Mẫu tìm kiếm

Luk 23

E Iesus magiri te la vigagiala oio te Pailat

(Matiu 27:1-2,11-14; Mark 15:1-5; Ioanes 18:28-38)

1Egiteu la ururu tomi goio hiliti, egite vahari e Iesus soio te Pailat. 2Egite goio ubila la merera usu, mago “La tahalo ale, amite sivutitia veia eia mera taro la valalua tamiteu e Iuda veia egite umalati ge pipigi la takes soio te Sisa. Eia vauru rivu lou eia veia eia e Kraist, la mulugaluga tamiteu.”

3Tio, e Pailat loloa mai ele, eia goio tahia mago “Eme la uru tegiteu e Iuda, ia?”

Tio, e Iesus koliala mago “Eia mai moli ale eme veitiale.”

4Goio, e Pailat veia giteu la mulugaluga tegiteu e pris, me egiteu la valalua tomi ale magirigiri ele, eia veia giteu mago “Eau kama sivuti sesele isa la iruru oio te la tahalo aleie, veia eau ge vilaia ovola.”

5Eala moli egite vagari, egite goio karasukua mago “Eia igo marapa sesele la pulolou te la valalua te la valolo tetala te la galele Iudea tomi, sokoa oata e Galilea, kara omai e Ierusalem.”

E Iesus magiri te la vigagiala oio te Herod

6Tio, e Pailat loloa mai ele, eia tahi egiteu veia e Iesus eia la tau Galilea sesele, ka ouka. 7Tio eia goio sivutia veia eia pou otalo la uluva la viputumulila te Herod sesele oio e Galilea, tio eia goio baha taroa soio te Herod, la vuhula e Herod pou oio e Ierusalem te la imamala alele.

8Goio, egite goio vaharia soio te Herod, e Herod sagege pepeho, la vuhula eia lolo palati la isala, me eia masaga pepehoa veia ge hilo seselea. Eia masagea veia ge hilo la golu la karutula isasa mai e Iesus ge igoa. 9Goio e Herod tahi susukua la tilahi usu, eala moli e Iesus kama koliala bakisi. 10Egiteu la mulugaluga tegiteu e pris, me egiteu la tahalo la mari, egite tomi ele magiri ubi vagari le Iesus la merera. 11E Herod miteu me la valalua la vaubila tetala, egite lege vahia, egite pigi maliki taiala, egite vilavalava leia la lavalava ale taritigi tataho sesele, egite goio baha rivu loua soio te Pailat. 12Me te la haro moli alele, e Herod me Pailat egira sokoa veia egira ge vikilipi sesele te la igogolu tegirua. Pala muga te ale, egira pou la vigimala.

E Pailat baha taro e Iesus soio te la pileho

(Matiu 27:15-26; Mark 15:6-15; Ioanes 18:39–19:16)

13Goio, e Pailat tola vikapopo egiteu la mulugaluga tegiteu e pris, me egiteu la ururu tai, me egiteu tai la valalua, 14eia goio veia giteu mago “Amuto lapu la tahalo ale somai taku veia eia vipou marapa la valalua. Eala moli eau mata muli tomiti la vulovulola omai te la mata mutou, me eau kama sivuti isa la iruru oio tetala ale amuto ubi leia ovola. 15Me e Herod tai, eia kama sivuti isa la iruru oio tetala, eala eia baha rivutia somai tegatou. La tahalo ale, la iruru ouka oio tetala ale koramuli eau ge bilia oio vola. 16Eau ge baha egite soldia, egite ge kumamasi vulo molia, mulimuli eau ge lube taroa, eia ge tuga.” [ 17E Pailat veia giteu mai ele, me eia matagaga tai mai ele veia te la leavalavala tomi, te La Ilali La Poloselela, e Pailat ge lube la tahalo la kilisi isasa veia ge visagege legiteu la valalua e Iuda mai ele.]

18Goio, la valalua tomi tola soio mago “Ge bili taroa! Eme ge lubea miteu somai e Barabas ele!” 19Me e Barabas, egiteu e Rom pala vagoiloa te la luma la kilisi, la vuhula eia vahiliti la ruruga soio tegiteu, me eia bili tai isahari egiteu la valalua.

20Eala moli e Pailat masaga molia veia ge lube e Iesus, tio eia goio tovo lalai lou egiteu la valalua, 21eala moli egite loio tola susuku moliti mago “Katu tola molia soata la tauvalautu, eia ge peho!”

22Goio, e Pailat goio tovo lalai lou egiteu la vaka tolula, eia goio tahi egiteu mago “Ilava, eia igoti la iruru ale mave sesele? Eau kama sivuti isa la iruru oio tetala veia eau ge bilia ovola. Eala, eau ge baha egite soldia, egite ge kumamasi vuloa, mulimuli eau ge lube taroa, eia ge tuga.”

23Eala moli egite goio tola vagari pepeho sesele lou, egite goio karasuku vagari molia, veia eia ge sugu taroa soio te la pileho veia egite ge katua soata te la tauvalautu, tio eia goio roromuli la tilola tegiteu ele. 24Tio e Pailat goio vitapasi la viputumulila tetala veia ge igo sesele molia mai ale egite masagatiale. 25Eia goio lube taro e Barabas soio tegiteu, ale pala egite vagoiloa te la luma la kilisi te la iruru tetala mai la vaubila me la bilili ale eia igotia, la vuhula la valalua masaga molia e Barabas ele. Eala moli e Iesus, eia sugu taroa soio tegiteu veia egite ge igo molia soio tetala mai la masasagala tegiteu sesele.

Egite katu tola e Iesus oata te la tauvalautu

(Matiu 27:32-44; Mark 15:21-32; Ioanes 19:17-27)

26Tio, egite goio lapu e Iesus soio, egite tatugale, egite poga la tahalo isasa, la isala e Saimon, eia la tau Sairini. Eia loio la gale malau, eia sibitala tavu moli egiteu te la mautu e Ierusalem veia ge goilo, eala moli egite soldia sau tolea, egite vibole leia la tauvalautu, egite veiala veia eia ge bole la tauvulautu te Iesus mai ele, veia eia ge mulimuli e Iesus te la gauru.

27Egiteu la valalua me hatavivile usu tai, egite goio mulimuli e Iesus, egite tatuga, tali roboroboa. 28E Iesus goio vulo gele tavu egiteu, eia veia giteu mago “Amutou hatavivilele Ierusalem, amuto umala taitali leau, taritigi veia amuto ge tali rivu lou le amutou me egiteu e latatu mutou tai. 29La vuhula, la imamala ale kama kokora ge sibitala ale amuto ge vikara maie mago ‘Egiteu ale varirobo, egite balavati, egiteu tai ale kama popigo, me egiteu ale kama visususu!’ 30Te la imamala ale, egite ge tola soata tegiteu la goegove maie mago ‘Amuto ge tarobi loata, ge gotalo ge pigi robo amiteu.’ 31Eia mulimuli ge kama kokora sesele mai ele, la vuhula mai egite ge igo gegeruau la obu mutou mai ele, ale eau so kasaseka, la rova sesele egiteu la gima ge igoa mutou mulimuli ovola, mai eau la obu mutou ale ge magoluti?”

32Egite vahari tai taho lua veia ge katu egirua oata te la tauvalautu vikapopo le Iesus. Egira la tahalo la iruru. 33Egite goio guvi oio te la popoiti ale egite toila veia eia mai la gama la tahalo, egite goio vahiliti la tauvalautu tegiteu taho tolu ele oio vola, egite katu tola e Iesus oata ovola kabili tegirua la tahalo la iruru iluale, isa oio te la galela e gata, isa te meru. 34E Iesus kaka maie mago “Tete, eme ge vimavulaha taro legiteu la iruru ale egite igotiagu, la vuhula egite kama rovi la paga ale egite igotia.”

Egite goio vipigi vulo la satu veia oio te la pilai alele, egite ge vitabaribari legiteu la kairoborobola tetala. 35La valalua me hatavivile isahari oio malelei, egiteu la mulugaluga tegiteu e Iuda goio pigi malikiala, egite vikara maie mago “Eia vimahuli egiteu la valalua me hatavivile isahari, taritigi mai eia ge Kraist sesele ale La Tahalo Uru hilovitia, eia ge vimahuli rivu lou eia.”

36Egiteu e soldia tai pigi malikiala, egite goio tuga tavua, egite vituriala soata la kap la vaen ale ama, veia eia ge liua. 37Egite veiala mago “Mai eme ge la uru giteu e Iuda sesele, taritigi eme ge vimahuli rivu lou eme gageie.” 38Eala moli la merera ale egite kekesi tolatia oata te la gama la tauvalautu, egite kekesia maie “Ale la uru giteu e Iuda.”

39Isa tegirua taho lua la tahalo la iruru ale tili vikapopo leia, eia vile pepeho e Iesus, eia veiala mago “Mave, eme veia eme e Kraist, taritigi eme ge vimahuli eme, amilua tai.”

40Eala moli ale la tahalo la iruru isa lou ele, eia goio igo totolo e tabarala, eia veiala mago “Mave, eme kama taga La Tahalo Uru? Etato tomi ge peho gageie. 41Etalua abi la kiloli la iruru sesele tegala ale etala igotia, eia moli ele ouka, eia la iruru ouka.”

42Goio, eia vulo soio te Iesus, eia veiala mago “Iesus, eme ge goilo te la pulolou la uru taume, eme ge gabutatala eau.”

43Goio, e Iesus koliala mago “Eau vei seseleamu, gageie eme ge pou vikapopo leau te la pulolou la balavala.”

E Iesus peho

(Matiu 27:45-56; Mark 15:33-42; Ioanes 19:28-30)

44Tio, la haro hugutolatia oata, eala moli la mata la haro goio kokovu, la maututula tomi maligoma kara la mata la haro itolu te la maulavi. 45Oio te la luma la lotu ale uru oio e Ierusalem, la kulikuli ale uru egite rara robo la baa ale oilo volao, eia goio masile posa kabili, sokoa loata kara otalo. 46E Iesus goio tola vagari oata mago “Tete, eau sugu taro la kalulugu soio taume.” Tio eia goio paru pasitio.

47La mulugaluga tegiteu e soldia, eia hiloa mai ele, eia vaisale La Uru mago “La tahalo ale, eia matata sesele!” 48Egiteu la valalua me hatavivile ale magirigiri ele, egite hiloa veia eia pehoti, egite sabala la magoro giteu mai la irovilala tegiteu te la iloburukola, egite goio tuga, goluma. 49Eala moli egiteu e tabarabarala me hatavilevilela ale rovi seselea, mai egite hatavivile tai ale tilimulia loata e Galilea, egite magiri malau bakisi loio, egite mata mulimulia.

E Iosep ulai e Iesus

(Matiu 27:57-61; Mark 15:42-47; Ioanes 19:38-42)

50-52La tahalo isa oio, la isala e Iosep, eia la uru isa tegiteu e Iuda, eia loio la mautu e Arimatea, oio la gale e Iudea. Eia la tahalo te La Uru sesele, la vulovulola maroka tomi moli, me eia pou taitali tai la guluvi te Kraist, eia kama visauru megiteu la mulugaluga ale egite veia ge bili e Iesus. E Iosep goio tuga tavu e Pailat, eia kakea la pilehole Iesus, e Pailat goio veiala veia eia ge abia. 53Tio eia goio bole taro la pilehole Iesus loata la tauvalautu, eia goio viri robo tatahola la kulikuli ale malalau, eia goio vagoiloa te la lulu ale egite olia oio te la vai la maitete. 54Ale la maulavi te la haro lima, galigeli ge la haro tabu tegiteu e Iuda.

55Egiteu e hatavivile ale tilimuli e Iesus loata e Galilea, egite mulimuli e Iosep soio, egite hilo la lulu ale egite vagoilo la pilehole Iesus ovola. 56Tio egite goio beua soluma, egite raragi la bulu la obu ale mali vivili veia ge bubua te la vovole Iesus, eala moli ale la haro tabu, egite roromuli la merera te Moses mai ele, egite kamati goio tetala.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index