Mẫu tìm kiếm

Matayo ma Peba 25:21

21Sɨ ti yonggyam tin yomnonj da, ‘Oo, otomantijog! Sɨ man re b'ogɨl dɨde nony ɨjai wɨko rɨga et. Man kea sobijog gasa yɨr ɨpkam nony b'ɨjawa kɨma b'obogɨl wɨko yiyenenyɨmɨt, sɨ kon men motramisɨn ra jogjog gasa yɨr ɨpka rɨga ma. Sɨ kon moina yonggyamte nitinjɨn da man metkɨm de kor pɨlwa koina sam yingg okatam.’