Mẫu tìm kiếm

Matthew 27

Zhıdàà dadèhdlì

1K'omǫǫ̀dǫǫ̀ et'ıì yahtıı-gha-k'aodèe eyıts'ǫ ǫhdah gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı Zezì ełaàwı ha gısınìyaı̨htı. 2Wılà ełeetł'ı̨į̀ agı̨į̀là tł'axǫǫ̀ ekǫ gots'ǫ nageèhchì gà k'àowo Pılate tł'aàgį̀ı̨htı̨.

3Zhıdàà, Zezì k'aodèe gotł'aàyį̀ı̨htı̨ı̨ sìı, Zezì ełaàgehwhı ha gısınìyaı̨htı yeghǫ ıìkw'o ekò wegha dìì xè edek'eelı̨. Eyıt'à yahtıı-gha-k'aodèe eyıts'ǫ ǫhdah gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı gots'ǫ̀ naèhtła gà satsǫ̀ą degoo goghǫǫyį̀ı̨wa. 4Hagòhdı, “Dǫ ekǫ-le eghàlaı̨da-le kò sǫǫ̀mba k'èxa naxıtł'àwııhtı̨ t'à hołı̨ı̨ hòwhıhtsı̨,” gòhdı.

“Nı̨ nets'ǫ̀ hoèlı̨ ne,” gıìhdı.

5Eyıt'à Zhıdàà sǫǫ̀mba Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho goyayeèhde gà t'asį̀ı̨ dadèhdlì.

6Yahtıı-gha-k'aodèe sǫǫ̀mba negı̨į̀wa gà ełets'ǫ̀ hagedı, “Dıı sǫǫ̀mba wet'à dǫ ełǫǫ̀wo ne t'à Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho gha sǫǫ̀mba-tǫǫ̀ yìı ts'ı̨ı̨wa nı̨dè gonàowoò k'èch'a ha hǫt'e,” hagedı. 7Ełets'ǫ̀ gogede t'à eyı sǫǫ̀mba t'à kwetǫ-ehtsı̨ı̨-dǫǫ̀ ghǫ dèè nàgeehdì ha gedı. Eyı dèè k'e dǫ eładı̨ı̨ gıkw'ǫǫ̀ whelaa k'è gogehtsı̨ ha. 8Eyıt'à eyı dèè sìı Akeldama gıìhdı. (Gıyatıì k'ę̀ę̀ “Dèè k'e Edoò ajà” gedıì-agedı.) 9Eyı sìı nakwenàoɂǫǫ Jeremıah weyatıì k'ę̀ę̀ agode ha t'à agòjà, dıı hadı ı̨lè: “Eyı taènǫ satsǫ̀ą degoo negı̨į̀wa. Eyı sǫǫ̀mba haàtłǫǫ k'èxa Israel got'ı̨į̀ gık'e nìı̨ɂǫ hǫt'e. 10Eyıts'ǫ eyı sǫǫ̀mba t'à kwetǫ-ehtsı̨ı̨-dǫǫ̀ ghǫ dèè nàgeehdì. Nǫ̀htsı̨ dàsèhdıı sìı wek'ę̀ę̀ eghàlagı̨ı̨dà,” hadı dek'eèhtł'è.

K'àowo Pılate Zezì sınìyaehtı

11Ekìıyeè k'e Zezì k'àowo Pılate nadąą̀ nàwo. K'àowo Pılate dayeehke, hayèhdı, “Israel got'ı̨į̀ gha k'àowocho anet'e nì?”

Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Hęɂę, dàı̨dıı sìı k'ę̀ę̀ hǫt'e,” yèhdı.

12Yahtıı-gha-k'aodèe eyıts'ǫ ǫhdah gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı Zezì k'e nìdahogį̀ı̨hɂǫ ekò gots'ǫ̀ t'asadı-le ı̨lè. 13Eyıt'à k'àowo Pılate dayeehke, “Nek'e nìdahogeeɂà, asį̀į̀ gı̨į̀kw'o?” yèhdı. 14Zezì k'e nìdahogeeɂà kò yeghǫ wı̨ı̨zìı xàyaı̨htı-le t'à, Pılate wegha sıì enıìyah dìì.

15Dzędeè Passover k'e nı̨dè dèe-ts'ǫ̀-k'àowo gınàowoò k'ę̀ę̀ dǫ ı̨łè wedaètǫǫ sìı dǫ ts'ǫ̀ xàetłaà ayehɂı̨. Amìı ayele ha sìı dǫ hazǫǫ̀ ededı̨ dǫ gìhchıì agohɂı̨. 16Ekìıyeè k'e dǫjıı Barabas wìyeh wedaànìı̨tǫ ı̨lè. 17Eyıt'à dǫ hazǫǫ̀ ełexè mǫ̀ht'a nàgeèhza ekò k'àowo Pılate gots'ǫ̀ hadıì dagoehke, “Amìı naxıts'ǫ̀ xàetłaà awehłe ha dahwhǫ: Barabas hanì-le-ı̨dè Zezì, Chrıst wèts'edıı sìı?” Pılate gòhdı. 18Zezì ghǫ ts'ohogeedı t'à Zezì gıtł'aı̨htı̨ hǫt'e Pılate gok'èezǫ.

19K'àowo Pılate dǫ-sınìyaehtıı daèhchı̨į̀ k'e wheda ekò wets'èkeè yets'ǫ̀ yatı nìı̨ɂǫ, hayèhdı: “Eyı dǫ t'asawı̨ı̨le-le, ekǫ-le wı̨ı̨zìı hòèhtsı̨ nıìle. Dıı dzęę̀ weghǫ nàwhıhtı̨ t'à sıì daıhɂà,” yèhdı.

20Hanìkò yahtıı-gha-k'aodèe eyıts'ǫ ǫhdah gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı dǫ hazǫǫ̀ ghǫdageèhnǫ. Eyıt'à dǫjıı Barabas xàetła ha gı̨ı̨wǫ eyıts'ǫ Zezì ełaàgıìhwhı ha gı̨ı̨wǫ.

21K'àowo Pılate dagoehke, hagòhdı, “Dıı dǫ nàke sìı amìı naxıts'ǫ̀ xàetłaà awehłe ha dahwhǫ?”

Dǫ hazǫǫ̀ hagedı, “Barabas gots'ǫ̀ xàetłaà awı̨ı̨le,” gıìhdı.

22Eyıt'à k'àowo Pılate dagoehke, “Ekò dıı dǫ Zezì, Chrıst wèts'edıı sìı, dàwehłe ha?” gòhdı.

Dǫ hazǫǫ̀ hagedı, “Dechı̨et'aa k'e wedı̨į̀htsò!” gedı.

23K'àowo Pılate dagoehke, “Ayìı gha? Ayìı hoìla hòèhtsı̨ k'èxa?” gòhdı.

Hanìkò k'èdaà hòtł'ò yagìzeh, hagedı, “Dechı̨et'aa k'e wedı̨į̀htsò!” gıìhdı.

24Dǫ hazǫǫ̀ hòtł'ò nàdahogehdè t'à k'àowo Pılate goghǫdaehnè ha dìì yek'èhoèhzà. Eyıt'à tı ìhchì gà dǫ hazǫǫ̀ gonadąą̀ edılà k'enaı̨htso, hadı, “Dıı dǫ wedoò nałaètł'ìı sìı sı̨ set'à nıìle. Naxı̨ naxıts'ǫ̀ hoèlı̨ hǫt'e!” gòhdı.

25Dǫ hazǫǫ̀ gıts'ǫ̀ hagedı, “Hęɂę. Eyı dǫ wedoò nałaètł'ı nı̨dè goza eyıts'ǫ goxı̨ gots'ǫ̀ hoèlı̨ hǫt'e!” gıìhdı.

26Eyıt'à k'àowo Pılate, Barabas dǫ ts'ǫ̀ xàèhtłaà ayį̀į̀là, hanìkò Zezì nàweekwaà ayį̀į̀là eyıts'ǫ dechı̨et'aa k'e wedıìtsò ha eghǫǫ-dǫǫ̀ gotł'aàyį̀ı̨htı̨.

Eghǫǫ-dǫǫ̀ Zezì k'adageedè

27K'àowo Pılate wets'ǫ eghǫǫ-dǫǫ̀ Zezì Praetorıum gòyeh ts'ǫ̀ geèhchì, ekǫ eghǫǫ-dǫǫ̀ łǫ wemǫǫ̀ nègı̨ı̨deè agogį̀į̀là. 28Wegoht'ǫǫ̀ yìı xàgı̨ı̨htı̨ gà k'àowochoɂeè dek'o-dezǫǫ yìı gį̀ı̨htı̨. 29Eyı tł'axǫǫ̀ ı̨chį̀ghoò degeètł'ı̨ t'à kwìt'ıì gèhtsı̨ gà Zezì wekwì k'e nègeèchì. K'àowocho wetèh lanıı dechı̨ nàgòts'ehnèe ts'ǫ nàyııtǫ̀ agį̀į̀là gà gıts'ǫ̀ nàgòhge, gık'adaedè, hagıìhdı, “Israel got'ı̨į̀ gha k'àowocho weghàsǫts'eedı!” gedıì yagìzeh. 30Gık'e geezè, k'àowocho wetèh gıghǫ negıìchı gà wet'à wekwì k'e nàgeehtł'ì, k'èdaà wekwì nàgeehtł'ì. 31Hanì gık'alaı̨dè tł'axǫǫ̀ k'àowochoɂeè yìı xàgı̨ı̨htı̨ gà wegoht'ǫǫ̀ yìı nagı̨ı̨htı̨. Eyı tł'axǫǫ̀ dechı̨et'aa k'e wedıìtsò ha ts'ǫ̀ geèhchì.

Zezì dechı̨et'aa k'e wedıìtsò

32Jerusalem gots'ǫǫ̀ xàgeède ekò kǫ̀ta Cyrene got'ı̨į̀ ı̨łè gıaɂı̨, Sımon wìyeh. Eghǫǫ-dǫǫ̀ Zezì gha dechı̨et'aa naetı̨į̀ agį̀į̀là. 33Eyı tł'axǫǫ̀ Golgotha gòyeh ekǫ nègı̨ı̨de. (Golgotha gedıı sìı “dǫ kwìkw'ǫǫ̀ k'è” gedıì-agedı.) 34Jìetì eyıts'ǫ tıłı̨ı̨ ełeta Zezì ghàgı̨ı̨dì, mǫ̀hdaa wewàhǫǫdì hanìkò yets'è ha nıwǫ-le. 35Zezì dechı̨et'aa k'e dexegı̨į̀htsò tł'axǫǫ̀ wegoht'ǫǫ̀ ełetaàgeelè gha eghǫǫ-dǫǫ̀ ekw'ǫą k'egehdè. 36Eyı tł'axǫǫ̀ dèè k'e geèhkw'e gà gıxoehdı. 37Ayìı gık'e nìdahogį̀ı̨ɂǫǫ sìı dek'enègı̨ı̨tł'è gà wekwì godoo dawhetǫǫ̀ agį̀į̀là. Dıı hanì dek'eèhtł'è: dıı Zezì hǫt'e, Israel got'ı̨į̀ gha K'àowocho, dek'eèhtł'è. 38Dǫjıı nàke weghǫhk'eè dexegı̨į̀htsò. 39Dǫ gıxanaedèe sìı yatıjıı t'à gık'adaedè xè gıts'ǫ̀ nòkwìgeeye, 40hagedı, “ ‘Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho wedıhoı̨htsı̨ ha eyıts'ǫ taı dzęę̀ t'à nagoı̨htsı̨ ha,’ nı̨ı̨dı ı̨lè. Hot'eè edaxàdı̨ı̨tè! Nǫ̀htsı̨ Weza anet'e nı̨dè dechı̨et'aa k'e ts'ǫ hodàı̨tła,” gıìhdı.

41Eyı xèht'eè yahtıı-gha-k'aodèe, Nǫ̀htsı̨-yatıì-k'ègedìı-dǫǫ̀ eyıts'ǫ ǫhdah gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı gık'adaedè, 42hagedı, “Dǫ eyıì-le edaxàwhela, hanìkò edaxàdeetè ha dìì! Israel got'ı̨į̀ gha k'àowocho ehłı̨ hadı ne! Dechı̨et'aa k'e ts'ǫ hodàèhtła nı̨dè gogha ehkw'ı adı ha. 43Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ wınì nàtso ne. ‘Nǫ̀htsı̨ Weza aht'e,’ edeghǫ hadı ı̨lè. Hot'eè Nǫ̀htsı̨ edaxàyıhtè,” gedı. 44Dǫjıı nàke weghǫhk'eè gıdıìtsòo sìı, ededı̨ sı, gık'adaedè.

Zezì ełaı̨wo

45Dzętanı nìı̨ɂǫ ekò taı sadzeè ts'ǫ̀ eyı nèk'e hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ togoòtł'ò agòjà. 46Taı nìı̨ɂǫ ekìıyeè Zezì hòtł'ò whezeh, hadı, “Eloı, Eloı, lama sabahtanı?” (“Eloı, Eloı, lama sabahtanı?” gedıı sìı “Senǫ̀htsı̨, Senǫ̀htsı̨, ayìıha sets'ǫǫ̀ anejà?” gedıì-agedı.)

47Dǫ mǫ̀hdaa eyı nàgeèhzaa sìı gıìkw'o ekò hagedı, “Nakwenàoɂǫǫ Elıjah hayahtıì adı,” gedı.

48Ekòet'ıì dǫ ı̨łè ekǫ tı̨mǫèhza, ehtł'ı̨ lanıı, jìetì dı̨ı̨ts'aa ta nawhehtsoò ayı̨į̀là, dechı̨ nedèe welǫ wexeetł'ı̨į̀ ayį̀į̀là gà Zezì wewà k'e ayehɂı̨. 49Dǫ eyı nàgeèhzaa sìı hagedı, “Hòt'a whatsǫǫ̀ awet'è. Weghàts'ııdà, asį̀į̀ Elıjah edaxàyehtè ha lì,” gedı.

50Zezì k'achı̨ hòtł'ò whezeh tł'axǫǫ̀ nǫǫde xàèhjı.

51Ekìıyeè k'e Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho goyìı enìı̨t'ı nedèe ı̨dòo gots'ǫ ı̨zhıì ts'ǫ̀ tanı łats'ı̨ı̨dla, eyıts'ǫ dèè hòtł'ò nàgoèhdǫ xè kwe łats'ı̨ı̨dla. 52Kwe yìı dǫkw'ǫǫ̀ whelaa k'è łats'ıgoı̨dla eyıts'ǫ dǫ degaı łǫ ełaàgı̨ı̨dè ı̨lèe sìı nagìdà. 53Dǫkw'ǫǫ̀ whelaa k'è gots'ǫ xàgı̨ı̨de, eyıts'ǫ Zezì naìdà tł'axǫǫ̀, Jerusalem ts'ǫ̀ geède, ekǫ dǫ łǫ gogıaɂı̨.

54Eghǫǫ-dǫǫ̀ gha k'àowo eyıts'ǫ eghǫǫ-dǫǫ̀ Zezì xogııhdı ı̨lèe sìı dèè nàgoèhdǫ eyıts'ǫ hazǫǫ̀ gıdaà hagòjà ekò, sıì geèhyeh, hagedı, “Ehkw'ı t'à Nǫ̀htsı̨ Weza hǫt'e!” gedı.

55Ts'èko łǫ t'asìı t'à Zezì ts'àgedı t'à Galılee nèk'e gots'ǫ gık'èè k'edè ı̨lèe sìı ı̨dè hoògǫ nàgeèhza gà dànàhòwoo sìı goghàgeeda. 56Mary-Madlę̀, Mary, James eyıts'ǫ Joses gımǫ, eyıts'ǫ James eyıts'ǫ John gımǫ eyı ts'èko haàtłǫǫ goxè aget'ı̨.

Zezì wekw'ǫǫ̀ nìtǫ

57Xèhts'ǫ̀ agòjà ekò dǫ ahxee Joseph wìyeh eyı nììtła. Kǫ̀ta Arımathea got'ı̨į̀ hǫt'e, Zezì cheekeè whelı̨ ı̨lè. 58Eyı dǫ sìı Zezì wekw'ǫǫ̀ hodàechı ha k'àowo Pılate ts'ǫ̀ èhtła. Pılate weyatıì k'e Zezì wekw'ǫǫ̀ weghǫ̀t'ǫ. 59Joseph, Zezì wekw'ǫǫ̀ neyıìchì gà ehtł'ı̨ nezı̨ı̨ wemoèhdoò ayį̀į̀là. 60Wets'ǫ kwe yìı dǫkw'ǫǫ̀ ı̨ı̨tǫ̀-le sìı ekǫ yekw'ǫǫ̀ nèyı̨ı̨tǫ. Eyı tł'axǫǫ̀ kwe nechàa enìı̨ɂǫǫ̀ ayį̀į̀là gà naèhtła. 61Mary-Madlę̀ eyıts'ǫ Mary eyıì-le dǫkw'ǫǫ̀ whetǫǫ wetadà geèhkw'e ı̨lè.

Eghǫǫ-dǫǫ̀ Zezì wekw'ǫǫ̀ xogııhdı

62Ek'èdaedzęę̀ k'e, Nǫ̀htsı̨ wedzęę̀ k'e, yahtıı-gha-k'aodèe eyıts'ǫ Pharısee gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı k'àowo Pılate ts'ǫ̀ geède. 63Gıts'ǫ̀ hagedı, “K'àowo, eyı dǫ-ghǫyaeɂàa-dǫǫ̀ hǫt'e ı̨lè. Įłaà eda ekò dàdı ı̨lèe sìı wenats'edì, ‘Taı dzęę̀ k'ehǫǫwo tł'axǫǫ̀-ı̨dè naèhdà ha,’ hadı ı̨lè. 64Eyıt'à neyatıì dahxà eghǫǫ-dǫǫ̀ kwe yìı dǫkw'ǫǫ̀ whetǫǫ k'è taı dzęę̀ ts'ǫ̀ gıxoehdıì agııle. Hanelà-le nı̨dè wecheekeè wekw'ǫǫ̀ geeɂį̀ ha ne. Eyı tł'axǫǫ̀ dǫ hazǫǫ̀ ts'ǫ̀, Zezì naìdà, gedı ha ne. Hanì hogets'ì nı̨dè gıts'ǫ k'àowo nahk'e hogets'ì ha,” gıìhdı.

65K'àowo Pılate gots'ǫ̀ hadı, “Sets'ǫ eghǫǫ-dǫǫ̀ mǫ̀hdaa edexè aahłe. Zezì wekw'ǫǫ̀ whetǫǫ k'è dànì gıxoehdı ha dahwhǫǫ sìı k'ę̀ę̀ agıahłe,” gòhdı. 66Eyıt'à Zezì wekw'ǫǫ̀ whetǫǫ ts'ǫ̀ geède eyıts'ǫ dǫ wı̨ı̨zìı t'asayele ha-le t'à, kwe nechàa enìı̨ɂǫ agį̀į̀là gà enìgį̀ı̨hdzeh gà eghǫǫ-dǫǫ̀ gıxoehdıì agogį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index