Mẫu tìm kiếm

Dànì Kèhoį̀wo 13

Abram eyıts'ǫ wesah Lot

1Eyıt'à Abram edets'èkeè eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ wets'ǫ sìı xè Egypt nèk'e gots'ǫǫ̀ nageèhde. Ekìı-ka nèk'e Negev gòyeh ekǫ ts'ǫ̀ agejà. Wesah Lot yexè at'ı̨. 2Abram sahzǫ̀ą eyıts'ǫ ejıe łǫ wets'ǫ ajà, sǫǫ̀mba degoo eyıts'ǫ sǫǫ̀mbaekwo łǫ wets'ǫ t'à dǫ ahxee whelı̨.

3Ekìı-ka nèk'e Negev gòyeh gots'ǫ hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ wek'eèhoowo, eyı tł'axǫǫ̀ kǫ̀ta Bethel nǫ̀ǫtła. Eyı kǫ̀ta Bethel eyıts'ǫ kǫ̀ta Ayı wege wekǫ̀ k'è gòı̨ɂà ı̨lèe sìı ts'ǫ̀ anajà. 4Ekǫ t'aa t'akwełǫ̀ǫ̀ kwe ełeka nèyı̨ı̨wa t'à kwe-ladà whehtsı̨ ı̨lè. Abram eyı k'achı̨ Nǫ̀htsı̨ ghàsǫedı.

5Ekìıyeè k'e Lot edeɂeh Abram xè at'ı̨ ı̨lè. Ededı̨ sı sahzǫ̀ą, ejıe, eyıts'ǫ tł'ǫhbàa łǫ wets'ǫ. 6Hanìkò eyı dèè k'e ełexè nàgedèe sìı gıgha gòɂǫ-le agòjà. Sıì tıts'aàdìı łǫ gıts'ǫ t'à ełexè nàgedè ha dìì agòjà. 7Eyıt'à Abram wets'ǫ tıts'aàdìı-k'èdìı-dǫǫ̀, eyıts'ǫ Lot wets'ǫ tıts'aàdìı-k'èdìı-dǫǫ̀ ełeghǫgeet'ı̨į̀ agejà. Ekò k'e Kanan got'ı̨į̀ eyıts'ǫ Perız got'ı̨į̀ eyı nèk'e nàgedè ı̨lè.

8Eyıt'à Abram edesah Lot ts'ǫ̀ hadı, “Ełèot'ı̨ ats'ı̨ı̨t'e t'à ełek'èch'a ats'ııdì-le. Sets'ǫ tıts'aàdìı-k'èdìı-dǫǫ̀, eyıts'ǫ nets'ǫ tıts'aàdìı-k'èdìı-dǫǫ̀ ełek'èch'a hogıhtsį̀-le. 9Jǫ dèè haı̨hcho gonadąą̀ wheɂǫ hǫt'e. Ełets'ǫǫ̀ ats'ııde. Sa kàɂàa ts'ǫnèe anejà nı̨dè sı̨ dą̀ą ts'ǫnèe ahde ha. Ekò nı̨ dą̀ą ts'ǫnèe anejà nı̨dè sı̨ sa kàɂàa ts'ǫnèe ahde ha,” hadı.

10Lot kǫ̀ta Zoyar ts'ǫ̀ dèè hazǫǫ̀ k'e k'eet'į̀. Jordan deh nıɂàa gà dèè hazǫǫ̀ wek'e tı at'ı̨ t'à dèè nezı̨ı̨ wègaat'ı̨. Gots'ǫ̀ K'àowo wets'ǫ dèè-wèdaat'ı̨ı̨-k'è lanì xègaat'ı̨, Egypt nèk'e lanì xègaat'ı̨. (Gots'ǫ̀ K'àowo, kǫ̀godeè nàke Sodom eyıts'ǫ Gomorah gòyeh godıhòèhtsı̨ kwe hagǫ̀ht'e ı̨lè.) 11Lot sa kàɂàa ts'ǫnèe Jordan deh nıɂàa gà dèè hazǫǫ̀ edegha yį̀į̀hchì t'à ekǫ ts'ǫ̀ ajà. Eyıt'à Lot eyıts'ǫ Abram į̀łak'aà agejà. 12Abram Kanan nèk'e nàdè eyıts'ǫ wesah Lot Jordan deh nıɂàa gà kǫ̀ta gòlaa sìı gota nàdè. Kǫ̀ta Sodom gòyeh gà edenı̨hbàa nàı̨hgè. 13Dǫzhìı kǫ̀ta Sodom nàgedèe sìı hołı̨ı̨ nàowoò k'ę̀ę̀ geeda, gots'ǫ̀ K'àowo k'èch'a hołı̨ı̨ hogehtsı̨.

14Lot Abram ts'ǫǫ̀ naèhtła tł'axǫǫ̀ gots'ǫ̀ K'àowo Abram ts'ǫ̀ hadı, “Eyı nàąwo gots'ǫ yeè chı̨k'è ts'ǫ̀ k'eęt'į̀, sazı̨ nèk'e, sa kàɂàa eyıts'ǫ dą̀ą sı ts'ǫ̀ k'eęt'į̀. 15Dèè hazǫǫ̀ weghàı̨daa sìı nı̨ eyıts'ǫ nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ naxıghàehłe ha, welǫ whìle ts'ǫ̀ naxıghaelı̨ ha. 16Nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ dèè k'e ehtł'è lageètłǫ agehłe ha. Ehtł'è gıhtà ha dìì-le nı̨dè nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ sı gogıhtà ha dìì-le. 17Dıı dèè hazǫǫ̀ neghàehłe ha hǫt'e, eyıt'à dıı dèè hazǫǫ̀ wek'e k'eı̨tło,” gots'ǫ̀ K'àowo Abram ts'ǫ̀ hadı.

18Eyıt'à Abram edenı̨hbàa hazǫǫ̀ nàı̨wa. Hebron nèk'e Amor got'ı̨į̀ Mamer wets'ǫ ts'ı nechàa nàwheɂaa ts'ǫ̀ tàèhtła. Ekǫ gots'ǫ̀ K'àowo ts'ǫ̀ t'asìı k'eehk'ǫ̀ gha kwe ełeka nèyı̨ı̨wa t'à kwe-ladà whehtsı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index