Mẫu tìm kiếm

Jean 9

Jésu ade dingem ke d’oje’n ke njèkumtɔ an loo

1Loo ke Jésu à dere le kaw ɓaa, è an dingem karé bè ke d’oje’n ke njèkumtɔ. 2Njékuwe-gir-Jésuge deji nin edi nè:

– Ngar, ké nan ra majelé á ade d’oje’n dingem nè nga ke njèkumtɔ wa? E è éké njékojennge wa?

3Jésu ile de dè’t ede nè:

– E è á ra majelé éké njékojennge lé a tɔ. Nè d’oje dingem nè nga ke njèkumtɔ kade dooge an-in tɔgmong le Nube tede tà le’n. 4Loo ke kàde nain ɓai nè kuwe, gar-gar ade jè rai kule le njèkule’m. Loo ke ndɔ à il ɓaa, doo karé bè asekum ra kule lé ta. 5Ndɔge malang ke m’nain’n dè nang nè ɓai nga, m’ee lookar le dooge ke dè nang nè.

6Loo ke Jésu tam tàge nè nga bè ɓá ɓaa, è tibe yoro loin’n nang uje kum njèkumtɔ’t labat. 7Go’t gugu Jésu ede njèkumtɔ nè ede nè:

– Aw i togo kumi se mann gar ke ri’n nè Siloé (tel se tà koje jéi ɓaa, è njèkawkule le Nube).

Njèkumtɔ nga ɔte aw tà mann gar’t togo kum’n. Loo ke à tel ɓaa, an loo. 8Dingem nè nga kété è njèkumtɔ. Njémade-tà-keige le’n se dooge ke kété an-in nin ke njèkɔ nyan nga unni gir tami kedi nè:

– Ké è doo nè kuwe á kété ndi nang kɔ nyan se ndɔge malang nè lé wa?

9Njé ke nange edi nè:

– E n’ee nga kuwe.

Njé ke rang edi nè:

– Ḿ-m̀, è doo ke rang á tanan seyé karè.

Nè njèkumtɔ nè kuwe tam ndàt dè rann’t ede nè:

– E man nga kuwe.

10Dé deje’n d’ede nè:

– A ɓaa, i ra titeke bain á kumi teen ade an’n loo wa?

11Njèkumtɔ ile dooge dè’t ede nè:

– Dingem ke dé ɓar’n Jésu á loin nang uje kum’t ɓaa, è ede’m ede nè: «Aw i togo kumi se mann ke ri’n nè Siloé.» Ke loon’t nè kuwe m’ɔte m’aw danné m’togo kum’m ɓaa, kum’m an loo njai-njai.

12Dooge teli deji njèkumtɔ nè nga edi nè:

– Ké dingem nè nga è ra wa?

E ile de dè’t ede nè:

– Man m’ger loo ke è tutu lé.

Pharisienge deji njèkumtɔ tà

13Dé kali dingem ke kété è njèkumtɔ nga d’aw se’n ra Pharisienge’t. 14Ndɔ ke Jésu loin nang uje’n kum dingem’t ade an’n loo nga, è ndɔ taa kebe. 15Pharisienge ke le de tɔ, deji dingem ke kété è njèkumtɔ nga edi nè:

– Ké i ra titeke bain á kumi teen ade an’n loo wa?

E ile de dè’t ede nè:

–Dingem nè nga loin nang uje kum’t labat. Taɓai loo ke m’aw togo kum’m ɓaa, ɗarinè m’an loo njai-njai ta.

16Dooge ke nange dann Pharisienge tami edi nè:

– Dingem ke njè ra nyan nè nga in ra Nube’t lé, tede ile koje dè ndɔ taa kebe’t nga lé.

Njé ke rang tami edi nè:

– Ké doo ke njè ra majelé asekum ra nyankɔbege ke titeke bè ra wa?

Kɔbe kasenan lé in dann de’t ade dé kai nan danné. 17Pharisienge teli deji doo ke kété è njèkumtɔ nga edi nè:

– Njè kade kumi teen ade an’n loo nga, ké tà ri á i tam ɔje’n dè’n wa?

Dingem ke kété è njèkumtɔ tel ile de dè’t ede nè:

– E njèribe-dè-tà ke tà Nube’t kerɔte kuwe.

18Dingem ke kété è njèkumtɔ á ɗarinè tel an loo nga, Juipge mbati kumi kêm de dè tà’t le’n. Gir’n ke nè á adi dé ɓar’n njékojennge d’ade reei ɓaa, 19ei deji de edi nè:

– Ké è ke nda nè, è ngonn si ke ndɔ ke sei tami edi nè oji nin ke njèkumtɔ nga lé wa? Ké se rebe ke ra an’n loo ɗarinè wa?

20Njékojennge ilei Pharisienge dè’t edi nè:

– Jè ger maje titeke è ngonn jé ke j’oje’n ke njèkumtɔ nga kuwe. 21Nè se go rebe ke ra an’n loo ɗarinè, jè jè ger lé. Doo ke njèkade kum’n teen ade an’n loo nga géa jè ger’n lé a tɔ. I dejii è kuwe adi ɔrgir nyan ke ɔje dè’n ade ooi tede è doo ke tɔge kang-kang ɓá ta.

22Njékojennge tami titeke bè tede ei ɓeli Juipge. Juipge nga umi tà le de nan’t kété edi nè: Nanan ke tam ndàt titeke Jésu nga è Krist ɓaa, j’à rɔi nin kɔke kêm kei kebe nan’t. 23Gir’n ke nè á njékojennge tami edi nè: «I dejii è kuwe tede è doo ke tɔge kang-kang ɓá ta.»

24Pharisienge tel ɓari doo ke kété è njèkumtɔ nga dejii tà nja karé ɓai edi nè:

– I tam kerɔte non Nube’t. Dingem nè nga, jè ɓaa jè ger titeke è njè ra majelé.

25Doo ke kété è njèkumtɔ tel ile de dè’t ede nè:

– Doo nè nga, bainléa è njè ra majelé géa m’ger lé. Nè nyan karé ke m’ger á tɔ nè: kété m’ee njèkumtɔ, nè ɗarinè m’an loo njai-njai.

26Pharisienge teli deji dingem ke kété è njèkumtɔ edi nè:

– Ké ri á ndɔ ke doo nè ra sei wa? Ké n’ade kumi teen ade an’n loo titeke bain wa?

27E tel ile de dè’t ede nè:

– Kété kuwe m’ede sei tà nè nga ɓá, nè sei unni mbi si dè’t. Ké bain taɓai i ndigi kooi ɓai wa? Ké sei géa awi ndoo teli k’ei njékuwe-girnge tɔ wa?

28Ke loon’t nè kuwe, Pharisienge unni gir taji doo ke kété è njèkumtɔ edi nè:

– I á i njèkuwe-gir doo nyan le doo nè nga! Nè jè ɓaa, jé pajage le Moise. 29Jè ɓaa, jè ger titeke Moise á ndɔ ke Nube ede’n tà. Nè doo nyan le doo nè nga, jè ger loo ke in tutu lé.

30Doo ke kété è njèkumtɔ ile de dè’t ede nè:

– Dingem nè nga, sei edi nè i geri loo ke in tutu lé. Nè né è bè géa, è ade kum’m teen ade m’an’n loo. Tam ke sei i tami edi nè: i geri loo ke in tutu lé nga, è nyan ke ade tà ige’m sêl. 31Jè geri titeke Nube ur mbi’n oo’n tà le njé ra majelége lé. Taɓai è ile de dè tà ke d’ɔje senn’t nga lé a tɔ. Nè ke nè á doo karé ile koje dè Nube’t a, ra nyan ke kêm’n ndige ɓaa, Nube ur mbi’n oo’n tà le doo nè nga kerɔte. 32Doo ke d’oje’n ke njèkumtɔ nga, doo ade kum’n teen ade j’oo tà’n nja karé bè ndan lé ɓai. 33Ke nè á dingem ke njè kade njèkumtɔ an loo nè in ra Nube’t lé ɓaa, ayé k’asekum ra nyan karé lé.

34Pharisienge in-in se doo ke ndɔ ke è njèkumtɔ nga edi nè:

– I ke d’oji dann majelé’t bere mbak taa i ndige le tel k’ee njè ndó jè nyan wa? Ke loon’t nè dé rɔ’n kêm kei kebe nan’t d’ile’n nata.

Dooge kum de tò tutu kuwe nè ei njé kum libege

35Jésu oo titeke dé rɔ doo ke kété è njèkumtɔ nè d’ile’n nata. E ree inge’n deje’n ede nè:

– I nga, ké unde kêmi dè’m man Ngonn doo’t nga kuwe wa?

36Doo ke kété è njèkumtɔ deje Jésu ede nè:

– Ngar, ké Ngonn doo nga è nan wa? Ede’m kade m’unde kêm’m dènn’t.

37Jésu tel ede doo ke kété kum’n tɔ nga ede nè:

– Ngonn doo nga i an’n ɓá, è è nga kuwe á nda ɔje sei tà nè.

38Njèkumtɔ ke kété nga ɔse keje’n nang non Jésu’t ede’n ede nè:

– Kuwe-ɓee, m’unde kêm’m dèi’t kuwe.

39Jésu unn tà tam ede nè:

– Man nga m’ree dè nang nè le kɔr ninn dooge gai-gai: Njé ke kété an-in loo à teli njé kum libege a, le kade njé ke kété ei njé kum libege teli an-in loo a tɔ.

40Pharisienge ke nange ndii ra Jésu’t. Loo ke ooi tàge ke è tam nè nga bè ɓaa, ei deji nin edi nè:

– Ké jè géa jè njé kum libege tɔ wa?

41Jésu ile de dè’t ede nè:

– Ke nè á kété sei njé kum libege kerɔte ɓaa, né tà kaiya ayé kuwe dè si lé. Nè sei tami ɗarinè edi nè: «Jè jè njé kum kan looge.» Gir’n ke nè á tà kaiya uwe’n de si ɗêng-ɗêng ɓai.

Gulei New Testament

©Alliance Biblique du Tchad, 2004

More Info | Version Index