Mẫu tìm kiếm

No̰ Kuwə Ndoo 4:11

11Ɓaɓe ra wongɨ ləne bɨtɨ ɨlə taga, ɓukɨ por wongɨ kɨ ətɨ ɓəl dɔ ɓebo Sɨyo̰ tɨ, ɨndə por adɨ o̰-e bɨtɨ gɨre tɨ nangɨ.