòt an Senyè Jézi, épi mannyè zòt ni lanmityé pou tout ich Bondyé, 16mwen ka toujou wimèsyé Bondyé bay zòt. Népòt lè mwen ka pwédyé, mwen ka chonjé zòt an lapwiyè mwen. 17Mwen ka kontiné mandé Bondyé-a Senyè nou Jézi Kwi ka obéyi-a — sa sé Papa nou-an ki bon tout bon-an — pou bay zòt Lèspwi-a ki kay fè zòt ni lasajès épi ki kay wévélé Bondyé bay zòt pou zòt sa konnèt li pli mèyè. 18Mwen ka pwédyé osi kon sa tjè zòt kay ouvè, pou zòt pé konnèt èspwa-a Bondyé ja kwiyé zòt pou konnèt-la. Tout sé bèl bennédiksyon-an Bondyé pwonmèt sé moun li-an ni an chay valè. 19Épi pouvwa-a i ni ban nou ki ka kwè an li-a, pyès lòt pouvwa pa sa vini pwé sa. Pouvwa sala ki ka twavay an nou-an sé menm kouway-la ki an pouvwa Bondyé-a. 20Sé menm kouway-la i té sèvi-a lè i wésisité Jézi hòd lanmò épi i fèʼy asid asou lanmen dwèt li pou kondwi épiʼy an syèl anho-a. 21Épi Jézi ka kondwi la anlè tout lòt wa ki an syèl anho-a, épi anlè tout lèspwi ki ni lotowité, anlè tout lèspwi ki ni pouvwa, épi anlè sé mèt-la. I anho tout lòt bagay ki ni pouvwa an latè sala épi an tan-an ki ka vini-an. 22Bondyé mété tout bagay anba pyé Jézi, épi i mété Jézi wa anho tout lézòt an légliz-la. 23Légliz-la sé kò Jézi. Sé Jézi ki fè légliz-la sa i yé jòdi-a. Épi tout bagay toupatou ka fini fèt an Jézi.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index