Mẫu tìm kiếm

Mák 11:19

19Ɛ́gháka nɔkɔ beku, Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi bárɔ́ ɛtɔk ɛgho báfú.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index