Mẫu tìm kiếm

Lúkas 1:19

19Ángɛl akɛmɛ Sakaría bɛ, “Dɨŋɨ́ bɛ́ mɛ nchí Gábriɛl. Nchí téé bɛsí Mandɛm, nɛ yímbɔŋ kɛ átó mɛ bɛ ngati wɔ mbok ndɨ́ndɨ́ nɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index