Mẫu tìm kiếm

Rutɨ 2:13

13Ə Rutɨ əl-e ə nə: «Ɓam, kadɨ m-ɨngə majɨ ta kəmi tɨ, tadɔ ɨsɔl mem, adɨ əl ta kɨ osɨ mem, mi ɓəə ləi kɨ dəne. Nə ke ə, m-asɨ nḛ madɨ kare kadɨ ndəgɨ ɓəə je tɨ ləi kɨ dəne al.»