Mẫu tìm kiếm

Juan 9

Seinꞌmaⁿ Jesús tsaⁿnchjaaⁿꞌ

1Jâ nnꞌaⁿ na canchooꞌwe na tꞌmaⁿ Jesús na calajomndyô̱ ñꞌeⁿñê tyomaꞌno̱o̱ⁿyâ ñꞌeⁿñê. Yocheⁿ na saawiꞌno̱o̱ⁿyâ cwii joo, ntyꞌiaayâ cwii tsaⁿsꞌa xjeⁿ na tuiiñe na nchjaaⁿꞌ. 2Ndoꞌ taxꞌa̱a̱yâ nnoom, lꞌuuyâ:

—ꞌU Maestro, ¿ꞌñeeⁿ juu seitjo̱o̱ñe nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, joꞌ na tuiiñe tsaⁿmꞌaaⁿꞌ na nchjaaⁿꞌaⁿ? ¿Aa nqueⁿ oo aa nnꞌaⁿ na nda jom?

3Tꞌo̱ Jesús nda̱a̱yâ, matsoom:

—Meiⁿ nchii jnaaⁿꞌ nquii na tuiiñe na nchjaaⁿꞌ, meiⁿ nchii jnaaⁿ nnꞌaⁿ na nda juu. Luaaꞌ tjom cha cantyja ꞌnaaⁿꞌ caꞌmo̱ⁿnaꞌ na nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom waa najndeii na matseixmaaⁿ. 4Tseixmaⁿya na catsꞌaaya tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ nqueⁿ na jñoom ja yocheⁿ na ndicwaⁿ wando̱ꞌa. Ee quia nncueꞌntyjo̱ xjeⁿ na nncwja̱a̱ya, quia joꞌ xonda̱a̱ nlꞌaatya̱a̱ya tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ. 5Yocheⁿ na mꞌaaⁿya quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ, cwiluiindyo̱ chom na mañequiaa naxuee jo nda̱a̱na.

6Jnda̱ na tsoom na luaaꞌ, tjoomꞌm ndaajnaⁿꞌ nomtyuaa. Sꞌaaⁿ tsooꞌ ñequio juunaꞌ, jnda̱ joꞌ tyꞌoomñê tsooꞌñeeⁿ luaꞌnnom tsaⁿnchjaaⁿꞌ. 7Ndoꞌ tsoom nnom:

—Cjaꞌ peila na jndyu Siloé, camaⁿꞌ nꞌomnjomꞌ. Ñꞌoom Siloé matsonaꞌ jñom tsꞌaⁿ xꞌiaaⁿꞌaⁿ.

Ndoꞌ tja tsaⁿꞌñeeⁿ, tmaaⁿ nnoom. Ndoꞌ quia jndyolcweeⁿꞌeⁿ xuee mantyꞌiaaⁿꞌaⁿ. 8Ndoꞌ nnꞌaⁿ na nndyooꞌ mꞌaⁿ yuu na macꞌeeⁿ ñequio nnꞌaⁿ na ñentyꞌiaana jom na ñetcaaⁿ ljoꞌ tjo̱o̱ñê, taꞌxꞌeena nda̱a̱ ntyjeena:

—¿Aa nchii luaaꞌ tsaⁿnchjaaⁿꞌ na tacatyeeⁿ na tcaⁿ ljoꞌ tjo̱o̱ñe?

9Ntꞌomndye joona jluena:

—Majom luaaꞌ.

Sa̱a̱ ntꞌomcheⁿ jlue:

—Nchii jom, cweꞌ na jeeⁿ tseijomnaꞌ.

Sa̱a̱ nqueⁿ matsoom:

—Maja luaa.

10Joꞌ na taꞌxꞌeena nnoom, jluena:

—¿Chiuu tuiiyuu na ya teitquioꞌ jeꞌ?

11Tꞌo̱o̱ⁿ nda̱a̱na, tsoom:

—Juu tsꞌaⁿ na jndyu Jesús sꞌaaⁿ tsooꞌ, tyꞌoomñê juunaꞌ luaꞌno̱o̱ⁿ. Jnda̱ joꞌ matso na cjo̱ya Siloé na cjo̱camaaⁿ no̱o̱ⁿ. Ndoꞌ tjo̱ joꞌ, tmaaⁿ no̱o̱ⁿ, ndoꞌ jeꞌ xuee mantyꞌiaya.

12Quia joꞌ taꞌxꞌeetina nnoom, jluena:

—¿Ndoꞌ juu tsaⁿꞌñeeⁿ, yuu mꞌaaⁿ?

Tꞌo̱o̱ⁿ nda̱a̱na:

—Ticaljeiiya.

Fariseos ñeꞌcaliuna chiuu tuii na nꞌmaⁿ tsaⁿnchjaaⁿꞌ

13Quia joꞌ tyꞌeñꞌomna juu tsꞌaⁿ na ñetꞌoom na nchjaaⁿꞌ jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ judíos na laꞌxmaⁿ tmaaⁿꞌ fariseos. 14Ee xuee na cwitaꞌjndyee nnꞌaⁿ quia sꞌaa Jesús tsooꞌ na sꞌaaⁿ na ya mantyꞌiaaꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ. 15Ndoꞌ mati nnꞌaⁿ fariseosꞌñeeⁿ tyotaꞌxꞌeena nnoom. Tyoluena:

—¿Chiuu tuiiyuu na ya mantyꞌiaꞌ?

Tꞌo̱o̱ⁿ nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ, tsoom:

—Juu tsaⁿꞌñeeⁿ tyꞌoomñê tsooꞌ luaꞌno̱o̱ⁿ, jnda̱ chii tmaaⁿya luaꞌno̱o̱ⁿ, ndoꞌ jeꞌ ya mantyꞌiaya.

16Sa̱a̱ ntꞌom fariseosꞌñeeⁿ tyoluena:

—Tsaⁿsꞌamꞌaaⁿꞌ nchii mꞌaaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ee ticatseitꞌmaaⁿꞌñê xuee na cwitaꞌjndya̱a̱ya.

Ndoꞌ ntꞌom ncꞌiaana jlue:

—Tsꞌaⁿ na tseixmaⁿ jnaⁿ tixocanda̱a̱ nntsꞌaaⁿ cwii tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ chaꞌna luaaꞌ.

Ndoꞌ laaꞌtiꞌ tîcwijom ñꞌoom na jlaꞌneiⁿna. 17Joꞌ chii taꞌxꞌeenndaꞌna nnom tsꞌaⁿ na ñetꞌoom na nchjaaⁿꞌ. Jluena nnoom:

—Ndoꞌ ꞌu jeꞌ, ¿ljoꞌ matsuꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ na sꞌaaⁿ na ya mantyꞌiaꞌ?

Tꞌo̱o̱ⁿ, matsoom:

—Tsaⁿꞌñeeⁿ cwiluiiñê profeta.

18Sa̱a̱ nnꞌaⁿ judíosꞌñeeⁿ maxjeⁿ tiñeꞌcalaꞌyuꞌna na ñetꞌoom na nchjaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ jeꞌ jnda̱ ljoya mantyꞌiaaⁿꞌaⁿ. Joꞌ chii tqueeⁿꞌndyena nnꞌaⁿ na nda jom. 19Ndoꞌ taꞌxꞌeena nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ, jluena:

—Tsaⁿmꞌaaⁿꞌ, ¿aa ndaꞌyoꞌ jom? Chiuu cwinduꞌyoꞌ, ¿aa mayuuꞌ na tuiiñê na nchjaaⁿꞌaⁿ?

20Ndoꞌ tꞌo̱o̱ nnꞌaⁿ na nda jom. Jluena:

—Manquiuuyâ na ndaayâ jom, ndoꞌ manquiuuyâ na tuiiñê na nchjaaⁿꞌaⁿ. 21Sa̱a̱ cantyja chiuu tuiiyuu na ya mantyꞌiaaⁿꞌaⁿ jeꞌ, joꞌ ticaliuuyâ. Meiⁿ ticaliuuyâ ꞌñeeⁿ sꞌaa na ya mantyꞌiaaⁿꞌaⁿ. Sa̱a̱ jnda̱ tueꞌntyjo̱ choomꞌm. Joꞌ chii cataꞌxꞌeeꞌyoꞌ ꞌñom chiuu waa. Manquiityeeⁿ nntsoom chiuu tuii.

22Luaaꞌ ñꞌoom tꞌo̱o̱ joo nnꞌaⁿ na nda jom, ee nquiaana nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye nda̱a̱ nnꞌaaⁿna. Ee jnda̱ jlaꞌjomndyena xeⁿ na nncwjiꞌyuuꞌñe meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na Jesús cwiluiiñê Cristo, tixonquiana na wanaaⁿ na nntseijomñe tsaⁿꞌñeeⁿ xjeⁿ na cwitjomndye nnꞌaⁿ na nlaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 23Cweꞌ na luaaꞌ waa, joꞌ na jlue nnꞌaⁿ na nda jom: “Jnda̱ tueꞌntyjo̱ ñoomꞌm. Cataꞌxꞌeeꞌyoꞌ ꞌñom.”

24Quia joꞌ jnda̱ we ndiiꞌ tqueeⁿꞌ nnꞌaⁿ judíos juu tsaⁿ na ñetꞌoom na nchjaaⁿꞌ. Tyoluena nnoom:

—Ñequio na ndoꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom catseineiⁿꞌ ñꞌoom na mayuuꞌcheⁿ. Jâ cwilaꞌno̱o̱ⁿꞌâ na juu tsaⁿsꞌamꞌaaⁿꞌ matseixmaaⁿ jnaⁿ.

25Ndoꞌ tꞌo̱o̱ⁿ nda̱a̱na, matsoom:

—Ticaljeiiya, aa jom tsꞌaⁿ na matseixmaⁿ jnaⁿ. Ñeꞌcwii waa na matseiꞌno̱ⁿꞌa, meiiⁿ na ñetꞌo̱o̱ⁿ na nchjaⁿya, sa̱a̱ jeꞌ ya mantyꞌiaya.

26Quia joꞌ taꞌxꞌeenndaꞌna nnoom. Jluena:

—¿Ljoꞌ sꞌaaⁿ ꞌu? ¿Chiuu sꞌaayom na ya mantyꞌiaꞌ?

27Tꞌo̱o̱ⁿ nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ, matsoom:

—Majnda̱ tsjo̱o̱ya nda̱a̱ꞌyoꞌ, sa̱a̱ ticalañꞌoomꞌndyoꞌ. Ndoꞌ jeꞌ ¿chiuu na ñeꞌcandyeꞌnndaꞌyoꞌ? ¿Aa mati ꞌo ñeꞌcalajomndyoꞌ ñꞌoom na mañequiaaⁿ?

28Ndoꞌ jlaꞌjnaaⁿꞌ naⁿꞌñeeⁿ tsꞌaⁿ na ñetꞌoom na nchjaaⁿꞌ. Jluena:

—ꞌU cwiluiindyuꞌ tsꞌaⁿ na matseijomñe ñꞌoomꞌm, sa̱a̱ jâ cwilajomndyô̱ ñꞌoom na tyoñequiaa Moisés. 29Jâ manquiuuyayâ na seineiⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnom Moisés, sa̱a̱ tsaⁿmꞌaaⁿꞌ meiⁿ cweꞌ ticaliuuyâ yuu jnaⁿyom.

30Tꞌo̱ tsaⁿꞌñeeⁿ nda̱a̱na, matsoom:

—Jeeⁿcheⁿ ndyaꞌ cjaaweeꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ na luaaꞌ, na ꞌo ticaliuꞌyoꞌ yuu jnaⁿyom, ndoꞌ jnda̱ tquiaaⁿ na ya mantyꞌiaya. 31Chaꞌtsondyo̱ manquiuuya na Tyꞌo̱o̱tsꞌom xocañeeⁿ ñꞌoom ndyuee nnꞌaⁿ na laxmaⁿ jnaⁿ. Sa̱a̱ meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na matseitꞌmaaⁿꞌñe jom ndoꞌ na machꞌee yuu na lꞌue tsꞌoom, tsaⁿꞌñeeⁿ nñeeⁿ ñꞌoom ꞌndyoo. 32Cantyjati xuee na jnaⁿ tsjoomnancue, meiⁿjom ndiiꞌ tyoondye nnꞌaⁿ na ñetꞌoom cwii tsꞌaⁿ na sꞌaa na ya mantyꞌiaaꞌ cwii tsꞌaⁿ na tuiiñe na nchjaaⁿꞌ. 33Xeⁿ nchii Tyꞌo̱o̱tsꞌom mꞌaaⁿ ñꞌeⁿ tsaⁿmꞌaaⁿꞌ, tjaa na nnda̱a̱ nntsꞌaaⁿ.

34Tꞌo̱o̱na nnoom, jluena:

—ꞌU chaꞌtso na chaꞌtso cantyja na tuiindyuꞌ matseiꞌxmaⁿꞌ jnaⁿ. Ndoꞌ ¿aa matseijnduꞌ na mꞌmo̱ⁿꞌ nda̱a̱ jâ?

Quia joꞌ tjeiiꞌna jom watsꞌom chjoo ꞌnaaⁿna yuu cwitjomndyena.

Laꞌxmaⁿna chaꞌna nnꞌaⁿ nchjaaⁿ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom

35Jndii Jesús na tjeiiꞌna tsaⁿꞌñeeⁿ quiiꞌntaaⁿna. Quia ljeiiⁿ juu, matsoom nnom:

—¿Aa matseiyuꞌ ñequio Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom?

36Tꞌo̱ tsaⁿꞌñeeⁿ, matsoom:

—Jeeⁿ ꞌu Ta, ¿cwaaⁿ tsꞌaⁿ jom cha ya nntseiyuꞌa ñꞌeⁿñê?

37Matso Jesús nnoom:

—Majnda̱ ntyꞌiaꞌ jom. Mannco̱ na matseina̱ⁿya njomꞌ cwiluiindyo̱ nqueⁿ.

38Quia joꞌcheⁿ matsoom:

—ꞌU Ta, matseiyuꞌa ñꞌeⁿndyuꞌ.

Ndoꞌ seitꞌmaaⁿꞌñê Jesús.

39Ndoꞌ Jesús matsotyeeⁿcheⁿ:

—Ja jndyo̱o̱ tsjoomnancuewaañe na nnto̱ⁿꞌa nnꞌaⁿ. Nquiee nnꞌaⁿ na ndooꞌ nquiuna na cwilaꞌno̱ⁿꞌna chiuu waa cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nntsꞌaa na nncꞌomna chaꞌcwijom tsꞌaⁿ na nchjaaⁿꞌ. Ndoꞌ joo nnꞌaⁿ na ndooꞌ nquiuna na mꞌaⁿna na nchjaaⁿna cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, joona nñequiaya na canda̱a̱ꞌya nlaꞌno̱ⁿꞌna cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ.

40Nndyooꞌ meintyjeeꞌ cwantindye nnꞌaⁿ tmaaⁿꞌ fariseos, ndoꞌ jndyena na luaaꞌ tso Jesús. Quia joꞌ taꞌxꞌeena nnoom, jluena:

—¿Aa mati jâ machꞌeenaꞌ na nchjaaⁿyâ?

41Tꞌo̱ Jesús nda̱a̱na, matsoom:

—Xeⁿ na jeꞌ laxmaⁿꞌyoꞌ chaꞌna nnꞌaⁿ na ticalaꞌno̱ⁿꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom quia joꞌ tjaaꞌnaⁿ jnaⁿ na cwilaxmaⁿꞌyoꞌ. Sa̱a̱ ncꞌe na cwinduꞌyoꞌ na ꞌo laxmaⁿꞌyoꞌ nnꞌaⁿ na canda̱a̱ꞌya cwilaꞌno̱ⁿꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, joꞌ chii cwilaxmaⁿꞌyoꞌ na choꞌnqueⁿꞌyoꞌ jnaⁿꞌyoꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index