Mẫu tìm kiếm

Mak ma Peba 9:20

20Seg re ket rɨgap b'ɨga iyo Yesum pɨlwa, ɨ negɨr wɨngawɨngat kea Yesund yɨr yongonj, dɨde b'ɨgand yuwongnenonj, ngɨrpu gou wa sap yotendonj dɨde tumol aembɨka kɨma yengendurkenonj.