Mẫu tìm kiếm

Mátio 20:30

30Manɛ́mámɨk bati apay babhak nɛpaká mbi chɔkɔ. Bághókó nɔ́kɔ́ bɛ́ Yesu kɛ̌ áfʉɛ̀t, bábho bɛbɨk mandɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Ɛta, Mmɔ̌ Mfɔ Debhít! Ghɔ́ bhɛsɛ́ ntínso!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index