Mẫu tìm kiếm

Matayo ma Peba 15:5

5Ajɨ wɨn dad ke b'ɨsateni yɨt ke endenindam da, ‘Yɨpa rɨgat b'ogla ti b'uɨm pɨlwa o ti mogɨm pɨlwa indeny da, “Kon pop men gasa wulpok momnɨkenenyɨn, ajɨ kon ma ɨta motkaen ajɨ God ma okaen.” ’