Mẫu tìm kiếm

Matayo ma Peba 27:25

25Seg ket komkesa rɨga bobop yɨsmonggawo da, “Tina uj gatab bebɨg b'ogla sowa pɨlɨnd dɨde sowaina b'ɨgawar wa pɨlɨnd rain.”