Mẫu tìm kiếm

Lok 2nan 6

1O kɔ, Solomani y'a fɔ ko: «Masaba tun ko ale bena to dibi la! 2Nga ne kɔni ye soo ɲanaman lɔ a ye, a bena to yɔrɔ min na kudayi!»

Masaba ka soo kalifako a ma

(Mas fɔlɔ 8.14-21)

3Masacɛ y'a ɲaa yɛlɛma, ka duba kɛ Isirayɛli jama bɛɛ ye, o y'a sɔrɔ u bɛɛ tun lɔnin be seen kan. 4- A y'a fɔ ko: «Masaba, Isirayɛli ka Ala ka tanu, ale min tun y'a daa di ne facɛ Dawuda ma. A ye min fɔ, a fana y'o kɛ. A tun y'a fɔ ko: 5‹Kabini loon min na ne ye n ka jama bɔ Ezipiti jamana na, ne ma dugu woloma Isirayɛlidenw ka maraw si la, janko ka soo lɔ n yɛrɛ tɔgɔ la. N ma mɔgɔ woloma fana ko a ka kɛ n ka jama Isirayɛli kuntigi ye. 6Nga ne ye Zeruzalɛmu woloma janko ka sigi yen. Ne ye Dawuda fana woloma k'a kɛ n ka jama Isirayɛli ɲamɔgɔ ye.› 7Ayiwa, a tun be ne faa Dawuda kɔnɔ ka soo lɔ Masaba, Isirayɛli ka Ala tɔgɔ la. 8Nga, Masaba tun y'a fɔ a ye ko: ‹A tun be i kɔnɔ ka soo lɔ ne tɔgɔ la minkɛ, o miiriya ka ɲi. 9Nga, ele t'o soo nin lɔbaga ye. I dencɛ, i yɛrɛ woloden le bena soo nin lɔ ne ye.› 10Masaba y'a fɔ cogo min na, a fana y'a kɛ ten. Ne sigira n facɛ Dawuda nɔɔ na, ka kɛ Isirayɛlidenw ka masacɛ ye i ko a tun y'a fɔ cogo min na. Ne ye soo lɔ Masaba, Isirayɛli ka Ala ye, 11k'a ka layidu taamasiɲɛ kɛsu bila a kɔnɔ, a ka layidu sɛbɛnnin be min kɔnɔ, a tun ye min ta Isirayɛlidenw ye.»

Solomani be Ala daali

(Mas fɔlɔ 8.22-53)

12Solomani lɔra Masaba ka sarakabɔyɔrɔ ɲafɛ, Isirayɛli jama bɛɛ ɲafɛ, k'a bolo wili. 13A tun ye lɔyɔrɔ dɔ lalaga ni zira ye k'a bila kɛnɛma luu cɛmancɛ la. O jaɲa tun ye mɛtɛrɛ fila ni tilan ye, a boɲa tun ye mɛtɛrɛ fila nin tila ye, a jaɲa sanfɛ, o tun ye mɛtɛrɛ kelen ni tilan ye. A yɛlɛla o kan k'a kunbiri gwan Isirayɛli jama bɛɛ ɲana, k'a bolo wili sanfɛ, 14k'a fɔ ko: «Masaba, Isirayɛli ka Ala! Batofɛn wɛrɛ si te yen min b'i bɔ. A te sankolo la, a te dugukolo kan. I b'i ka layidu dafa, ka makari i ka baarakɛlaw la, minw jigi b'i kan. 15I ye layidu min ta i ka baarakɛla, ne facɛ Dawuda ye, i y'o dafa. I ye min fɔ, i y'o kɛ n'i ka sebagaya ye i n'a fɔ a be cogo min na bii. 16- Sisan Masaba, Isirayɛli ka Ala, i ka janto i ka layidu la i ye min ta i ka baarakɛla, ne facɛ Dawuda ye, k'a fɔ ko kɔmɔgɔ tena fɔn a fɛ i ɲakɔrɔ, min bena kɛ Isirayɛlidenw ka masacɛ ye, ko a daan ye u ka banba ka kɛ i n'a fɔ ale, i ɲakɔrɔ, ka kɛɲɛ n'i ka sariya ye. 17Ayiwa, sisan, Masaba, Isirayɛli ka Ala, i ye layidu min ta i ka baarakɛla ne facɛ Dawuda ye, o ka kɛ.

18- «Ala, i bena sɔn ka to adamadenw cɛma dugukolo kan sɔbɛ la wa? I te kun sankolo mumɛ bɛɛ kɔnɔ, sankofɛrɛ ne ka soo lɔnin nin kɔnɔ! 19O bɛɛ n'a ta Masaba ne ka Ala, mɛnni kɛ i ka baarakɛla ka daalili la, n'a ka makarikan. I ka baarakɛla kasikan n'a ka daalili lamɛn. 20- I hakili to soo nin la suu fara tile kan, i y'a fɔ ko i bena sigi yɔrɔ min na. I ka baarakɛla bena daalili min kɛ o yɔrɔ la, i k'o lamɛn. 21N'i ka baarakɛla an'i ka jama Isirayɛli y'u ɲaa sin yɔrɔ nin ma k'i daali, i k'u lamɛn. K'i to i sigiyɔrɔ la sankolo kɔnɔ, i ka mɛnni kɛ ka yafa.

22«Ni mɔgɔ dɔ y'a tɔɲɔgɔn hakɛ ta, n'u y'a wajibiya ka kali, n'o tigi nana kali sarakabɔyɔrɔ nin ɲafɛ, i ka soo kɔnɔ, 23k'i to sankolo la, i ka mɛnni kɛ. I ka kiti tigɛ i ka baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ, koo cɛnna min fɛ, i k'ale sara, k'a kunko la a yɛrɛ kunna. I ka mɔgɔɲuman ka tiɲɛ d'a ma.

24«N'a kɛra ko i ka jama Isirayɛli juguw sera u kɔrɔ kɛlɛ la, bari u y'i hakɛ ta, n'u nimisara ka kɔsegi i ma ka boɲa la i tɔgɔ kan, ka daalili kɛ i ɲakɔrɔ kosɔbɛ soo nin kɔnɔ, 25k'i to sankolo la, i ka mɛnni kɛ, k'u ka hakɛ yafa, k'u kɔsegi u ka jamana na, e tun ye min di u n'u faaw ma.

26«Ni san lɔra n'a te nana, k'o sababu kɛ u y'i hakɛ ta, n'u y'u ɲaa sin yɔrɔ nin ma k'i daali, ka boɲa la i tɔgɔ kan, n'u nimisara ka faran u ka kojugu la bari i y'u tɔɔrɔ, 27k'i to sankolo la, i ka mɛnni kɛ, k'i ka baarakɛlaw, i ka jama Isirayɛli ka hakɛ yafa. I ka siraɲuman don u seen kɔrɔ u bena min taama, k'a to sanji ka na jamana nin kɔnɔ i ye min d'u ma.

28«Ni kɔngɔ, walima fɔɲɔbana, walima sigɛn, walima sumancɛnbana, walima ni tɔɔnw donna jamana nin kɔnɔ, n'u juguw nana ko u b'u ka duguw dɔ lamini k'u kɛlɛ jamana kɔnɔ, a mana kɛ balawu sifa o sifa ye, ni bana sifa o sifa ye, 29ni mɔgɔ o mɔgɔ y'i daali, i ka jama Isirayɛli cɛma, a mana fɛɛn o fɛɛn daali, a mana kɛ koo o koo ye, n'a y'a ka tɔɔrɔ n'a ka sigɛn faamu k'a bolo wili k'a sin soo nin ma, 30k'i to i sigiyɔrɔ la sankolo la, mɛnni kɛ ka yafa u ma ka kɛɲɛ n'u kelen kelen bɛɛ ka kɛtaw ye, e min b'u bɛɛ kɔnɔnako lɔn. Bari ele kelen le be adamadenw bɛɛ kɔnɔnako lɔn. 31O la, k'u to jamana nin kɔnɔ i ye min di an faaw ma, u bena siran i ɲa, k'i ka siraw taama u sii bɛɛ la.

32«Ni lonan, min te i ka jama Isirayɛli dɔ ye, n'a bɔra jamanajan dɔ la ka na i tɔgɔba kosɔn, n'i ka sebagaya n'i ka fangatigiya kosɔn, n'a nana k'a ɲaa sin soo nin ma k'i daali, 33k'i to i sigiyɔrɔ la sankolo la, i ka mɛnni kɛ. Lonan nin ye fɛɛn min ɲini i fɛ, i k'o kɛ a ye, janko dugukolo kan siyaw bɛɛ k'i lɔn ani ka siran i ɲa i n'a fɔ i ka jama Isirayɛli, ani k'a lɔn ko ne ye soo min lɔ, ko i tɔgɔ le b'a kan.

34«N'i ka jama bɔra k'u be taga u juguw kɛlɛ, ka kɛɲɛ n'i ka fɔta ye u ye, n'u y'i daali, k'u ɲaa sin i ka dugu wolomanin nin ma, ani ne ye soo min lɔ i ye, k'u ɲaa sin o ma, 35k'i to sankolo la, i k'u ka daalili mɛn, ka see d'u ma.

36«N'u y'i hakɛ ta, bari adamaden si te yen min te hakɛ kɛ, n'i dimina u kɔrɔ k'u don u juguw bolo, olu k'u minɛ ka taga n'u ye jamanajan, walima jamanasurun na, 37k'u to o jamana na, u minɛna ka taga min na, n'u sigira ka miiri ka nimisa ka faran u ka kojugu la, k'i daali ko: ‹An ye kojugu kɛ, an ye kodagabali kɛ, an ma koɲuman kɛ›, i k'u ka daalili mɛn, k'u dɛmɛ. 38K'u to u minɛna ka taga yɔrɔ min na, n'u nimisara ka kɔsegi e ma n'u dusu bɛɛ ye k'i daali, k'u ɲasinnin to jamana nin ma, i ye min di u faaw ma, n'i ka dugu wolomanin ma, ani ne ye soo min lɔ i ye, 39k'i to i sigiyɔrɔ la sankolo la, i k'u ka daalili mɛn, k'u dɛmɛ. I ka jama y'i hakɛ ta, yafa u ma.

40Sisan ne ka Ala,

i ɲaa yɛlɛnin ka mɛnni kɛ daalili la

min kɛra yan yɔrɔ la.

41- Masa Ala,

wili ka na to i ka lafiɲɛyɔrɔ la,

e ni kɛsu

min ye i ka sebagaya taamasiɲɛ ye.

Masa Ala,

i ka duba ka kɛ i ka sarakalasebagaw kan

u ka kokɛtaw bɛɛ la.

I ka mɔgɔw ka nisɔndiya hɛrɛ la.

42Masa Ala, kan'i ka mɔgɔ wolomanin bila.

Koɲuman min tun kɛra i ka baarakɛla Dawuda ye,

i hakili to o la.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index