Mẫu tìm kiếm

الْأَعْمَالْ 17

الْفَصْلْ سْبَعْطَاشْ

بُولُسْ وْسِيلَا فْمْدِينْةْ تْسَالُونِيكِي

1وْدَازْ بُولُسْ وْسِيلَا عْلَى أَمْفِيبُولِيسْ وْأَبُولُونِيَّة حْتَّى وْصْلُو لْتْسَالُونِيكِي، وْكَانْتْ فِيهَا دَارْ الصّْلَاة دْيَالْ لِيهُودْ. 2وْدْخَلْ بُولُسْ لْدَارْ الصّْلَاة كِيفْ عَادْتُه، وْبْدَا كَيْتّْنَاقْشْ مْعَ لِيهُودْ مْنْ كْتَابْ اللَّهْ مُدَّةْ تْلَاتَة دْ السّْبُوتَ، 3كَيْشْرَحْ وْكَيْبَيّْنْ لِيهُمْ كِيفَاشْ كَانْ خَاصّْ الْمَسِيحْ يْتّْعَدّْبْ وْيْتّْبْعَتْ مْنْ الْمُوتْ، وْݣَالْ لِيهُمْ: «هَادَا هُوَ الْمَسِيحْ يَسُوعْ اللِّي كَنْخَبّْرْكُمْ عْلِيهْ». 4وْقْتَنْعُو شِي وْحْدِينْ مْنّْهُمْ وْوْلَّاوْ مْعَ بُولُسْ وْسِيلَا، وْمْعَاهُمْ بْزَّافْ دْيَالْ الْيُونَانِيِّينْ اللِّي كَيْعَبْدُو اللَّهْ، وْعْيَالَاتْ كْتَارْ شَانْهُمْ كْبِيرْ. 5وَلَكِنْ لِيهُودْ لْخْرِينْ حْسْدُوهُمْ، وْجْمْعُو مْنْ النَّاسْ دْ السُّوقْ شِي وْحْدِينْ خَايْبِينْ حَرّْشُو النَّاسْ وْدَارُو الْفُوضَى فْالْمْدِينَة، وْمْنْ بَعْدْ هْجْمُو عْلَى دَارْ يَاسُونْ كَيْقَلّْبُو عْلَى بُولُسْ وْسِيلَا بَاشْ يْخَرّْجُوهُمْ قُدَّامْ النَّاسْ. 6وْمْلِّي مَا لْقَاوْهُمْشْ، دَّاوْ يَاسُونْ وْشِي خُوتْ مُومْنِينْ لْلْحُكَّامْ دْ الْمْدِينَة، وْهُمَ كَيْغَوّْتُو وْكَيْݣُولُو: «رَاهْ هَادُوكْ اللِّي دَارُو الْفُوضَى فْكُلّْ بْلَاصَة جَاوْ دَابَا لّْهْنَا، 7وْكَانْ يَاسُونْ مْضَايْفْهُمْ عَنْدُه. وْرَاهْ هَادُو كُلّْهُمْ كَيْعْصَاوْ حْكَامْ قَيْصَرْ، وْكَيْݣُولُو بْلِّي كَايْنْ شِي مَلِكْ آخُرْ سْمِيتُه يَسُوعْ!». 8وْمْلِّي سْمْعُو النَّاسْ وْالْحُكَّامْ هَادْ الْكْلَامْ تْقَلّْقُو بْزَّافْ. 9وْخْدَاوْ الْحُكَّامْ ضَمَانَة دْ الْفْلُوسْ مْنْ عَنْدْ يَاسُونْ وْالْمُومْنِينْ لْخْرِينْ، وْهُمَ يْطَلْقُوهُمْ.

بُولُسْ وْسِيلَا فْمْدِينْةْ بِيرِيَّة

10وْغِيرْ جَا اللِّيلْ، صِيفْطُو الْخُوتْ الْمُومْنِينْ بُولُسْ وْسِيلَا لْبِيرِيَّة، وْمْلِّي وْصْلُو لِيهَا دَخْلُو لْدَارْ الصّْلَاة دْيَالْ لِيهُودْ. 11وَلَكِنْ هَادُوكْ كَانُو مْتْسَامْحِينْ بْزَّافْ كْتَرْ مْنْ اللِّي فْتْسَالُونِيكِي، وْقْبْلُو كْلَامْ اللَّهْ بْفَرْحَة كْبِيرَة، وْبْدَاوْ كُلَّ نْهَارْ كَيْقْرَاوْ وْكَيْقَلّْبُو فْكْتَابْ اللَّهْ وَاشْ هَادْ الْأُمُورْ صْحِيحَة. 12وْآمْنُو بْزَّافْ مْنّْهُمْ وْمْنْ الْعْيَالَاتْ الْيُونَانِيَّاتْ اللِّي لَبَاسْ عْلِيهُمْ، وْبْزَّافْ دْ الرّْجَالْ.

13وَلَكِنْ مْلِّي عَرْفُو لِيهُودْ اللِّي فْتْسَالُونِيكِي بْلِّي بُولُسْ كَيْخَبّْرْ بْكْلَامْ اللَّهْ فْبِيرِيَّة حْتَّى هِيَ، جَاوْ وْبْدَاوْ كَيْحَرّْشُو الجّْمَاعَاتْ دْ النَّاسْ بَاشْ يْدِيرُو الْفُوضَى حْتَّى تْمَّ. 14وْفْدِيكْ السَّاعَة، صِيفْطُو الْخُوتْ بُولُسْ بَاشْ يْسَافْرْ فْالْبْحَرْ، وْبْقَى سِيلَا وْتِيمُوتَاوُسْ تْمَّ. 15وْهَادُوكْ اللِّي مْشَاوْ مْعَ بُولُسْ وَصّْلُوهْ لْأَتِينَا. وْمْلِّي كَانُو رَاجْعِينْ، وْصَّاهُمْ يْݣُولُو لْسِيلَا وْتِيمُوتَاوُسْ بَاشْ يْوَصْلُو عْلِيهْ دْغْيَا.

بُولُسْ فْمْدِينْةْ أَتِينَا

16وْمْلِّي كَانْ بُولُسْ فْأَتِينَا كَيْتّْسَنَّى سِيلَا وْتِيمُوتَاوُسْ، تْقَلّْقْ بْزَّافْ حِيتْ شَافْ الْمْدِينَة عَامْرَة بْالْأَصْنَامْ. 17وْبْدَا كَيْتّْنَاقْشْ مْعَ لِيهُودْ وْمْعَ اللِّي كَيْعَبْدُو اللَّهْ فْدَارْ الصّْلَاة، وْمْعَ النَّاسْ اللِّي كَيْتّْلَاقَى بِيهُمْ كُلَّ نْهَارْ فْالسُّوقْ. 18وْكَانُو شِي وْحْدِينْ مْنْ الْفَلَاسِفَة الْأَبِيقُورِيِّينْ وْالرِّوَاقِيِّينْ كَيْتّْنَاقْشُو مْعَاهْ، وْشِي وْحْدِينْ مْنّْهُمْ ݣَالُو: «آشْ بْغَا يْݣُولْ هَادَا اللِّي فِيهْ غِيرْ كْتْرَةْ الْهَضْرَة؟». وْوْحْدِينْ خْرِينْ ݣَالُو: «رَاهْ كَيْتّْكَلّْمْ عْلَى إِلَاهَاتْ غْرِيبَة». حِيتْ بُولُسْ كَانْ كَيْخَبّْرْ بْيَسُوعْ وْبْالْبَعْتْ مْنْ الْمُوتْ. 19وْشْدُّوهْ وْدَّاوْهْ لْلْأَرْيُوبَاݣُوسْ وْݣَالُو لِيهْ: «وَاشْ يْمْكَنْ لِينَا نْعَرْفُو هَادْ التَّعْلِيمْ الجّْدِيدْ اللِّي كَتّْكَلّْمْ بِيهْ. 20حِيتْ هَادْشِّي اللِّي كَنْسَمْعُوهْ مْنّْكْ غْرِيبْ عْلِينَا، وْحْنَا بْغِينَا نْعَرْفُو أَشْنُو كَيْعْنِي». 21وْكَانُو ݣَاعْ النَّاسْ دْيَالْ أَتِينَا وْالنَّاسْ الْبْرَّانِيِّينْ اللِّي كَيْزُورُو الْمْدِينَة، كَيْدَوّْزُو وَقْتْهُمْ فْوَالُو، إِمَّا كَيْتّْكَلّْمُو وْلَا كَيْسَمْعُو شِي حَاجَة جْدِيدَة.

22وْوْقَفْ بُولُسْ فْوَسْطْ الْأَرْيُوبَاݣُوسْ وْݣَالْ: «آ سُكَّانْ أَتِينَا! كَنْشُوفْ بْلِّي رَاكُمْ مْتْدَيّْنِينْ بْزَّافْ فْكُلّْ حَاجَة. 23حِيتْ وْأَنَا كَنْتّْسَارَا فْمْدِينْتْكُمْ وْكَنْشُوفْ الْحْوَايْجْ اللِّي كَتْعَبْدُوهَا، لْقِيتْ وَاحْدْ الْمَدْبَحْ مْكْتُوبْ عْلِيهْ: لْوَاحْدْ الْإِلَاهْ مَا مْعْرُوفْشْ. إِيوَا هَادَا اللِّي كَتْعَبْدُوهْ وْمَا كَتْعَرْفُوهْشْ، هُوَ اللِّي كَنْخَبّْرْكُمْ عْلِيهْ. 24هُوَ اللَّهْ اللِّي خْلَقْ الدّْنْيَا وْكُلّْ مَا فِيهَا، هُوَ رَبّْ السّْمَا وْالْأَرْضْ، مَا كَيْسْكُنْشْ فْمَعَابِدْ بْنَاوْهَا النَّاسْ،* 25وْمَا كَيْخَدْمُوشْ عْلِيهْ النَّاسْ بْحَالْ إِلَا مْحْتَاجْ لْشِي حَاجَة، عْلَاحْقَّاشْ هُوَ اللِّي كَيْعْطِي لْلنَّاسْ كُلّْهُمْ الْحَيَاةْ وْالنَّفْسْ وْكُلّْ حَاجَة. 26وْخْلَقْ مْنْ إِنْسَانْ وَاحْدْ ݣَاعْ الشّْعُوبْ، وْسَكّْنْهُمْ عْلَى وْجَهْ الْأَرْضْ كُلّْهَا، وْمْنْ قْبَلْ قَسّْمْ لِيهُمْ الْوَقْتْ وْالْحُدُودْ فِينْ يْعِيشُو، 27لَعَلَّ وَعَسَى يْقَلّْبُو عْلَى اللَّهْ وْيْلْقَاوْهْ، حِيتْ رَاهْ هُوَ قْرِيبْ مْنْ كُلّْ وَاحْدْ فِينَا.

28حِيتْ بِيهْ كَنْحْيَاوْ وْكَنْتْحَرّْكُو وْكَايْنِينْ. كِمَا ݣَالُو شِي وْحْدِينْ مْنْ الشُّعَرَا دْيَالْكُمْ:

رَاهْ حْتَّى حْنَا تْرِّيكْتُه.

29وْحِيتْ حْنَا تْرِّيكْةْ اللَّهْ، مَا خَاصّْنَاشْ نْفَكّْرُو بْلِّي اللَّهْ بْحَالْ الصَّنَمْ مْنْ الدّْهَبْ وْلَا مْنْ الْفْضَّة وْلَا مْنْ الْحْجَرْ الْمَنْقُوشْ، كَيْصَنْعُه بْنَادْمْ بْالْفَنّْ وْالْفِكْرْ دْيَالُه. 30وَاخَّا اللَّهْ مَا عَاقْبْشْ النَّاسْ فْالزّْمَانْ اللِّي مَا كَانُوشْ كَيْعَرْفُوهْ فِيهْ، رَاهْ دَابَا كَيْآمْرْ النَّاسْ كُلّْهُمْ فْكُلّْ بْلَاصَة بَاشْ يْتُوبُو. 31عْلَاحْقَّاشْ دَارْ وَاحْدْ النّْهَارْ اللِّي فِيهْ غَيْحْكَمْ عْلَى النَّاسْ دْيَالْ الدّْنْيَا بْالْعَدْلْ، عْلَى يْدّْ الرَّاجْلْ اللِّي خْتَارُه لْهَادْشِّي، وْبَيّْنْ بْالْحُجَّة لْلنَّاسْ كُلّْهُمْ بْلِّي خْتَارُه مْلِّي بَعْتُه مْنْ الْمُوتْ!».

32وْمْلِّي سْمْعُو عْلَى الْبَعْتْ دْيَالْ الْمُوتَى، ضَحْكُو عْلِيهْ شِي وْحْدِينْ، وْوْحْدِينْ خْرِينْ ݣَالُو لِيهْ: «بْغِينَا نْسَمْعُو كْلَامْكْ فْهَادْشِّي مَرَّة خْرَى». 33وْهَكَّا خْرَجْ بُولُسْ مْنْ وَسْطْهُمْ. 34وَلَكِنْ شِي وْحْدِينْ مْنّْهُمْ وْلَّاوْ مْعَاهْ وْآمْنُو، مْنّْهُمْ دِيُونِيسْيُوسْ وْهُوَ وَاحْدْ مْنْ الْمْسْؤُولِينْ فْالْأَرْيُوبَاݣُوسْ، وْوَاحْدْ الْمْرَاة سْمِيتْهَا دَامَرِسْ وْوْحْدِينْ خْرِينْ مْعَاهُمْ.

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index