Mẫu tìm kiếm

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:11

11Kɛ mǔnti batɛmɛ́ nɛnu afyɛ́ ntí ndǔ ɛnyɨŋ ɛnɛ mǔngo bakʉ̌ bɛtɨk amɛm áchwí nɛ mmǔ anɛ ábhɔ́ŋ áchwí bárɛ̀m ɛcha ɛnɛ́ Pɔ̌l árɛ̀m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index