Mẫu tìm kiếm

Jon 4:11

11Nipa jin-gata jiny-yena nula, “A-lay, nginyipa gala japalana n-dima rraka ny-yemba. Jarra gun-guna bugula wupa gu-jirra. Yina gun-gaya barra ny-yemba wanngu gun-guni gu-rrimanga?