Mẫu tìm kiếm

Lok 2nan 7

Saraka minw bɔra Masaba ye

(Mas fɔlɔ 8.62-66)

1- Solomani tilara Aladali la tuma min na, tasuma bɔra sankolo la ka saraka jɛnita ni saraka tɔ nunu jɛni. Masaba ka nɔɔrɔ ye soo nin fa. 2Sarakalasebagaw ma se ka don Masaba ka soo nin kɔnɔ, bari Masaba ka nɔɔrɔ tun y'a fa. 3- Isirayɛlidenw bɛɛ ye tasuma jigitɔ ye, ani Masaba ka nɔɔrɔ, soo nin kan. U y'u ɲaa biri duguma k'o kunbiri gwan yɔrɔ labɛnnin na, ka Masaba tanu. U ko: «A ka ɲi, a ka ɲumanya te ban abada.»

4Masacɛ ni jama bɛɛ ye sarakaw bɔ Masaba ye. 5Masacɛ Solomani ye misi waa mugan ni fila (22 000), ani saga ni baa waa kɛmɛ ni mugan (120 000) bɔ saraka ye. Masacɛ ni jama bɛɛ ye Ala ka soo kalifa a ma ten.

6Sarakalasebagaw tagara lɔ u ka lɔyɔrɔw la, ani Levi kɔmɔgɔw fana. Fɔlikɛminanw tun be Levi kɔmɔgɔw bolo, masacɛ Dawuda tun ye minw dilan Masaba foli kama, tuma min na a tun ko u k'o kɛ ka Masaba tanu, k'a fɔ ko: «Masaba ka ɲumanya te ban abada.» Sarakalasebagaw tun be buru fiyɛra u ɲafɛ, Isirayɛlidenw bɛɛ tun lɔnin be.

7Luu min be Masaba ka soo ɲafɛ, Solomani y'o cɛmancɛ saniya, ka saraka jɛnitaw bɔ o yɔrɔ la, ani jɛnɲɔgɔnya sarakaw tuluyɔrɔw. Bari a tun ye sarakabɔyɔrɔ min dilan ni zira ye, ale tun dɔgɔyara saraka jɛnitaw, ni suman sarakaw, ani tuluyɔrɔw ma. 8Solomani ye ɲanagwɛ nin kɛ o waati la fɔɔ tile wolonwula, ale ni Isirayɛlidenw bɛɛ. Jamaba tun nana ka bɔ jamana nin bɛɛ kɔnɔ k'a ta Lebowamati fɔɔ ka taga se Ezipiti kɔɔ ma.

9Tile seeginan loon, u y'o kɛ ɲanagwɛ lonba ye, bari u tun ye sarakabɔyɔrɔ nin kalifa kɛ tile wolonwula kɔnɔ, ka ɲanagwɛ kɛ tile wolonwula tugu. 10Kalo wolonwulanan tile mugan ni sabanan loon, Solomani ye sira di jama ma k'u ka taga u ka soo. Jama tun nisɔndiyanin be, u dusu tun diyanin lo Masaba ka baaraɲuman kosɔn, a ye min kɛ Dawuda ni Solomani, n'a ka jama Isirayɛli ye.

Masaba b'a yɛrɛ yira Solomani na

(Mas fɔlɔ 9.1-9)

11Masacɛ Solomani tilara Masaba ka soo, n'a yɛrɛ ka soo lɔli la. A tun b'a fɛ ka fɛɛn min bɛɛ kɛ Masaba ka soo, n'a yɛrɛ ka soo kɔnɔ, a sera k'o bɛɛ kɛ. 12O tuma na, Masaba y'a yɛrɛ yira a la sufɛ k'a fɔ a ye ko: «Ne y'i ka daalili mɛn, n ye yɔrɔ nin woloma a ka kɛ n ta ye, ani ka kɛ soo ye, saraka bena bɔ min kɔnɔ. 13Ni ne y'a kɛ san lɔra a te nana, ni ne ye sira di tɔɔnw ma u ka na jamana nin kɔnɔ suman cɛn, ni n ye fɔɲɔbana bila n ka jama cɛma, 14ne tɔgɔ be wele n ka jama min kan, ni u y'u yɛrɛ majigi ka ne daali ka n yɔrɔ ɲini, ani k'u ka kojuguw dabila, ne bena mɛnni kɛ u fɛ ka n to sankolo la, k'u ka hakɛ yafa, ani k'u ka jamana yiriwa. 15K'a ta sisan ma, ne ɲaa yɛlɛnin lo, ne bena daalili mɛn, minw bena kɛ yan yɔrɔ la. 16Ne ye soo nin woloma sisan k'a kɛ n yɛrɛ ta ye janko ka sigi yen kudayi. Ne ɲaa bena to a kan, a koo bena to ne dusu la tuma bɛɛ. 17Ele kɔni, n'i be taama ne ɲakɔrɔ i n'a fɔ i facɛ Dawuda y'a kɛ cogo min na, n'i ye ne ka fɔta bɛɛ bato, ka ne ka sariyaw ni n ka kolatigɛninw kɛ, 18- ne bena barika don i ka masaya la ka kɛɲɛ ni n ka layidu ye, ne ye min ta i faa Dawuda ye ko a tena fɔn kɔmɔgɔ la Isirayɛlidenw kunna. 19Nga n'aw ye ne to yen, n'aw banna ne ka sariyaw, ni ne ka kuma na, ne ye minw sigi aw ye, n'aw tagara fɛɛn wɛrɛw bato k'aw kunbiri gwan u ɲakɔrɔ, 20ne bena Isirayɛlidenw gwɛn ka bɔ n ka jamana kɔnɔ, n ye min d'u ma. N ye soo min kɛ n yɛrɛ ta ye, n bena ban o la fana, k'a kɛ siyaw bɛɛ be yɛlɛ u ma. 21Soo nin min tun ka ɲi kosɔbɛ, mɔgɔ o mɔgɔ mana tɛmɛ a gɛrɛfɛ, o tigi bena kabakoya k'a fɔ ko: ‹Mun na Masaba ye nin kɛ jamana nin, ani soo nin na?› 22Mɔgɔw bena u jaabi ko: ‹U banna Masaba u faaw ka Ala la minkɛ, o kama lo. Ale min tun y'u bɔ Ezipiti jamana na. U y'u jigi la batofɛn wɛrɛw kan, ka olu bato k'u kunbiri gwan u ɲakɔrɔ. O le y'a to a ye bɔnɛ nin bɛɛ la u kan.› »

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index