Mẫu tìm kiếm

San Marcos 9:42

Cjuatsavi xi ticojo rë xi cuixuya ngayaan xcun ngu jyë́

42’Peru yo xi nduvacojo xcusun xi sahmi xi tsismicacun ngu quihndi ndiya naha ne, hitsë sa ndaja tsëhë xuta vëhë xi xtyangui ngu ndyojo natsi nguisin me sehe ningatjeya rë me ngajñi ndachacun.