Mẫu tìm kiếm

Ioanes 11

E Lasaras peho

1La tahalo isasa ale e Iesus rovia, la isala e Lasaras, eia lea. Me la mautu tetala e Betani, ale la mautu te Maria me tabarala e Marta. 2Ale e Maria moli ale vipupuru la vaha La Uru e Iesus me la lalu ale mali vivili tataho, la mapala uru sesele, me eia sorobi tagara la vahala me la ivula ale malalauo. Me e Maria moli aleie, eiala e hatamalela e Lasaras eia leao. 3Goma egirua e hatavilevilela iluale baha la vikararala soio te Iesus mago “Tahalo Uru, la tahalo ale eme puhi titigiae, eia omaie lalea.”

4Goio, e Iesus loloa mai ele, eia goio vei mago “Ale La Tahalo Uru visibitala la ileale soio te Lasaras, la vuhula kama te la pileho veia e Lasaras ge pehola, ouka. La vuhula veia eia ge veipala la vagagari La Tahalo Uru ele, me la valalua tai ge vaisale e Latu La Tahalo Uru oio vola.” 5E Iesus eia masaga sesele e maura e Marta mira me tabarala e Maria, me hatamale girua tai e Lasaras ele. 6Goma e Iesus loloti e Lasaras oio leati mai ele, eala moli eia pou muga lou la haro ilua oio te la mautu ale eia popou ovolao. 7Mulimuli eia goio veia giteu la valalua la vimari tetala mago “Etato ge beu rivua soio e Iudea.”

8Goio, egite la valalua la vimari tetala veiala mago “Tahalo La Vimari, umala ge, la paga souka tabaa, egiteu e Iuda ga ubi mugati leme la uatio. Ale eme masagea ge goio lou te la baa aleio, ia?”

9Goma, e Iesus ule baoli loua giteu ele mago “Mave, la mata la haro eia paga vei la babaa tomi la mata la haro savulusa gete lua te la haroharo tomi. Eala la baa ale malau eia koramulia etato ge tuga tataho ovola, kama ge tutuaki. 10Eala moli mai la paga ge logo, etato kamati ge tuga tigi, la vuhula la paga maligomati.” 11Tio eia veia giteu la merera la tilovo kaluvu mai ele, eia goio vei loua giteu mago “E tabara gatou e Lasaras, eia oio mavutati, eala moli eau ge goio ge paloa.”

12Goio, egite la valalua la vimari te Iesus veiala mago “Tahalo Uru, mai eia ge mavuta, eia soioge mahuli tataho lou.” 13La vuhula egite veia e Iesus vevei la mavutala mai ale te la logo, eala moli ale e Iesus toi la mavutala, la masovala maie veia e Lasaras oio pehoti.

14Goma, e Iesus hiloa veia egite kama abi tigi la masova la merera tetalae, eia goio sile palatia giteu mago “E Lasaras oio pehoti, 15me eau sagege pepeho ale eau kama goio hari tetala, la vuhula eau gabutatala amutou veia mai amuto ge hilo la igogolu taku isa ale uru sesele, la tautaulailo tamutou ge magiri vagari sesele. Gomai, etato ge goio tetala.”

16Goio, e Tomas ale egite totoi taila e Didimas, eia veitia giteu la valalua la vimari te Iesus tomi ele mago “Ioge, etato ge tuga, etato ge peho vikapopo me eia oio e Iudeao!”

E Iesus eia la vuhu la mahuli rivula me eia la vuhu la mahulila tai ale sesele

17Goio, e Iesus hiliti, eia tuga goio e Iudea. Eia goio sibitala oio, eia rovitia veia e Lasaras tabuliti la logo ivaati te la lulu la pileho. 18Eala moli la mautu e Betani ele, eia hagagavi moli soio e Ierusalem, mai la kilomita ilua moli. 19Me te la pilehole Lasaras ele, egiteu la valalua me hatavivile Iuda mapaiti goio te Marta me Maria veia egite ge lolohugu egirua te hatamale gira ale pehoti ele. 20Goma e Marta lolotia veia e Iesus loio tatuga te la gauru, eia goio polo lahea soio te la gauru ele. E Maria moli oio popou te la lumao.

21Goma, e Marta veiale Iesus mago “Tahalo Uru, mai eme ge pou omaie, soioge e hatamalegu kama ge peho maie. 22Eala moli ale gageie taie, eau rovia veia mai eme ge kaka tavu La Tahalo Uru te la paga isasa ale eme masagea veia eia ge igoamu, eia ge abi moliamu.”

23Goio, e Iesus veiala mago “E hatamalemu ge mahuli rivu lou.”

24Goma, e Marta veiala mago “Eau rovia veia eia ge mahuli lou te la tapasi la maututula, te la imamala ale la valalua me hatavivile tomi ge hiliti lou ovolao.”

25Goio, e Iesus vei louala mago “Eau la vuhu la mahuli rivula, me la vuhu la mahulila tai ale sesele, eau molie. La tahalo ale ge tautaulailo takue, mai eia ge peho, eiala moli eia ge mahuli rivu lou. 26Egite tomi ale mahulihuli, me egite tautaulailo takue, egite kama ge peho, ouka. Egite ge mahuli mai la tori. Mave, eme matagaga te la vikararala taku, e?”

27Goma, e Marta veiale Iesus mago “Eia sesele Tahalo Uru, eau matagaga sesele veia eme e Kraist, eme e Latu La Tahalo Uru. Eme la tahalo ale La Tahalo Uru veitia veia eia ge bahea somai te la maututula.”

E Iesus tali

28Goio, e Marta vei kaluvu moliale Iesus la vikararala tetala mai ele, eia goio tolati e tabarala e Mariao. Eia goio puli gale e Maria, me eia vei keke moliala mago “Male, La Tahalo La Vimari oio popouo, eia tatola emei.” 29Goma e Maria lolo molia mai ele, eia hiliti harari moli, eia goioti te Iesuso. 30Eala moli e Iesus souka goluma la mautu, eia soloio moli la baa ale e Marta goio mugati tetala ovolao. 31Tiele egiteu e Iuda ale vipou totomi e Maria oilo te la luma ale egiteu lolohugu ele, egite hilo moli e Maria hiliti paripari moliti, eia gali sogalao, egite tilimulitiao. Egite gabua veia eia ge goio ge taitali oio te la liba.

32E Maria goio sibitala te la baa ale e Iesus popou ovolale, eia hilo moliti e Iesus ele. Eia goio toto tulu, eia veiala mago “Tahalo Uru, mai eme ge omaie, e hatamalegu eia kama ge peho.”

33Goio, e Iesus hiloa eia taitali, me egiteu e Iuda tai ale tilimuli egiteu tali tai ele, eia tai goio talitio. Eia gabu sesele la iloburukola te la ilola, eia gogo sesele e Lasaras ale pehoti ele, 34eia goio tahi egiteu mago “Amuto ulaia oiove, e?”

Egite goio veiala mago “Tahalo Uru, eme gomai ge hiloa.”

35Goio, e Iesus loloa mai ele, eia goio tali.

36Tiele, egiteu e Iuda hiloa mai ele, egite vei mago “Hiloa, eia gogo sesele e Lasaras ele.”

37Goma, isahari tegiteu goio vikara lou mago “Me la tahalo ale eia igo mata pulala la mata la tahalo ale mata keao, me ilava eia kama masagea ge gomai hari ge vimahuli la tahalo ale, eia umala ge pepeho, e?”

E Iesus vimahuli lou e Lasaras

38E Iesus gabu lou la iloburukola ale uru pepeho, eia goio la lulu la pileho. Eala moli la lulu aleie, egite olia te la vai la maitete, me la uati isa uru egite buli robo la mata la lulu ele. 39Goio e Iesus veia giteu mago “Amuto buli taroa la uati ele!”

Eala moli e Marta, ale e hatavile la tahalo ale pehole, eia veiale Iesus mago “Tahalo Uru, la haro ivaa poloti, soioge eia ge maliati.”

40Goio, e Iesus veiala mago “Mave, eau vei mugatiamu ovola maie, mai eme ge tautaulailo taku, eme ge hilo la vagagarila te La Tahalo Uruo.”

41Tio, egite goio buli taro la uatio, goma e Iesus eia taga soata, me eia vei mago “Tete, eau vei tataho emei, la vuhula eme loloti la kilaka taku. 42Eau rovia veia eme lolo bibibi la kilaka taku. Eala moli eau gabutatala la valalua me hatavivile omai magiri hagagavi, me egite loloti la vikararala aleie. La vuhula egite ge rovi seselea veia eme baheau somaie.”

43Eia vikara kaluvu mai ele, eia goio tola vagari mago “Lasaras, eme gogala!” 44Tio la tahalo ale pehole, eia hiliti me eia gali sogala. La vahala ilua me la limala, egite viri robola la kulikuli, la lagula tai egite avu roboa.

Goio, e Iesus veia giteu mago “Amuto ge lubea, eia ge tuga tataho lou.”

Egite la mulugaluga kisi la vikararala veia egite ge bili peho e Iesus

(Matiu 26:1-5; Mark 14:1-2; Luk 22:1-2)

45Tio, egiteu la valalua e Iuda usu, ale egite goio lolohugu e Mariao, egite hilo la paga ale e Iesus igotia, eia vimahuli rivuti lou e Lasaras taro la pileho, egite goio tautaulailo seseleti tetalao. 46Eala moli egite isahari goio tegiteu e pariseole, goio veia giteu la paga ale e Iesus igotiale. 47Tiele egite la mulugaluga tegiteu e pris, me egiteu e pariseo tai, egite goio pou vikapopo, me egite vei mago “Etato ge igo mave sesele, e? La tahalo ale e Iesus eia igo usuti la golu la karutula, 48mai ge etato ge mata soli molia veia eia ge igigo molia mai ele, la valalua tomi ge tilimuli tomia. Me egiteu e Rom ge gomai ge igo gegeru la luma la lotu tegatou urue, vikapopo me egiteu la valalua tai tegatoue.”

49Eala moli isa tegiteu ele, la isala e Kaiapas, eia la mulugaluga tegiteu e pris te la leavala alele, eia goio hiliti, eia veia giteu mago “A ge, amuto kama rovi isa la paga. 50Ilava amuto gabutatala papai te la tahalo ale? Eia taritigi moli veia la tahalo isa moli ge peho, me la valalua me hatavivile tomi ge mahuli. Eia kama taritigi veia etato e Iuda tomi ge vilua te la lima giteu e Rom.”

51Eala moli eia kama veia maie te la gabutatalala tetala moli, ouka. Eia la mulugaluga tegiteu e pris te la leavala aleiele, me eia goio toi laha la vikararala mai ele te Iesus veia eia ge peho ge vimahuli egiteu e Iudale. La Tahalo Uru sesele visibitala la mererale te la harele Kaiapas ele, veia e Iesus ge peho robo la valalua e Iuda. 52Eala moli kama egiteu e Iuda moli ele, ouka, ale eia ge peho veia ge vikapopo tomi e latatu La Tahalo Uru ale pou lalahu te la maututula tomi, ge vagoilo egiteu te Tamala, veia egiteu ge isa moli. 53Goio e Kaiapas vikara vagari, goio egite sokoti la vikarara la bili pehole Iesus te la haro moli aleiele.

54Tiele, e Iesus kati pou palala lou te la mata giteu e Iudale, eia goio hele soata la hohoi te la mautu la rorobo isa egite toila e Praim. Tio me eia goio pou muga ovola vikapopo megiteu la valalua la vimari tetala.

55Goio, la imamala La Ilali La Poloselela tegiteu e Iuda eia hagagaviti. Eala moli la haro la pougolulale souka sibitala, egite la valalua usu te la maututula ge muga soata e Ierusalem, ge igo la vulovulo isahari tegiteu e Iuda te la vimaroka la tahalo, pala muga te la imamala la Poloselela. 56Tiele egite masagea ge paa muli e Iesus oio e Ierusalem ele. Egite goio magiri oilo te la luma la lotu, me egite vitahi baololi egiteu ele mago “Amuto gabutatala mave? Eia ge gomai te la pougolula, ka ge ouka?” 57Eala moli egiteu la mulugaluga tegiteu e pris, me egiteu e pariseo tai, egite tutu tolatia giteu la valalua veia mai isa ge hilo vuti e Iesus te la baa ale mave, eia ge goio ge veipalea giteu veia egite ge goio ge lao tolea ge lapua soio te la vigagiala.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index