Mẫu tìm kiếm

Mak 2

Jézi Djéwi An Nonm Ki Té Enfim

(Mafyou 9:1-8; Louk 5:17-26)

1Déotwa jou apwé sa Jézi viwé Kapènéyòm, épi sé moun-an vini tann i té lakay li. 2La té ni tèlman moun ki té asanblé, la pa té sa pwan moun ankò, pa menm douvan lapòt-la, épi Jézi koumansé pwéché Bon Nouvèl Bondyé-a ba yo. 3Déotwa moun vini épi yo mennen an nonm bay Jézi ki té enfim an tout kòʼy. Kat nonm té ni pou pòtéʼy. 4Yo pa té sa vini pwé Jézi paski pil sé moun-an ki té la-a té tèlman gwan, kon sa yo tiwé an tjò an tèt kay-la dwèt anho koté Jézi té yé-a, épi lè twou-a té asé gwan yo filé désann adan an hanmak nonm-lan ki té enfim-lan. 5Lè Jézi wè mizi kwè yo kwè an li, i di nonm-lan ki té enfim-lan, “Gason mwen, péchéʼw pawdonnen.”

6Bon, la té ni déotwa titja lwa sé Jwif-la ki té asid la épi yo katjilé an tjè yo, 7“Boug sala ka ensilté Bondyé, paski sé Bondyé sèlman ki sa pawdonnen péché.”

8La menm Jézi vini sav ki sa yo té ka katjilé an tjè yo-a épi i di yo, “Pouki pou zòt katjilé sé bagay sala? 9Kilès ki pli ézé? Pou di nonm enfim-lan, ‘Péchéʼw ja pawdonnen’ ében pou diʼy, ‘Lévé, pwan hanmak ou épi maché’? 10Mé pou moutwé zòt mwen Gason Lézòm ni pouvwa asou latè pou pawdonnen péché...” Kon sa i di nonm enfim-lan, 11“Mwen diʼw, lévé, pwan hanmak ou èk alé lakay ou.” 12Patan tout moun ka gadé, nonm-lan lévé èk anmasé hanmak li, épi i alé vitman douvan tout sé moun-an. Tout sé moun-an wèsté épi bouch gwan ouvè épi yo glowifyé Bondyé épi yo tout di, “Pwèmyé fwa nou janmen wè an bagay kon sa fèt.”

Jézi Kwiyé Livay Pou Swiv Li

(Mafyou 9:9-13; Louk 5:27-32)

13Jézi viwé ankò bò Lanmè Galili. Tout sé moun-an vini koté i té yé-a épi i enstwi yo an pawòl Bondyé. 14Padan i té ka maché-a, i wè an nonm ki té ka anmasé lajan ladwenn bay gouvèdman-an, nonʼy té Livay, gason Alfiyòs, épi i té asid douvan biwoʼy. Jézi diʼy kon sa, “Swiv mwen.” Livay lévé, épi i kité twavay li épi i swiv Jézi.

15Pli ta Jézi té lakay menm Livay sala adan an gwan dinen. An gwo limowo an sé nonm-lan ki ka anmasé taks-la épi lézòt ki té ni mové wépitasyon té ka swiv Jézi épi an chay an yo té ka manjé a tab épiʼy èk sé disip li-a. 16Adan sé titja lwa sé Jwif-la, sé sa ki anpami sé Fawizyen-an, wè Jézi ka manjé épi sé nonm-lan ki ka anmasé taks-la épi sé moun-an ki té ni mové wépitasyon-an, kon sa yo di sé disip li-a, “Ki mannyè Jézi ka manjé épi kalité sé moun sala?”

17Jézi tann yo épi i wéponn, “Moun ki an bon santé pa ni pyès wézon pou alé oti dòktè, mé sé sa ki malad sèlman. Mwen pa vini toubonnman pou kwiyé sé sa ki kwè yo ka viv dwèt-la, mé sé sa ki sav yo sé péchè-a.”

Pwédyé Èk Wèsté San Manjé Pou Adowé Bondyé

(Mafyou 9:14-17; Louk 5:33-39)

18I té ni an lokazyon lè sé disip Jan Batis-la épi sé Fawizyen-an té ka pwédyé épi wèsté san manjé lè yo té ka adowé Bondyé. An konpanni moun vini épi yo mandé Jézi, “Ki mannyè sé disip ou-a pa ka wèsté san manjé lè yo ka adowé Bondyé menm kon sé disip Jan Batis-la épi sé disip sé Fawizyen-an ka fè?”

19Jézi wéponn, “Ès si ou kwè moun ki envité adan an fèt mawiyaj pa kay manjé? Mé non! Tout tan nonm-lan ki ka mayé-a la èk yo toujou, yo pa kay wèsté san manjé. 20Mé an lè yo kay pwan nonm-lan ki ka mayé-a anpami yo, èk lè jou sala wivé, wè, yo pa kay manjé. 21Pyès moun pa ka sèvi an tjò twèl nèf pou pyèsté an vyé had. Si i fè sa, tjò nèf-la i mété-a kay déchiwé vyé had-la épi i kay fè an pli gwan twou. 22Ében ès si ou kwè an moun kay mété diven nèf adan vyé boutèy? Mé non! Paski si i fè sa, diven nèf-la kay pété sé vyé boutèy-la épi i kay pèd ni diven ni boutèy. Diven nèf ka alé an boutèy nèf.”

Kwèsyon Konsèné Jou Sabaf Sé Jwif-la

(Mafyou 12:1-8; Louk 6:1-5)

23Jézi épi sé disip li-a té ka maché adan yon jaden asou an jou sabaf, épi kon sé disip-la té ka pasé, yo koumansé tjouwi an konmès gwenn an jaden-an pou yo manjéʼy. 24Sé Fawizyen-an di Jézi, “Gadé, i kont lwa nou pou sé disip ou-a fè sa asou jou sabaf-la.”

25Jézi wéponn, “Ou vlé di mwen zòt pa janmen li sa David fè tan-an lè i té bizwen an bagay pou i té sa manjé-a? Li épi sé moun-an ki té épiʼy-la té fen, 26kon sa i antwé adan Kay Bondyé épi i manjé pen-an yo té ofè bay Bondyé-a. Sa té fèt lè Abiyafa té pli ho chèf an sé pwèt-la. Lwa-a di kon sa, sé pwèt-la sèlman ki sa manjé pen sala mé David manjéʼy épi i jis bay sé moun-an ki té épiʼy-la.”

27Épi Jézi di yo, “Jou sabaf-la té fèt pou nonm — pa nonm ki té fèt pou jou sabaf-la. 28Okontwè mwen Gason Lézòm sé mèt asou jou sabaf-la osi.”

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index