Mẫu tìm kiếm

Hibru 4

1U ranga te hopu kapin e Sunahan e la uanama i tarara, te poiena ara e tatei ka mera a tou husa i tanen. Kaba ara gi hanei sil te ga ma antunan lu has meni ta toa i tarara nonei a tou husa. 2U Bulungana u Niga e la uama i tarara te mar la has uen nori turu katun i manasa. Nori i hahengo u turu ranga, kaba nonei e ma taguhu rien, taraha nori i hengo papala ba te hahamanar. 3Kaba ara te hamanara e tatei luera a tou husa tere Sunahan. Nonei e poei,

“Alia u raharaha koru ba te ranga hamana gia i iasa ba te poiegu, ‘Nori te hahamanar e moa koru te gi la u tara hanin husa i tar!’”

E Sunahan e mar ranga u teka noahasina te kapa u a toukui i tanen tara poata te kui hakape ien a han i puta, na nonei e solon husa noa. 4A toa makum turu Buk u Goagono e hatei nena u hatohitinu lan me poiena, “E Sunahan e husa ban a man toukui hoboto i tanen turu hatohitinu lan.” 5Kaba u Buk u Goagono e poe hasena, “Nori e moa koru te gi la u tara hanin husa i tar.” 6A barebana ti hengo mami u Bulungana u Niga i ma lai tara hanin husa tere Sunahan, taraha nori i hahamana. Kaba e Sunahan e hanigana te gi la u a palabinu katun tara hanin husa i tanen. 7Ara e atei silera a ka teka, taraha e Sunahan e hakei a tana poata te ngöe neien “I romana.” E Sunahan e harangei e Devit a King i murimuri koruna a poata tere Moses ba te poiena u ranga teka te kato hakape gula lia:

“I romana, te henge moa limiu a runguna e Sunahan, alimiu go ma hipusmi.” 8Sanena e Josua te peigi meri a barebana tara tou husa hamana tere Sunahan, e Sunahan sane ma tatei ranga hamurimuri nanei u tan u lanin husa lel. 9Na e kana a tou husa hamana te tatei luer u katun tere Sunahan, ba te here nei a poatan husa tere Sunahan turu hatohitinu lan. 10A katun te husa gono mena e Sunahan e husa ba nena a toukui i tanen, te mar husa ba has meni e Sunahan a toukui i tanen. 11E kato uana teka ba ra te torohana hatagala silera te gi lu meni ra a tou husa tere Sunahan. Ta toa i tarara e ma tatei hipus nanei e Sunahan ti mar kato uen ba te hakapa ba nena a tou husa tere Sunahan. 12U ranga tere Sunahan e toatoana ba te kuina. E here nei e nou koru ba nena u kilata hoboto u nou koru. Nonei e antunan hamouena u namnamei tara katun. Nonei e tasuna i torina katun i iogana, ba te haruto nena u hakats nu ngil i tanen. 13E moa ta ka te gi antunan hamous bani e Sunahan. E here nei a man ka hoboto e kana i ielesala, taraha nonei e tarena a mamana ka. E Sunahan noa has te hamou rena ra.

E Iesu a pris a tsunono pan

14Ara gi pile hakarapotein a ka te hamane rara. Taraha, ara e ka mera a pris a tsunono pan te la hakapa nitoa u tara makum te kana e Sunahan. Nonei e Iesu, a Pien tere Sunahan. 15Ara e ma tatei poe rei a pris a tsunono pan i tarara e ma antunan tatagi ranei ra tara poata te ma tagala ria ra. E moa. Nonei i amus meni tara mamana markato te mar amus has mera rira. Kaba nonei e ma kato homii. 16Na ra gi ongolo tala ba te la hasukusuku uara tara makum a goagono tere Sunahan tara poata te singo ria ra, taraha nonei e tatagi rena ra. Na saha poata te ma tagala reia ra, nonei e tatagi ranou ra ba te taguhu rena ra.