Mẫu tìm kiếm

Matiu 10:25

25Eia koramuli molia veia e guliliki la vimari eia ge sovei la tahalo la vimari tetala, mai tai la bilalaha eia ge sovei la vulovulo la mulugaluga tetala. Mai eau, eau la mapala tamutou, egite la gima toiti leau e Bielsebul, mai la mulugaluga tegiteu la hituhitu ale kama korakora, tio eia matagaga tai mai ele veia mai egite ge vileau mai ele, la vilile tegiteu soio tamutou ale taku eia ge kara polo lou la vilile ale egite vileau oio vola, la vuhula amutou la bilalaha taku.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index