Mẫu tìm kiếm

Matthieu 6

Vi Aʼpâgür̂ü Rö-I Pâr̂â Kwââvâr̂â É Waa Yè Pa Rhauadè

1«Waa tö rhûû na gëve cè ke-ve da pèri vèa târi xe-ve rö kaa tö wânii cè ki mâ rhûû; nè ûr̂û-ré, na bör̂i yèri pè urhii-ve rö pwar̂a Pevaa xe-ve rö rua nékö. 2Tö ökâré, gè yè vi na gèi na ka vi méar̂i, koa yè waa cè ki mâ ku döö rö némèè-i, wè-i ûr̂û pâr̂â kâmö pa vee rö pâr̂â mwâ waa ar̂ii mâ pâr̂â wêyê cè ki mâ pè kau-r̂é na pâr̂â kâmö. Avâr̂i gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê, na wê wii na pè urhii-r̂é. 3Gè yè vi na gèi na ka vi méar̂i, na e na ki da tâwai na néxar̂a â-i é dara kââ ka é waa i néxar̂a â-i é gaamëë, 4cè ki tö yêr̂ê na pâr̂â târi xi-i, wè Pevaa xi-i ré tö rhûû kââ ka tö yêr̂ê, nè yè bör̂i vi na ce na ka urhii vèa yè-i.»

Vi Aʼpâgür̂ü Rö-I Pwaér̂ö

Luk 11.2-4

5«Gëve yè vi na ka pwaér̂ö, koa yè ûr̂û pâr̂â kâmö pa vee, wè cér̂é bar̂i pwaér̂ö tömâ rö léwé pâr̂â mwâ waa ar̂ii mâ pâr̂â wêyê vidù rhar̂i, cè ki mâ rhûû-r̂é na pâr̂â kâmö. Avâr̂i, gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê, na wê wii na pè urhii-r̂é. 6Gè yè vi na gèi na ka pwaér̂ö, vi ru rö dö mwâ xi-i, mâ yâwîî mèö mwâ, mâ pwaér̂ö yè Pevaa xi-i tö ka tö yêr̂ê, wè nè yè vi na Pevaa xi-i, kâmö ka tö rhûû rö ka tö yêr̂ê, na ka urhii vèâ yè-i.»

7«Gëve yè vi na gëve na ka pwaér̂ö, koa yè bâ êr̂ê rö rha nô, wè wè-ve ûr̂û pâr̂â pa vi rhéwèr̂è, wè cér̂é tâ néxâi, êr̂ê, é yè pwêr̂ê-r̂é xè-i pâr̂â ké tëvë xé-r̂é ka pôr̂ô yéyé ré cér̂é êr̂ê. 8Tö ökâré, koa yè ûr̂û-ré na gëve, wè na tâwai na Pevaa xe-ve pâr̂â kââ ré yèri rö pwar̂a-ve, ré gëve da tö pëër̂ii yè-è. 9Tö ökâré, pwaér̂ö ûr̂û-â na gëve:

“Pevaa xé-vé rö rua nékö.

Na e na ki ar̂ii na néé-i.

10Na e na ki kwéyë na mwâcir̂i xi-i.

Na e na ki mâ waa rhî vè e xi-i rö-a bwêê jë cè ki ûr̂û nékö.

11Nââ yè-vé mi xina êê ara ka pâr̂i-vé.

12Cöö pâr̂â nô ka yaané xé-vé, waa ké cöö xé-vé pâr̂â nô ka yaané xé-r̂é, ré cér̂é waa yè-vé,

13Koa yè kâyâi-vé yè yeyèè,

Aè na e na gèi öxar̂a-vé rai miir̂i.

Wè gèi ré mwâcir̂i, mâ awir̂è mâ rhîrhér̂é kwéyë rua waavi. Amen.”»

14«Gëve yè cöö virai nô ka yaané i pâr̂â kâmö, nè bör̂i vi na Pevaa xe-ve rö rua nékö na ka cöö bar̂ee pâr̂â nô ka yaané xe-ve, 15gëve yè da cöö virai nô ka yaané i pâr̂â kâmö, nè da vi na Pevaa xe-ve rö rua nékö na ka cöö bar̂ee pâr̂â nô ka yaané xe-ve.»

Vi Aʼpâgür̂ü Rö-I Ké Tö Mêr̂ê

16«Ökââ bar̂ee, gëve yè vi xè ré é na ka tö mêr̂ê, koa yè ûr̂û pâr̂â kâmö paxa vee, wè, cér̂é pè mêr̂ê-r̂é, wè cér̂é waa vè yaané pâr̂â némèè-r̂é, cè ki tö vèa yè pâr̂â kâmö na ké tö mêr̂ê xé-r̂é. Avâr̂i gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê, na wê wii na pè urhii-r̂é. 17Gè yè vi xè ré é na ka tö mêr̂ê, rhèi gwâ-i, mâ gââ e némèè-i, 18cè ki da tö vèa yè pâr̂â kâmö, êr̂ê, gè tö mêr̂ê, na e rö yè Pevaa xi-i tö ka tö yêr̂ê; nè yè bör̂i vi na Pevaa xi-i, kâmö ka tö rhûû tö ka tö yêr̂ê, na ka urhii vèa yè-i.»

Pâr̂â Lèèwi Rö Nékö

Luk 12.33,34

19«Koa yè kâ vèâi vè ke-ve nékaré lèèwi rö-a bwêê jë, wè, na wii na ùr̂i mâ wêr̂ê-ê, wè na âùù, mâ na wii na kâmö pa pâr̂â mâ tia pâr̂â, 20na e na gëve kâ vèâi vè ke-ve nékaré lèèwi xè nékö wè na da ùr̂i, mâ na da ara na wêr̂ê-ê, mâ na yèri-a kâmö ré yè pâr̂â mâ tia pâr̂â. 21Ö kaa töö i nékaré lèèwi xi-i, wè tö pwéé-i.»

Daa Né Kar̂ö

Luk 11.34-36

22«Yèi né kar̂ö-i na pièmè-i, ki e na pièmè-i, na bör̂i rhau waavèai kar̂ö-i; 23ki yè yaané na pièmè-i, na bör̂i rhau orê wânii na kar̂ö-i, nè yè orê na daa rö pwéé-i, na ûr̂û ka yè dö kau aau na orê!»

Bâô Ra Mwâné

Luk 16.13

24«Na yèri kâmö ka tâwai kâmö yar̂i i du ör̂ökau. Nè yè viö rai dèxâ mâ rhî vè e dèxâ; aè nè ua dèxâ, mâ pèr̂è dèxâ. Gëve da tâwai kâmö yar̂i i Bâô mâ Mamona.»

Tâ Néwèi Rö Yè Bâô

Luk 12.22-31

25«Tö ökâré, koa yè tâ vi nénââ vè mör̂ö yè mör̂u xe-ve, ö kââ-ré gëve yè ara, mâ wâyö, mâ kar̂ö-ve bar̂ee, ö kââ-ré gëve yè cur̂i. Ö jië na da vi kwéjî na mör̂u rai êê ara, mâ kar̂ö rai jer̂e kwêêr̂ê? 26Tâ néxâi rö pâr̂â mür̂ü ka cêê rö rua, wè cér̂é da mar̂a mâ yiur̂u, mâ waa bwêêvè, wè na pè ara-r̂é na Pevaa xe-ve rö rua nékö. Ö jië, gëve da vi kwéjî rai-r̂é? 27Wîr̂î kâmö rai-ve ré tâwai, rö-i ké vi tâ vi nénââ xi-e, cè ki pè mwâ kar̂ö-è i dèxâ böömèè köwi-e?»

28«Gëve wêr̂êi, gëve tâ néxâi mâ tâ vi nénââ yè jer̂e kwêêr̂ê? Tâ néxâi rö na gëve ké tuö i pâr̂â öméméâ, cér̂é da mar̂a mâ vi pumwîr̂i-r̂é; 29gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê, wi-a Solomona, rö pâr̂â rhî xi-e wânii, wè na da umui ûr̂û-ré. 30Nè pè umui nédeewi-ré na Bâô, na tö-i xina ré é, aè gaar̂a nè yè yer̂e ö yé, ö jië na da dö kââ yè-è na ki pè cur̂i-ve pâr̂â pa tâ néwèi vè yar̂i? 31Tö ökâré, koa yè tâ néxâi mâ tâ vi nénââ, mâ êr̂ê, gèré yè vi na ka ara yé? Mâ wâyö yé? Mâ cur̂i yé? 32Pâr̂â kââ-ré wânii, wè cér̂é mèyè na pâr̂â pa vi rhéwèr̂è, aè, na dè tâwai na Pevaa xe-ve rö rua nékö, êr̂ê, na dö kââ yè-ve na pâr̂â kââ wânii. 33Mèyè baayê wîr̂î na gëve mwâcir̂i i Bâô, mâ câwâ xi-e ka târi, nè yè bör̂i nââ yè-ve pâr̂â kââ-ré wânii. 34Tö ökâré, koa yè tâ néxâi kââ né gaar̂a, câwâ i gaar̂a na dè tâ vi nénââ rö xi-e. Na pâr̂i nédaa na câwâ ka yaané xi-e.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index