Mẫu tìm kiếm

Lukas 12:48

48Pero tu utusan a magkamali da éwan na tukoy i kaluuben no amo na, éy kétihék san i parusa na. Kanya,” kagi ni Jesus, “tu péngientaregaan ta meadu, éy siya i pag-asa du tolay. Ey tu péngientaregaan ta meaadu a tahod, éy lalo a dikél i pag-asaa diya du tolay.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index