Mẫu tìm kiếm

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:11

Lídia anoko Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Yesu ɛtɔk Fílipi

11Sɛ́chwe áchwi anɛ árɔ̀ŋ Troas. Sɛ́rɔk téé sɛ́gháká Samótras, ɛtɔk ɛnɛ́ nnyɛ́n nɛ́kábhɛ́. Ɛ́gháká nɔ́kɔ́ ntɨnywɔp, sɛ́gháká Neápolis.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index