Mẫu tìm kiếm

Luka 23

Yesu Pailatla bahikeibong

Mat 27:1-2,11-14; Mrk 15:1-5; Yoh 18:28-38

1Milu kpatulelu ngiyeyackeibong, yenge sasawa fangkelu Yesu balu Pailatla bahikelu+2iwa yowawa lobong domame fungngineine miibong, “Ngic ya ye ngic-ngigacfocnonggeng yengela yefengineng basifuwelu takes Sisa lacnoningte kpatalayelelu yeicnele micaigac ‘Na Mesia, ngictau monic,’ inguc micaigac.”

3Inguc mibong Pailatdi uwacnolu miwec, “Ga Yuda-ngic yengele ngictau, me?”

Mime bafaliyelu miwec, “Yogo hocne gageuc migic.”

4Aime Pailatdi depec-baba ngic micne nga habu yengele miwec, “Ngic yagodi mimipang yowa monic mi ewaliwec, sowacneine basackegabac.”

5Mime yengebac sanangkelu miibong, “Ye ngic-ngigac weduyeleme kwele fangke-fangke Galilihocniyac fungkelu aiyele kwesicgu Yudeya himongka sawelu iwa motogac.”

Yesu Herodela bahikeibong

6Inguc mibong Pailat ye yogo ngagelu uwayelewec, “Ngic yago Galilihocni, me?” 7Ailu ye Yesule fungine ngagelu Herodedi himong damongkegac, ye iwacni, inguc ngagewec. Ngagelu Herodedi dameng iwahac Yerusalem inguchac gawecte Yesu saleme yela hikewec.*

8Aime Herode ye Yesule siduc biyac ngagewecte Yesudi aibaba kucineholec gocne bame nganinogale ngagelu gawec. Inguc ngagelu dameng dalicne Yesu basackelu gawecte ailu Yesu yela bahikebong kwele-madic benang ngagewec. 9Ngagelu Yesu uuwa homacne uwacnowec, aime yedibac uuwa ameine monic mi bafaliyecnome 10depec-baba ngic micne, nga Wapongte yefe-yowale wewedu ngic yengi wele domalu yele fungine sanangneyac benang miibong. 11Herode nga hudu-babale ngicfocine yenge ye lobeelu migoi aicnolu ngakpi monic hibiineholec holecnobong haume, Pailatla hatacmac salecebame bahikeibong. 12Aime Herode nga Pailat yeke esecne ngaba-ngaba gaiboc hadeng iwahac ago-ago aiiboc.

Yesu homanale Pailatdi ye mimoctowec

Mat 27:15-26; Mrk 15:6-15; Yoh 18:38-19:16

13Aime Pailat ye depec-baba ngic micne nga micne-baba ailu ngic-ngigac wacebame weleyackebong 14yanguc milu edocebawec, “Ngic yago ye ngic-ngigacfocnonggeng kwelengineng bafangkecaigac, inguc milu bawelegabiyeng. Nga wiyac nganilu yowawa logaing, yogo nani ngengele dongewa uwacnobe miyac aigac. Aime sowacneine basackegabac. 15Nga Herode ye inguchac ngagelu moc bafaliyeme balu welegaing. Inguc aime, ngic yagodi sowacne monic mi aiyecka nani homacka lodactelesoc mi aigac, yogo ngage-motodaing. 16Inguc aime ye weboting gocne aicnolu hegilebe hikenale ngagegabac.”

17[Ailu ewalicebaicnele hombang damengka gawanadi ngic moniyang muc-mackacni lukecnoningte, aibaba i fawecte]+18habutowa sasawadi yenge aukwelu miibong, “Ye wehomalu Barabas lukenolec!” 19Barabas ye molic-molic taonka ngic-ngigac yenge kwele fangke-fangke aibaba ailu ngic wehomawecte, muc-macka loibong.

20Nga Pailat yedibac Yesu lukecnome hikenale ngagelu ngic-ngigac yengela hatacmac sanangkelu miwec. 21Mime yenge aukwelu miibong, “Ye malicpongka weng homana, ye malicpongka weng homana!”+

22Aukwebong dameng habackang aime, Pailatdi edocebalu miwec, “Ngic yago ye oma sowacne benang bafuwawec? Na sowacneine monic mi bafuwalu homacka lodactelesoc mi aigac. Inguc aime weboting aicnolu hegilebe hikenale ngagegabac.”

23Mime yenge malicpongka homanale sanangkelu dacineholec aukwelu Pailatle yowa ewalilu hendolong bafuwaibong. Inguc aibong 24Pailat ye yengele yowa ngageyelelu Yesu mimoctowec. 25Ailu ngic yogo kwele fangke-fangke aibaba aigacgu ngic wehomame muc-macka lobong ngiyewec, ye lukecnoningte miibong, ye lukecnolu Yesubac molenginang lome ngage-ngagengineng balaibeningte hegileyelewec.

Yesu malicpongka weibong

Mat 27:32-44; Mrk 15:21-32; Yoh 19:17-27

26Hegileyeleme hudu-baba ngic yengi Yesu bahikelu nganibong ngic monic Sairini taonkacni, wacine Simon, ye nosing bolewacni weleme yefewa bafuwalu yedi Yesule malicpong tengkenale aicnobong tengkelu Yesu balaibewec.+27Aime ngic-ngigac habu sugucnedi balaibeibong, yengele hewackacni ngigac homacne yenge yele mihiyac ailu kwele-sowac sugucne aiibong. 28-30Inguc aibong Yesudi hefaliyelu yanguc edocebawec, “Dameng monic weleme, iwa ngic-ngigac yenge yanguc midaingte, ‘Ngigac hufing nga kogoc mi baibong, ailu amuc mi gumecebaibong, yenge kwele-angackolec.’*

‘Dameng iwa ngic-ngigac yenge kupicte midaingte, “Witinonggang walu famacnubac!” Nga fegengte yanguc midaingte, “Fouckelu somecnubac!” ’* (Hosea 10:8)

Ilec ailu Yerusalemkocni ngigac-adu, ngenge nale mi hiyaning! Ngenge ngengileng nga adu-madecfocngineng, yengele ailubac hiyaning! 31Yoc sabaineholec domaemewa yela aibaba ingucne aigaing. Aime yoc ye biyac homaicne, ibac sowale-benangkedaicte.”+

32Aime kindololo ngic yaeckang yeke Yesuholec wecepaningte inguchac bacepalu hike 33himong monic wacine Hodoc-luwe, iwa hikelu Yesu malicpongka weibong ailu kindololo ngic monic folewapec nga monic kanawapec, inguc wecepaibong. 34Wecebabong Yesudi miwec, “Mamac, bole bagaing, yogo mi ngage-motolu aigaingte ailu ga bikicngineng hegilenong!” Ailu yenge ngakpi-kpolucine loling monic ailu bauckelu lanaguibong.*

35Ngic-ngigac yenge wiyac fikewec, i ngani domaebongka Yuda-ngic micnefocnginengkolec yenge inguchac misulec aicnolu miibong, “Ye Wapongte Mesia bawosaecine aigacka, ye ngic-ngigac gocne baficebawec, ingucneyac yeicne baficnaguna.”*

36Aime hudu-baba ngic yenge inguchac midelec aicnolu yele emewa welelu waing hobecineholec yela sungkecnolu+*37yanguc miibong, “Ga Yuda-ngic yengele ngictau gagickabac geicne baficnaguc!”

38Aime yele hodoc feina yowa yanguc kwelengkeicne domawec, “Yago Yuda-ngic yengele ngictau.”

Kindololo ngic yaeckang Yesuholec wecepaibong

39Nga kindololo ngic yaeckang yekelacni monic domawec, yedi Yesu mimi-soling aicnolu miwec, “Ga Mesia aigicka geicne baficnagulu noke inguchac baficnupac!”

40Inguc mime agoinedi kpatalacnolu yowa aicnolu miwec, “Ga ye ameine bagac ingucneyac bagamec, Wapongte mi hangocgugac, me? 41Nokilec kindololononggecte ameine aibaba dondonne inguc ainotegaing nga ngic yago yedibac sowacne monic mi bafuwawec.” 42Inguc milu Yesule miwec, “Yesu, ga ngani-damonggona hike sulumelu ngictaule bole balu na ngagesicnudamec!”

43Mime Yesudi miwec, “Yakumac hocne naholec honocmengka gadabelecte, yogo foinac benang edocgugabac.”

Yesu homawec

Mat 27:45-56; Mrk 15:33-41; Yoh 19:28-30

44Aime wenacka dameng 12 kilok aime iwahac mac kundung kwelu himong sockelu falu game 3 kilok aiwec. 45Aime wenac-dongeine kundung kwewec, dameng iwahac Ibu-kulucka kpoluctowa kuluc-kweline gbagbacne benang nuina domacaigac, yogo fouckeme yaeckang aiwec.*46Aime Yesudi malac sugucneyac wackelu miwec,

“Mamac, ilucne molegona logabac!” (Miti Gee 31:5)

Inguc mime asuine kwedickewec.

47Aime hudu-baba ngic yengele damongti inguc nganilu Wapong mimadickelu miwec, “Ngic yago ye sowacneine mikac, i noine.” 48Aime ngic-ngigac sasawa yenge aibaba fikewec, yogo ngani-ngagec ainogale kwesiibong, yenge aibaba yogo fikeme nganilu mondacngineng welu hiyalu macnginang hikeibong.+ 49Nga Yesule alingfocine sasawa nga ngigac gocne Yesu balaibelu Galilihocni kwesiibong, yengebac welelu dalicka domalu aibaba fikewec, yogo nganiibong.

Yesu henebewa lobong fawec

Mat 27:57-61; Mrk 15:42-47; Yoh 19:38-42

50-51Aime Yuda himongka taon monic Arimatea iwacni ngic monic gawec wacine Yosefe. Ye Yuda-ngic yengele tutumangtowale memba monic. Ye+ ngic ulucne nga aibabaine dondonne ailu Wapongte ngani-damongte wangec gawec. Aime ye agofocinedi yowa miibong nga aibaba aiibong, ilec ngageme mi madickewec. 52Mi madickeme ye Pailatla hikelu Yesule kponggbong banale uwacnowec. 53Uwacnome ngagecnome ye Yesule kponggbong bamoctolu lineng-kpoluc yogodi ebeckelu bahikelu dongesi monic gbolicne, iwa loibong.+ Nga dongesi yogo posa yefina gufulu bamadickeicne. Aime i gbolicne, ngic monic iwa mi longkeicne. 54Aime hadeng yogo Sabatle efec-tafec dameng aime, Sabat dameng fungkenogale aiwec.

55Aime Galili prowinswacni ngigac gocne Yesu balaibelu gaibong, yenge Yosefe balaibelu dongesiwa hikelu Yesule kponggbong loibong, yogo ngani-ngagec ailu 56hatacmac hefaliyelu macnginang hikelu kponggbong ilec sanda hoine madicne baba-madic aiibong, ailu Sabatle yefe fagac, i balaibelu bole mikac ngiye-ngageibong.+*

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index