Mẫu tìm kiếm

Kolosiešiem 3

1Ja nu jūs ar Kristu esat augšāmcēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. 2Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. 3Jo jūs esat miruši, un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. 4Kad nu atspīdēs Kristus, jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēsit līdz ar Viņu. 5Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemei: netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un mantkārību; tā ir elku kalpība. 6Viņu dēļ nāk Dieva dusmība pār nepaklausības dēliem, 7kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojāt. 8Bet tagad visu to atmetiet: dusmas, ātrsirdību, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē. 9Nemelojiet cits citam, novelciet veco cilvēku un viņa darbus. 10Un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa Radītāja tēla. 11Tur vairs nav ne grieķa, ne jūda, ne apgraizīšanas, ne neapgraizīšanas, ne barbara, ne skita, ne verga, ne brīvā, bet viss un visos - Kristus. 12Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, 13ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru; tāpat kā mūsu Kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. 14Un pāri visam tam lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite. 15Bet Kristus miers lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa; esiet pateicīgi! 16Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos: pamācait un paskubinait cits citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savās sirdīs Dievam! 17Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu darait Kunga Jēzus Vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur Viņu. 18Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, tā tas pieklājas Tā Kunga draudzē. 19Vīri, mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām. 20Bērni, klausait saviem vecākiem visās lietās, jo tas patīk Tam Kungam. 21Tēvi, nekaitinait savus bērnus, lai tie netop bailīgi. 22Kalpi, klausait visās lietās saviem laicīgajiem kungiem, ne vien acu priekšā, kā tādi, kas cilvēkiem grib izpatikt, bet ar neviltotu sirdi, Kristus bijībā. 23Visu ko darāt, darait no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem, 24jo jūs zināt, ka Tas Kungs par atmaksu jums dos debesu mantojumu. Jūs jau kalpojat savam Kungam - Kristum. 25Kas nepareizi darījis, dabūs pelnīto atmaksu; tur neuzlūko cilvēka vaigu.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index