Mẫu tìm kiếm

Luk 9:18

E Pita e ngöei e Iesu e Mesaia

(Matiu 16:13-19, Mak 8:27-29)

18Tara toa poata te singo pepeisaia e Iesu, bu katunun tsitsilo e la uarima i tanen. Ba nonei e rangata ranen, “U katun e poier alia esi?”