Mẫu tìm kiếm

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 28:6

6Báre noŋ mánkàysi nɔkɔ bɛ chɔŋ Pɔ̌l amwɔt nɛ bɛ mbák abhɨ́kɨ́ mwɔt abhɔŋ bɛkwɛn amɨk angú. Mánóŋ ndǔ ɛrɔ́ri mpok. Kɛ yɛ̌nyɨŋ kɛkʉ yi. Báyíbhíri nkaysi yap, bábho bɛrɛm nɛ batɨ bɛ, “Pɔ̌l chí ɛnyǔ mandɛm ɛfú.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index