Mẫu tìm kiếm

Markɨ 7:37

37Nḛ ra Jəju ətɨ kosɨ dɨje ɓəl ngay adɨ əli əi nə: «Nḛ rae je pətɨ majɨ: Ra njé je kɨ mbide bəy adɨ oi dɔ ta, taa ra mbɨki je adɨ əli ta tɔ.»