Mẫu tìm kiếm

Matyu 23

Jisas Naklipech Dodogowinyi Balan Umu Kobi Chugipech Amam Farisi Hanu Amam Henek Skulumech Umu Lo Uli Amamin Yowenyi Pasin

(Mak 12:38-39; Luk 11:43, 11:46, 20:45-46)

1Ali Jisas anape naklipech balan wolobaichi elpech chanu ananim disaipel. 2Nakli, “Amam Farisi hanu amudak henek skulumech umu lo uli douk i save henek skulumepu enyudak lo kobi seiwak Moses naklipechuk umu. 3Namudak ali ipak imas pumnekom ali punek ihenyumali amam huklipepamu puneken uli. Wakuli huneken uli pasin, ipak douk kobi pugipechen, wak. Umu monoken, haklienyi balan, amam douk wo hugipechen ati e, wak. 4Amam douk i save haklipepu wolobainyi dodogowinyi lo ali ipak penek nebenyi moul pabilak umu pugipechen. Hatulipu namudak, wakuli wo hukli hunelekepu ali hiyagwleh hunek lo kobi nyunubu nyunek hat umu ipak pugipechen umu e, wak.

5Ihenyumali amam heneken uli douk heneken umu kadak elpech chutulin umu. Amam douk henek bokisigun+ ali howechikagun gnape amamigas wahegas uli loguh. Eke hitak huginohuk agundak owinyih umu amamih lowihi luseh umu kadak elpech chutulum chukli amam yopumi almom. 6Chenek nebeguni woligun umu douk i save oub baitak umu hunak hupe yopugunmu gani nebemi atum hapemu. Echech Juda chape cheagwleh balan ogwi wilag chopuk i save oub baitak umu huwich hunak hupe hulik yopichi siahas. 7Agundak elpech i save chanak chowachobol umu, amam i save oub baitak umu hakli elpech chutulum chunemom gude ali chuhwalom nebemi Tisa.

8Wakuli ipak yekipali douk yakli wak umu chuhwalepu nebepoli tisomi, wak. Punatimaguk pupe sachich owachich meyoh. Umu monoken, nebenali Tisa douk puhwalu yek otuwe. 9Apudak atap, ipak kobi puhwalu ananu alman ipakinu aninu, wak. Umu monoken, ipak douk atunu Aninu meyoh nape gani iluh heven. 10Ali chopuk kobi chuhwalepu nebepali, wak. Umu monoken, nebeweli douk yanubu otuwe meyoh douk God natalihe ali nokoge yanamali inalau ipak elpech uli. 11Anabuk douk nuklimu nupe ipakinu nebenalili, anan imas nupe nunemepu moul meyoh. 12Elpech douk chunotuk echechich yeguh chukih uli, God eke wata nunekech chubihi yeguh wakech. Wakuli elpech douk chunek daunim umu echech yet uli, echebuk God eke nutukech chupe nebechi.”

Jisas Naklipu Amam Farisi Hanu Amam Henek Skulumech Umu Lo Uli Umu Yowenyi Amam Heneken Uli

(Mak 12:40; Luk 11:39-52, 20:47)

13Jisas wata chopuk nakli namudak. Nakli, “O panubu mapilipu, ipak Farisi panu ipak douk penek skulumech umu lo uli. Ipak eke punubu pupe sisahw. Ipak panubu penek loh atili. Ipak papemu powechikumech yah echudak elpech douk chaklimu chuwich agundak God nape nebenalimu ananich elpech umu uli. Namudak ali ipak yet douk wo puwich e, wak. Elpech chaklimu chuwich uli namudak ipak yet powechikumech yah. [ 14O panubu mapilipu ipak Farisi panu ipak douk penek skulumech umu lo uli. Ipak eke punubu pupe sisahw. Ipak panubu penek loh atili. Almagou douk alahasim hagak howobukuk uli, ipak i save panak penek lohumou ali patulu ponohul owowich echudak. Penekuk namudak ali panak peyotu wolobaichi chapemu penek lounyi beten umu kadak chutulipamu. Pagimeh namudak ali kwali God eke nubemepu ipakin yowenyi ali nunekepu pulau nebehi nyih.]

15O panubu mapilipu ipak Farisi panu ipak douk penek skulumech umu lo uli. Ipak eke punubu pupe sisahw. Ipak panubu penek loh atili. Ipak i save palau kolohliyol panak yousih o palahe panak atapih umu puklipech balan umu enen elpen nyumnek ali nyugipech ipak. Douk enen nyumnek nyugipechepu ali peneken nyanubu nyatoglu yowenyi elpen nyechalakuk ipak umu yowenyi enyen nyeneken uli. Ali enyudak elpen nyunu ipak eke punamu yowebuli wabul hel.

16O panubu mapilipu ipak. Ipak eke punubu pupe sisahw. Ipak douk wo pudukemech e pape kobi nabes sechukepu ali pakli pugilapech yah kipahechi. Ipak douk i save pakli, ‘Sapos enen elpen nyukli adul nyolimu God ananitu nebetali wilpat umu nyunek enech echudak, wakuli enyen kobi nyunekech umu, ipak pakli enyudak wosik balan wak enen nypenyin e, wak. Wakuli sapos enen nyukli adul nyolimu gol lakus numun God ananitu wilpat uli umu nyunek enech echudak umu, enyebuk elpen adul imas nyunubu nyunek kobi nyaklimu. Kobi nyunek loh, wak. 17Ipak ati nabes sechukepu ali panubu pogolu pogolu. Ipak pakli monoken nyanubu yeul nyakihen? God ananitu nebetali wilpat waka aludak gol douk lakus numun uli? Ipak douk padukemech. Aludak gol douk lakus numun God ananitu nebetali wilpat, ali wilpat tenekol lanubu latoglu God ananil atul. 18Chopuk ipak douk i save pakli, ‘Sapos enen elpen nyukli adul nyolimu alta umu nyunek enech echudak, wakuli enyen kobi nyunekech umu, enyudak pakli wosik balan wak. Wakuli sapos enyen nyukli adul nyolimu ofa douk chechemu enyudak alta umu chuku God ulimu, ipak pakli enyebuk elpen imas nyunubu nyunek kobi nyaklimu.’ 19Ipak douk nabes sechukepu. Pakli malmu? Pakli yeul nyakih ofa douk chakli chuku God umu waka nyakih enyudak alta douk nyenek enyudak ofa nyatoglu God ananin atin uli? 20Namudak ali elpen douk nyukli adul nyolimu alta umu nyunek enech echudak umu, enyen douk chopuk nyowanipamu ihenyumali ofa nyetemu alta uli chopuk. 21Ali elpen douk nyukli adul nyolimu God ananitu nebetali wilpat umu nyunek enech echudak umu, enyen douk chopuk nyowanipamu anudak nape numun atudak wilpat uli. 22Elpen douk nyukli adul nyolimu iluh heven umu nyunek enech echudak umu, enyen douk nyowanipamu God ananin nebenyi sia nyanu anudak netemeyen uli chopuk.

23O panubu mapilipu ipak Farisi panu ipak douk penek skulumech umu lo uli. Ipak douk panubu penek loh atili. Agudakmoli apigu douk chohwalogomu min, dil uli kumin, ipak i save panak palogu ali peyaisogomu 10-poleiluh ouluh. Ali otuh ouh douk i save poku God. Enyudakmali chokwinyi lo douk pagipechen. Wakuli nyanubu nebenyi balan nyape lo uli douk apatukemenyuk. Enyudakmali, punekumech duldulinyi pasin kipahechimu, punelek kipahechimu, punubu pusuh God ananin balan dadag umu. Enyudakmali susubein dodogowinyi balan douk deke punubu pugipechen kalbu. Ali enyudak enen lo douk chopuk deke puhwen pugipechen. 24Ipak douk panubu nabes sechukepu ali pakli pugilapech yah kipahechi. Ipak douk pagimehumu God ananin lo kobi enyudak balan umu. Enyudak; Yamigou waglumepamu yabig umu, ipak douk i save patukou powachowoguk. Wakuli enen takweinyi mahin kemel nyagluk umu, ipak i save pagiyen panyoh umu yabig.

25O panubu mapilipu ipak Farisi panu ipak douk penek skulumech umu lo uli. Ipak douk panubu penek loh uli. Panubu pape kobi kas sanu yauleluh umu. Paklupoguk adukohich umu, wakuli numunich umu douk chanubu chanobosusih. Chape kobi ipakigun numun chuknigun umu yowenyi umu agundak wo punek bos umu ipak yet e ali paku oluh umu agundak didigep pape panotulich echudak kipahechimu. 26Ipak Farisi, ipak panubu pogolu pogolu pape kobi nabes sechukepomu. Susubati ipak douk pulik punogapech ipakigun numun yopugun kobi pakwlupu numunis umu kas yopus umu. Ali aduk douk chopuk eke adakio yopugun.

27O panubu mapilipu ipak Farisi panu ipak penek skulumech umu lo uli. Ipak panubu penek loh atili. Ipak douk panubu pape kobi hulusigwiluh douk chaloluh bulbudib umu ali chanugomu elpech. Aduk chechebeyogun chogolih-winali pen gnanubu dudukogun. Wakuli gani numun wak. Chagak uli echechiguh biguh hwanu enechi enech chataloluli echudak chakus. 28Ipak douk chopuk pape namudak ati. Elpech chutik aduk ipakiluh yegechiweluh chukli duldulipali almom. Wakuli ipakigun numun douk gnanubu chuknigun umu agundak penek loh umu gnanu enenyi enen yowenyi.”

29Ali Jisas balan nyeilen naklipam nakli, “O panubu mapilipu ipak Farisi panu ipak douk penek skulumech umu lo uli. Ipak panubu penek loh atili. Ipak i save penek hulusigwiluh umu chunugamu amam profet umu. Hulusigwiluh chanugomu duldulichi elpech umu douk chopuk paginahwoluh. 30Ali ipak i save pakli sapos ipak pupe ababuk nyultab ipakich popech yamech chapenyuboli nyultab ele, ipak pakli ipak deke kobi pugakamech pubo amam profet hugak, wak. 31Douk peyagwleh enyudak balan ali ipak yet panubu ponowoleh umu ipak douk seiwakichi chabo amam profet hagak uli echechipu yamem. Panubu yowepali almom. 32Namudak ali ipak imas punubu pigimah kobi echech chagimoh umu ali punubu puneken piyaten enyudak echech cheneken nyapeik uli yowenyi pasin.

33Ipak douk panubu yowepu pape kobi wanahwiguhwi iguhumali. Chanubu yowechi elpech chape kobi iguhumali echechipu batowich. Namudak ali luhut God eke nunemepu balan ali nuwachepu pugluk yowebuli wabul hel. Pulhwas umu yah douk wakepu. 34Namudak ali mnek. Yek eke inek salimumali anam profet hunu amam hanubu hadukemu God ananin balan kalbaluli hunakumepali. Hunali anam almam douk henek skulumepamu God ananin lo uli hunaki. Anam douk eke pitak pom punek nyilimumam krusehas hugak. Anam eke pitak pusakom echudak numun ogudak ipak pape peyagwleh balan ogwi wilag ali eke puhiyahom. Puhiyahom hunamu anabul wabul, punak agnabuk puhiyahom hunamu kipaibuli. 35Seiwak susubati ipakinu yamenu Ken nabo yopunali alman Abel nagak. Ipakim popem yamen hagimehumech namudak ati yopichi elpech aliga aliga chanak chatoglomali Berekaia ananinu nuganinu Sekaraia. Sekaraia douk panu nagak olokohun umu alta nyanu God ananitu nebetali wilpat. Douk pagimu ehudak ali God eke nunekepu pulau nebenyi hevi umu agundak pabo hanatimaguk duldulimi almom hagak umu. 36Aduligu atugu yaklipepu. God nube yowenyi pe umu ihenyumali enyudak yowenyimu, anan douk eke nuneken nyutoglomu ipak doumeipali elpech.”

Jisas Nanubu Nenelek Elpech Chape Wabul Jerusalem Uli

(Luk 13:34-35, 19:41-44)

37Jisas natik wabul Jerusalem ali nakli, “O ipak elpech pape Jerusalem uli. Seiwak ipak i save pabo amam profet hagak. Almam God nokagam halaumepali ananin balan uli, ipak douk chopuk pakumom utabal pam hagak. Wolobaih atih yek yakli inalawepu ali igakomepu kobi anatu mamakitu owotu tohwalu nugag gwanaki atugun ali techukolug atatich abusineguh umu. Wakuli ipak douk panubu pakli wak. 38Ali douk mnek. Nameitu aninu God douk anakli wakepu. Eke nutukemaguk ipakibul wabul ali eke blusitusatu blupeik wohibul. 39Aduligu atugu yaklipepu. Ipak eke kobi wata putuliwe aliga abudak nyultab butoglu ali adakio pukli, ‘Apak makli God nunekumanu yopinyi anudak alman douk nanakumali Diginali ananin yeul uli.’”

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index