Mẫu tìm kiếm

Luc 7

Jésu aje ngonn njèndi le njèkan dè njérɔge ke aru

(An-in Matt 8.5-13 tɔ)

1Loo ke Jésu ede kosdooge tàge le’n malang gir gang ɓá ɓaa, ɔse nang in aw kêm ɓee ke Capernaum. 2Ngonn njèndi le njèkan dè njérɔge ke aru karé bè, ra’n tur’n ngain ade nain ngɔr ɓaa tà’n à tête. Ngonn njèndi nè nga kuwe’n tár’n ngain. 3Njèkan dè njérɔge nè nga oo kɔbe Jésu. E ule Juipge ke nange ke kum de unju ra Jésu’t le kade edii ade ree se de aje ngonn njèndi le’n ade’n. 4Loo ke ei reei ingei Jésu ɓá ɓaa, awi se’n kabr-kabr edi nè:

– Kɔkrɔ karè, doo nè nga maje kade i ra nyan ke è deji ade’n. 5Tede è tár girkoje le jéi ngain. Taɓai è kuwe ade d’unde kei kebe nan le jéi nga a tɔ.

6Jésu in aw se de. Loo ke è unde dè kei ngɔr ɓaa, njèkan dè njérɔge ke aru nè nga ule madennge ade edi Jésu edi nè:

– Kuwe-ɓee, i ndɔje rai lé, tede man nga m’ee doo ke m’ase kade ile njai kêm kei le’m lé. 7Gir’n ke nè á, man m’an’n ra’m ke doo ke asekum kaw se ra’n rai’t lé. Nè i tam tà karé bere kuwe ɓaa, ngonn njèndi le’m à aje. 8M’tam tà nè tede man nga géa, doo-dèmge ndii tutu. Nè man géa, man doo dè njérɔge tɔ. Ke nè á m’unn ndu’m m’ade è ke karé m’ede nè: «Aw» ɓaa, à aw. Ke nè á m’unn ndu’m m’ade è karé ke rang m’ede nè: «I ree» ɓaa, è ree kuwe tɔ. Ke nè á m’unn ndu’m m’ade ngonn njèndi le’m m’ede nè: «I ra nyan ke nè» ɓaa, è ra.

9Loo ke Jésu oo tàge le njèkan dè njérɔge nè bè ɓaa, tà ige’n sêl. Taɓai è tel ra’n ke dè doobulege’t ke ndolèi goo’n, è ede de ede nè:

– Man m’ede sei ndàt, doo nè nga unde kêm’n dèm’t kerɔte kuwe. Kêm ɓeekon ke Israel nga, m’an gar kundekêm ke titeke bè ndan lé ɓai.

10Loo ke njékulege le njèkan dè njérɔge ke aru nè teli awi ɓéee ɓaa, ei ingei ngonn njèndi nè nga tel ndi karè maj-maj.

Jésu ade ngonn dagi le njèkei-kinge tɔse ndel in

11Go’t gugu Jésu se njékuwe-girnge in-in awi kêm ngonn ɓee karé ke ri’n nè Nain. Dooge ke rang bule awi se’n tɔ. 12Loo ke nain ngɔr kade Jésu tee tà kei geng’t le ngonn ɓee nè ɓaa, dooge unni ninn kage-tée siriri darii deĵ awi ke ɓada. Basa doo ke wei nè nga, è ngonn ke dingem ke dagi ji konn’t ke njèkei-kinge. Doobulege ngain kêm ɓee’t nè awi se kon ngonn nè nga nan’t ɓada tɔ. 13Loo ke Kuwe-ɓee Jésu tête kum’n an kon ngonn nè nga ɓaa, kêm’n aw biriri-biriri ade ede nè:

– Ebe’t non.

14Jésu aw ngɔr kɔte kage-tée’t ule ji’n ɔde’n. Njé kunn ninnge teli ndai nang gek. Jésu ede ninn basa nè nga ede nè:

– Ngonn basa, m’unn ndu’m m’adi, i tɔse ndel in.

15Basa doo ke wei nè nga tɔse ndel in ndi dɔ a, è unn gir tam tà a tɔ. Jésu tel se’n ule’n ji konn’t mɔr. 16Dooge malang ke an-in nyan nè nga, ɓel unde de ndàt gang de ade ulei ndubra dè Nube’t edi nè:

– Njèribe-dè-tà ke tà Nube’t karé ke bò unde loo tee dann jéi’t! E Nube kuwe á ree din-in kosdooge le’n!

17Kɔbe nyan ke Jésu ra nè nga oso se loo mbit-mbit kêm ɓeekon ke Judée bere mbak a, se kêm ngann ɓeege ke gan-in dè’n wàk a tɔ.

Jésu unn tà le Jean ede kosdoo-bulege

(An-in Matt 11.2-19 tɔ)

18Pajage le Jean ɔri ser nyange nè nga malang ade oo kété. E ɓar njé ke jooge dann de’t ule de ra Jésu’t ade dejii edi nè:

19– Ké i nga kuwe á ndɔ ke d’ede nè a i ree éké jè ndi jè ngine doo ke rang ɓai wa?

20Loo ke pajage le Jean reei ingei Jésu ɓá ɓaa, ei edi nin edi nè:

– Jean ke ndɔ ke è njèkule dooge manné njonm nga, è ule jè rai i Kuwe-ɓee’t kade jè deji: «Ké è i nga kuwe á ndɔ ke d’ede nè a i ree éké jè ndi jè ngine doo ke rang ɓai wa?»

21Kêm kàde’n ke d’ade reenn’t nga, Jésu ndi ɔr ratur ra dooge’t bule. Njé ke raturge ke se ri de-ri de rai de nga géa, è ɔr ra de’t. E rɔ ndilge ke majelé kêm dooge’t kɔke a, è uwe noje se njékumtɔge ade teli an-in loo njai-njai a tɔ. 22Go’t gugu Jésu tel ede njé ke Jean ule de ede nè:

– Nyange malang ke an-in se kum si a, ooi tà’n se mbi si a tɔ nga, awi edi Jean tà’n edi nè: Njékumtɔge teli an-in loo a, njédɔgemetege teli njiyei mongi ɗáj-ɗáj a, banje ɔr ra njébanjege’t ndát-ndát a, njé mbi kutuge teli ooi tà njai-njai a, dooge undei loo teei dann njé ke koo’t a, Tà ke Maje nga d’ile mber’n d’ade njéndooge ɓá a tɔ. 23Nanan ke nyange ke m’ra tuge’n jig’t ile’n lé ɓaa, ra’n à nel’n.

24Loo ke njé ke Jean ule de teli awi ɓá ɓaa, Jésu unn tà ke ɔje dè Jean deje doobulege ede nè:

– Ké ri á awi kêm dile’t le kan-in wa? Ké awi le kan-in walè tuwe-mann ke nel mbir’n mbar-mbar karè wa? 25Nè ké ri á awi le kan-in kêm dile’t wa? Ké sei awi le kan-in dingem karé ke ule kubu ke bin maje rann’t wa? An-in! njé ke ulei kubu ke ndolé nga ndii dann maje’t kêm kei ndi ngarge’t. 26Nè ké nyan ke sêw ke awi le kan-in nga è ri wa? Sei giri kêm si’t titeke awi le kan-in njèribe-dè-tà ke tà Nube’t, nè man m’ede sei ndàt: è ke awi le kan-in nga bòi dum dè njèribe-dè-tà ke tà Nube’t ɓai. 27Nube tam tà kêm Magtub’t le’n ɔje’n dè Jean ede nè:

«An! njèkawkule le’m ke m’ule’n

le kade gɔl rebe noin’t.»

28Jésu ede de ndàt ede nè:

– Dooge malang ke d’oje de dè nang nè nga, doo karè bè ke bòi dum dè Jean goto. Nè né è bè géa, doo ke d’an’n ke nyan lé ke Nube on ɓee dènn’t nga, bòi dum dè Jean ɓai. 29Kosdooge malang se njétaa tirge ke ooi tà nè nga adi Jean ule de manné njonm tede an-in Nube ke njèra nyan se dè naje’n. 30Nè Pharisienge se njéndó dooge gute-ndu Nube d’ute nyan ke Nube ndige kade dé ra nga mbeng mbati kade Jean ule de manné njonm.

31Jésu tel tam ede nè:

– Dooge ke ei dèkasnange ke ndii dè nang nè ɗarinè nga, ké m’a kuwe de kɔje’n nange wa? Ké dé tò d’asenan se nange wa? 32Dé tò d’asenan se ngannge ke ndii nang ndá-loo’t ɓari nan edi nè: «Jè j’unde kɔde ndam, nè sei i ndami lé a, j’ile pa non yo nè sei i taai tà jé’t lé a tɔ.» 33Loo ke Jean ke njèkule dooge manné njonm ree nga, è ɔge ra’n dè nyankuse se dè kain yibe nduu’t a tɔ. Nè sei tami edi nè: «Ndil ke majelé tò kêmn’t.» 34Nè loo ke man ke m’ee Ngonn doo nga m’ree dè nang nè ɓaa, m’use nyan a, m’an-in a tɔ. Nè sei i tami edi nè: «An-in! doo nyankuse se gon nyankain, taɓai è made njétaa tirge se njé ra majelége a tɔ.» 35Nè dooge malang ke taai kumkunju le Nube undei kêm de dè’t nga, an-in ke ngarankum nyan.

Jésu ade kêm’n tin mbit dè kaiya-dinye’t

36Pharisien karé bè ɓar Jésu kade aw use se’n nyan. Jésu aw se dingem nè nga kêm kei le’n ndi use se’n nyan. 37Dinye karé bè ke d’an’n ke kaiya-dinye ndi kêm ɓee’t nè nga tɔ. E ger titeke Jésu ndi à use nyan kêm kei le Simon ke è Pharisien nga. Dinye nè nga ree se wubu ke ete sununn rusu kêm ku’n ke dé ra se her ke ri’n nè Albatre. 38E ree ndi nang go Jésu’t non sɔk-sɔk uwe’n nja’n. Mann kum’n ke non’n nga tɔl nja Jésu tɔbl. E tise nja Jésu se bin dè’n, taɓai è tête wubu ke ete sununn nè nga njann’t a tɔ. 39Loo ke Simon ke njè ɓar Jésu nga an nyan nè nga titeke bè ɓaa, è girtà kêmn’t ede nè:

– Ke nè á dingem nè è njèribe-dè-tà ke tà Nube’t kerɔte ɓaa, ayé ger titeke dinye ke ɔde ra’n nè nga, è dinye ke d’an’n ke kaiya-dinye kuwe.

40Jésu ger tàgir le Simon ke kêmn’t mbak. E ede’n ede nè:

– Simon, m’aw ndoo kedi tà karé.

Simon tel ile’n dè’t ede nè:

– Njèndó dooge nyan, m’ur mbi’m le koo’n tà ke ayé tam nga.

41Jésu unn gostà tam ede nè:

– Dingem karé bè ndi non. E ade dooge joo tuneii nar. E ke karé bè taa nar kule ndɔ aru mi. E ke njèkon’t joo ɓaa tune nar kule ndɔ kɔr-mi tɔ. 42Dingem nè nga ɔr kure le’n dè de’t kɔke tede dé joo mbak d’asekum kuge’n kure le’n nga lé. Dann dooge ke joo nè nga, ké è ke ra i gir kêmi’t titeke à tár njèkɔr kure dè de’t nè nga ngain dum made’n wa?

43Simon tel ile jésu dè’t ede nè:

– Le’m ke kêm’t ɓaa, è è ke kure le’n è ngain nè á à tár njèkɔr kure dè de’t nè ngain dum made’n.

Jésu tel ede Simon ede nè:

– I tam è kum kuwe.

44Jésu tel tur kum’n ke ra dinye’t nè nga ede nè:

– Simon, ké an nyan ke dinye nè ra nga wa? M’ree kêm kei lei, nè i ade’m mann m’togo’n nja’m lé. Nè dinye nè togo nja’m se mann kum’n a, tise nja’m se bin dè’n a tɔ. 45I uwe’m kàdi’t sêm ade dé togo nja’m lé. Nè dinye nè ebe ra’n dè kuwe njam’t lé loo ke m’ree’n har kêm kei . 46I tête wubu dèm’t lé, nè è tête wubu ke ete sununn njam’t. 47Simon, man m’edi ndàt titeke Nube ade kêm’n sɔl lom dè bò kaiyage’t le dinye nè, gir’n ke nè á è tár’m ngain. Doo ke nè á Nube ɔr kaiya dènn’t ndêin bè ɓaa, à tár’m ndêin bè tɔ.

48Jésu tel ede dinye nè nga ede nè:

– Man m’edi ndàt titeke Nube ɔr kaiyage lei dèi’t kɔke.

49Njé ke ndii se Jésu nan’t tà nyankuse’t nga unni gir murin tà kêm de’t edi nè:

– Ké doo nè nga è nan á aw sár tam ndàt ede nè: Nube ɔr kaiya dè dooge’t wa?

50Jésu tel ede dinye nè ede nè:

– Nube ɔri ji ɓer’t le kaiya ɓá tede kêmi ke unde dèm’t. Ɗarinè, aw se kêmlom.

Gulei New Testament

©Alliance Biblique du Tchad, 2004

More Info | Version Index