Mẫu tìm kiếm

Levítico 6:15

15Pa ve'lhaa japi lhech pa natcum'e pa climshi vatcufayjat'esh shi' pa lhape', pa nu'esham lhacôm'a pa acôjqu'e pa lhniish ti tcufayesh jayu, pa nilhônesh'e yiey ja itôvat'esh ti vatcufayjat'eshjop ti chiyaychavalheshch'e ti yacônch'a pa lhniish na Lhcaanvacle.