Mẫu tìm kiếm

Marcos 8

Tquiaa Jesús na tcwaꞌ ñequiee meiⁿ nnꞌaⁿ

(Mt. 15:32-39)

1Joo ncueeꞌñeeⁿ tjomndyenndaꞌ cwii tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na jndyendye. Ndoꞌ tjaaꞌnaⁿ na cwileiñꞌom naⁿꞌñeeⁿ na nlcwaꞌna. Joꞌ chii tꞌmaⁿ Jesús nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê, tsoom nda̱a̱na:

2—Wiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿmꞌaⁿꞌ, ee jeꞌ jnda̱ ndyee xuee na mꞌaⁿna ñꞌeⁿndyo̱ ndoꞌ tatjaaꞌnaⁿ ljoꞌ cwii cwileiñꞌomna na nlcwaꞌna. 3Ndoꞌ xeⁿ njño̱o̱ⁿya joona na cꞌoolcweeꞌna lꞌaana na ñeꞌjndoꞌna, quia joꞌ nato mꞌaⁿna nntycwii na jndeiiꞌ nꞌomna ee ñꞌeeⁿ ntꞌomndye joona na tquia jnaⁿna.

4Quia joꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê jluena nnoom:

—Tjaaꞌnaⁿ chiuu ya na nntsꞌaa tsꞌaⁿ na nñequiaaⁿ na nlcwaꞌ naⁿmꞌaⁿꞌ na jndyendyena, ee ljoo na mꞌaaⁿya jo jnda̱a̱.

5Taxꞌeeñê nda̱a̱na:

—¿Cwanti tyooꞌ cwileiꞌñꞌomꞌyoꞌ?

Tꞌo̱o̱na, jluena:

—Ntquieeꞌ taⁿꞌ tyooꞌ.

6Quia joꞌ sa̱ꞌntjoom na cꞌoocwindyuaandye nnꞌaⁿ nomtyuaa. Toꞌñoom ntquieeꞌ taⁿꞌ tyooꞌñeeⁿ, tquiaaⁿ na quianlꞌuaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, jnda̱ joꞌ tyjeeⁿ joonaꞌ. Tquiaaⁿ joonaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê ndoꞌ joona tquiana joonaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ. 7Mati cwileiñꞌomna cwantindyo calcaa nchꞌu. Jnda̱ na tquiaaⁿ na quianlꞌuaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, tsoom na quiana jooyoꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ. 8Ndoꞌ chaꞌtsondye naⁿꞌñeeⁿ tcwaꞌ tjacjoona. Tooꞌ ntquieeꞌ tsquiee na jlaꞌtjomna ntaⁿꞌ ntyooꞌ ñequio ntaⁿꞌ calcaa na ꞌndiinaꞌ. 9Ndoꞌ joo nnꞌaⁿ na tcwaꞌ joꞌ tueeꞌ chaꞌna ñequiee meiⁿ joona. Quia joꞌ tꞌmaⁿ Jesús naⁿꞌñeeⁿ na cꞌootona. 10Jnda̱ chii tuo̱o̱ⁿ tsꞌom wꞌaandaa ñꞌeⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê. Tyꞌena ndyuaa Dalmanuta.

Nnꞌaⁿ fariseos cwitaⁿna cwii ꞌnaaⁿ na nntyꞌiaana

(Mt. 16:1-4; Lc. 12:54-56)

11Tquieꞌcañom nnꞌaⁿ fariseos na mꞌaaⁿ Jesús, to̱ꞌna na cwilaꞌncjooꞌndyena ñꞌeⁿñê. Ndoꞌ cha na nlqueⁿna xjeⁿ jom, taⁿna na caꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱na cwii ꞌnaaⁿ na nnaⁿnaꞌ na mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 12Jesús jeeⁿ tcom tsꞌoom na chjooꞌ tsꞌoom, tsoom:

—Naⁿmꞌaⁿꞌ cwitaⁿna cwii ꞌnaaⁿ na nntyꞌiaana na nnaⁿnaꞌ cañoomꞌluee. Ñꞌoom na mayuuꞌcheⁿ matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ, maxjeⁿ xonquia na nntyꞌiaana meiⁿcwii ꞌnaaⁿ meiiⁿ na cwitaⁿna.

13Quia joꞌ tjaaⁿ. ꞌÑeeⁿ naⁿꞌñeeⁿ. Tuo̱nnaaⁿꞌaⁿ tsꞌom wꞌaandaa, teixndyaañê cwiicheⁿ nantyja ñequio nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê.

Ndaaljoꞌ na laꞌxmaⁿ nnꞌaⁿ fariseos

(Mt. 16:5-12)

14Ndoꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿ Jesús ñecwii taⁿꞌ tyooꞌ cwileiñꞌomtina tsꞌom wꞌaandaa ee tsuuꞌ nꞌomna na nncꞌooñꞌomna na nlcwaꞌna. 15Quia joꞌ seijno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ nꞌomna na ticjaañꞌoomnaꞌ joona cantyja ꞌnaaⁿ ñꞌoom na cwitꞌmo̱o̱ⁿ nnꞌaⁿ fariseos. Ndoꞌ seijoomꞌñê ñꞌoomꞌñeeⁿ ñequio ndaaljoꞌ na cwiluii tyooꞌ. Tsoom nda̱a̱na:

—Cꞌomꞌcꞌeendyoꞌ na calꞌaꞌyoꞌ cwenta cantyja ꞌnaaⁿꞌ tyooꞌ ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ fariseos ñequio Herodes ee ndaaljoꞌ ꞌnaaⁿna tisꞌa laxmaⁿnaꞌ.

16Quia joꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿ Jesús to̱ꞌna na cwilaneiⁿna nda̱a̱ ncꞌiaana cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoomwaaꞌ. Jluena:

—Luaaꞌ matsoom cweꞌ ee tjaaꞌnaⁿ tyooꞌ tquiocho̱o̱ya.

17Seiꞌno̱ⁿꞌ Jesús na ljoꞌ cwilaꞌtiuuna. Tsoom nda̱a̱na:

—¿Chiuu na jeeⁿ matseiñꞌeeⁿꞌñenaꞌ ꞌo cweꞌ jnaaⁿꞌ na tjaaꞌnaⁿ tyooꞌ tquiochoꞌyoꞌ? ¿Aa maxjeⁿ ndicwaⁿ ticalaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ndoꞌ na tileicjo̱ ñꞌoom naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ? ¿Aa maxjeⁿ tileiqueⁿꞌyoꞌ cwenta? 18ꞌO na niom nꞌomnda̱a̱ꞌyoꞌ, ¿aa maxjeⁿ ticajndoꞌyoꞌ? Ndoꞌ ꞌo na niom lueꞌ nꞌom luaꞌquiꞌyoꞌ, ¿aa maxjeⁿ ticandyeꞌyoꞌ? ¿Aa tacjaanjoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ ljoꞌ sꞌaaya quia na seitjo̱o̱naꞌ na nlcwaꞌ nnꞌaⁿ? 19Quia na tyja̱ya ꞌom taⁿꞌ tyooꞌ na tcwaꞌ ꞌom meiⁿ nnꞌaⁿ, ¿cwanti lquiee na ñjom tyooꞌ ꞌndiinaꞌ na jlaꞌweꞌyoꞌ?

Tꞌo̱o̱na, jluena nnoom:

—Canchooꞌwe lquiee ꞌndiinaꞌ.

20—Ndoꞌ cwiicheⁿ cwii ndiiꞌ quia na tyja̱ya ntquieeꞌ taⁿꞌ tyooꞌ na tcwaꞌ ñequiee meiⁿ nnꞌaⁿ, ¿cwanti lquiee na ꞌndiinaꞌ?

Joona tꞌo̱o̱na nnoom, jluena:

—Ntquieeꞌ ꞌndiinaꞌ.

21Quia joꞌ matsoom nda̱a̱na:

—¿Aa maxjeⁿ hasta jeꞌ ticalaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ?

Seinꞌmaⁿ Jesús cwii tsaⁿnchjaaⁿꞌ tsjoom Betsaida

22Quia na jnda̱ tquiena tsjoom Betsaida tquioñꞌom nnꞌaⁿ cwii tsaⁿnchjaaⁿꞌ na mꞌaaⁿ Jesús. Tyolꞌana tyꞌoo na catioyaaⁿ tsꞌo̱o̱ⁿ nacjooꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ na catseinꞌmaaⁿ juu. 23Quia joꞌ tꞌueeⁿ tsꞌo̱ tsaⁿnchjaaⁿꞌ. Tjañꞌoom juu nnom tsjoom. Tyꞌoomñê ndaajnaaⁿꞌaⁿ luaꞌnnom ndoꞌ tyenquioomꞌm luaꞌnnom tsaⁿꞌñeeⁿ, jnda̱ chii taxꞌeeⁿ nnom, tsoom:

—¿Aa waa ljoꞌ mantyꞌiaꞌ?

24Seinꞌmeiiⁿꞌ tsaⁿnchjaaⁿꞌñeeⁿ luaꞌnnoom, tsoom:

—Mantyꞌia nnꞌaⁿ ndooꞌ ntyjii chaꞌcwijom nꞌoom joona, sa̱a̱ cwiꞌoocaꞌna.

25Cwiicheⁿ cwii ndiiꞌ tionndaꞌ Jesús lꞌo̱o̱ⁿ cjooꞌ luaꞌnnom tsaⁿꞌñeeⁿ. Quia joꞌ nquiee ntyꞌiaaꞌ tsaⁿnchjaaⁿꞌ ndoꞌ mana nꞌmaaⁿ, xueeya ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ. 26Jnda̱ chii jñom Jesús jom. Tso nnoom:

—Cjaꞌtoꞌ, cjaꞌndyeꞌyuꞌ waꞌ. Ticwinoomꞌ quiiꞌ tsjoom, meiⁿ tintsuꞌ nnom meiⁿcwii tsꞌaⁿ chiuu tuii.

Macwjiꞌyuuꞌñe Pedro na Jesús cwiluiiñê Cristo

(Mt. 16:13-20; Lc. 9:18-21)

27Jnda̱ chii jluiꞌ Jesús tsjoom Betsaida ñequio nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê. Tyꞌena njoom nchꞌu ndyuaa tsjoom Cesarea Filipo. Ndoꞌ xcwe na ñjomndyena nato, taxꞌeeⁿ nda̱a̱na, tsoom:

—¿ꞌÑeeⁿ cwilue nnꞌaⁿ na cwiluiindyo̱?

28Naⁿꞌñeeⁿ tꞌo̱o̱na, jluena:

—Ntꞌom nnꞌaⁿ cwilue na ꞌu Juan, tsꞌaⁿ na tyotseitsꞌoomñe nnꞌaⁿ. Ndoꞌ ntꞌomcheⁿ cwilue Elías ꞌu. Sa̱a̱ ntꞌomcheⁿ cwilue na ꞌu cwii profeta na jnda̱ wandoꞌxcoꞌ.

29Quia joꞌ taxꞌeennaaⁿꞌaⁿ ndyueena, tsoom:

—Ndoꞌ ꞌo jeꞌ, ¿ꞌñeeⁿ juu cwinduꞌyoꞌ na cwiluiindyo̱?

Tꞌo̱ Pedro, tso:

—ꞌU maxjeⁿ nquii Cristo cwiluiindyuꞌ.

30Jesús ñecwii ñꞌoom sa̱ꞌntjoom na ticaluena nnom meiⁿcwii tsꞌaⁿ na cwiluiiñê na ljoꞌ.

Matseicandii Jesús cantyja na nncueeⁿꞌeⁿ

(Mt. 16:21-28; Lc. 9:22-27)

31Quia joꞌ to̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na tyoꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱na cantyja ꞌnaaⁿꞌ nqueⁿ na cwiluiiñê tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee. Tsoom jndye nawiꞌ tseixmaaⁿ na catjoom. Ndoꞌ tyoꞌmo̱o̱ⁿ na xocatoꞌñoom nnꞌaⁿ judíos na cwiluiitquiendye jom, meiⁿ ntyee na cwiluiitquiendye, meiⁿ nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés. Maxjeⁿ nlaꞌcueeꞌna jom sa̱a̱ xuee jnda̱ ndyee, nncwandoꞌnnaaⁿꞌaⁿ na nncueeⁿꞌeⁿ. 32Ndyeyu seineiiⁿ ñꞌoommeiⁿꞌ nda̱a̱na. Ndoꞌ Pedro tjañꞌoom Jesús cwii ntyja. To̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na matseitiaaⁿꞌaⁿ juu na nmeiⁿꞌ matso na nluii. 33Teiqueⁿ Jesús, ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê. Seitiaaⁿꞌaⁿ Pedro, tsoom:

—Quindyo̱o̱ꞌ nacañomya ꞌu na matseijomndyuꞌ ñꞌeⁿ Satanás. Ee ñꞌoom na matseiꞌtiuuꞌ jnaⁿnaꞌ cweꞌ cantyja na cwilaꞌtiuu nnꞌaⁿ, nchii cantyja na lꞌue tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

34Quia joꞌ tꞌmaaⁿ cwii tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ yuu na mꞌaaⁿ ñequio nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê. Tsoom nda̱a̱na:

—Meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na lꞌue tsꞌom na nncwꞌaaꞌñe ja, cwjiꞌñê cantyja na matseitiuu nqueⁿ. Caljoya tsꞌoom nawiꞌ na matjoom, meiiⁿ cueeⁿꞌeⁿ. Ndoꞌ candyontyjo̱o̱ⁿ cantyja na matsꞌaa. 35Ee meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na mañequiaaⁿñe na catjom ljoꞌ na nntjom ee na mꞌaaⁿ cantyja ꞌnaⁿya ñequio ñꞌoom naya, juu tsaⁿꞌñeeⁿ nluiꞌnꞌmaaⁿñê. Ndoꞌ meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na malꞌueeꞌñe cheⁿnquii chiuu nluiꞌnꞌmaaⁿñe, majoꞌto joꞌ nntsuuñe. 36Meiiⁿ chaꞌwaa tsjoomnancue cuaanaꞌ cwentaaꞌ tsꞌaⁿ, sa̱a̱ ¿yuu waa na mateijndeiinaꞌ juu ee xocꞌo̱naꞌ ñꞌeⁿñê na ticatsuuñe añmaaⁿꞌaⁿ? 37¿Aa nnda̱a̱ nntsꞌaa tsꞌaⁿ na nnjomlꞌua na nluiꞌnꞌmaaⁿñe añmaaⁿꞌaⁿ? Cwaaⁿ nnda̱a̱. 38Tiempo jeꞌ laxmaⁿ nnꞌaⁿ na ticalaꞌyuꞌya nꞌomna ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ laꞌxmaⁿna jnaⁿ, xeⁿ jnaaⁿna ja ñequio ñꞌoom naya na mañequia, mati ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee, quia na nndyo̱nndaꞌa ñequio na matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ Tsotya̱ ñequio ángeles na ljuꞌ nꞌom, nncꞌo̱o̱ⁿ na jnaaⁿꞌa naⁿꞌñeeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index