Mẫu tìm kiếm

Matiu 11

E Ioanes baha isahari la valalua la vimari tetala soio te Iesus

(Luk 7:18-35)

1Tio, e Iesus viteteli kaluvu la valalua la vimari tetala ale savulusa gete lua te la igogolu, tio eia hiliti taro la mautu alele, eia goio tuga, eia valolo tatuga oio te la gale e Galilea, eia vimari la valalua me hatavivile te la maututula oio te la gale alele, eia valolo egiteu te la valolo ale taritigi te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru.

2Eala moli te la imamala alele, e Ioanes la tahalo la vuluhi, eia pou te la luma la kilisi, eia lolo la rere la igogolu te Iesus ale eia igoa soio te la valalua me hatavivile, eia goio baha isahari la valalua la vimari tetala soio te Iesus. 3Egite goio tahi e Iesus mago “Soioge eme e Kraist, la bilalaha ale uru, La Tahalo Uru veia ge bahea, e Ioanes vikara matagagati ovola veia eia ge guvi. Soioge eme eiala guvitie, ia? Uka amite ge pou tali la tahalo isapolo eia souka guvi, ia?”

4Tio, e Iesus lolo la tilahi tegiteu mai ele, eia goio koli la vikararala soio tegiteu mago “Taritigi amuto ge tuga, amuto ge beu rivu loua soio te Ioanes, amuto ge veiala te la merera taku tomi ale amuto lolotia, la igogolu taku tomi tai ale amuto hilotia. 5Egiteu la mata kea, la mata giteu mata pulalati, egiteu ale la vaha giteu mauba, egite tuga tigiti, egiteu tai ale la vovo giteu sereka, egite marokati, egiteu ale la gavusa giteu vou, egite loloti, egiteu ale pehoti, egite mahuliti lou, me la valalua me hatavivile la morivava, egite loloti la valolo ale taritigi. 6Mai la tahalo isasa la tautaulailo tetala eia salala moli soio taku, eiale balava seseleti, la vuhula eia kama hate tola lou veia ge tahi taroau.”

7Goio, egite la valalua la vimari te Ioanes lolo la merera te Iesus kaluvu, egite goio tuga, tio egite so tatugati ele, e Iesus goio soko la vikararala soio te la lolo la valalua me hatavivile ale magirigiri ele, eia lapu matagaga la gabutatalala tegiteu te Ioanes ele, eia veia giteu mago “Pala amuto goata la hohoi veia ge lolo la valolo te Ioanes, amuto soioge gabutalea veia amuto ge hilo lava? Amuto gabutalea veia e Ioanes ge la tahalo bulalahu, la tiala viviu mai la viro ale la lolovi tubu ovola eia tavu lele, ia? 8Mai ge ouka, amuto soioge goata la hohoi veia ge hilo la rova sesele? Amuto soioge veia ge hilo la tahalo isasa ale eia kairobola la kairobola ale marasa pepeho, ia? Ouka gologolo, e Ioanes kama mai ele, egiteu ale kairobola la kairobola ale marasa pepeho, egite kama pou oio la hohoi, egite pou te la luma te la uru. 9Ioge, amuto pala goata la hohoi veia ge malelei e Ioanes, amuto soioge gabutalea veia ge hilo la rova sesele, e? Amuto soioge gabutala seselea veia ge hilo la bilalaha te La Uru isa uru, ia? Meie, e Ioanes eia la bilalaha isasa, ale eau ge veia mutou, eia uru sesele tegiteu la bilalaha tomi. 10La tahalo moli ale, La Buk Tabu eia valolotila pala maie:

Eiau La Tahalo Uru,

eau baha taroti la bilalaha taku,

eia ge mamuga,

eia ge raragi la gauru te La Uru.

11Ale eau vei seselea mutou, egite tomi la valalua la vovo ale e tatila giteu pigo egite omai te la maututula, egiteu tomi bisi te Ioanes la tahalo la vuluhi. Eala moli te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru, mai la tahalo bulalahu moli ale ge tiroro soilo vola, eia ge uru te Ioanes. 12Sokoa pala te la imamala la valolo te Ioanes, kara igoie, la valalua me hatavivile mapaiti egite vagari veia ge toa pepe tavua soilo te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru veia egite ge sau tolea, me egiteu ale vagari pepeho sau tola seseletia mai ele. 13Egiteu la bilalaha tomi vikarati ovola, me la merera la viputumulila tai te Moses eia vikarati ovola, veia ge veipala la masasagala te La Uru somai tamutou la valalua me hatavivile, kara ale e Ioanes sibitala. 14Mai amuto ge matagaga sesele te la merera taku te la vuhu la guluvi te Ioanes ele, eia mai sesele la bilalaha uru e Lias ale La Buk Tabu veia eia ge sibitala rivu lou. 15Mai ere la gavusala ge oio te la ilolo la merera, taritigi eia ge lolo la merera taku alele.

16“Amutou la tuvu la valalua me hatavivile te la imamala ale igoie, eau ge tovo amutou soio te la rova, veia amuto ge matagaga te la vulovulo mutou ale amuto igigoa e? Amuto soioge mai sesele egiteu e gulikiliki ale egite pou te la tia la mautu, egite tatola egiteu e tabarabara giteu mago 17‘Amite katu la mabu, amuto kama masaga ge tilia! Amite pipigi la tilali, amuto kama taitali!’ 18Tiele e Ioanes eia sibitala omai, eia vigumu, eia kama liliu la vaen, me amuto hiloa mai ele, amuto ubila la merera mago ‘A ge, la hitu ale kama kokora pouti oio taume!’ 19Mai mulimuli tai e Latu La Tahalo goio sibitala, eia ali marumaru moli, eia liliu la vaen, eala moli amuto goio vikara maie mago ‘A ge, la tahalo ale eia kali sogomu pasi, me eia la tahalo la iliu la vaen tai, eia e vikilipi tegiteu la valalua la ilabi la takes, me egiteu la tahalo la iruru tai.’ Eala moli amuto kalamea papapai mai ele, amuto soioge la tahalo la mari, ia? La merera te La Uru eia soioge tabuli matagaga tamutou la valalua tetala, ia?”

E Iesus ilo buruko legiteu la maututula isahari ale kama vuvulo

(Luk 10:13-15)

20Goma, e Iesus soko lou la vigagiala tetala, eia goio vile egiteu la maututula ale eia igo usuti la golu la karutula tetala oilo vola, eala moli egite kama gabutatala rivu lou la iruru tegiteu veia ge vuvulo, ouka viruru. 21Tiele e Iesus goio veia maie mago “Maura miteu la mautu ilua e Korasin, e Betsaida. Mai eau ge igoti la golu la karutula te la mautu ilua e Saidon me Taia mai ale eau igo palatia kabili tamutou, egite la valalua me hatavivile te la mautu ale kama kokora iluale, egite soioge ge vuvulo seseleti, egite ge baharuti la iloburukola, egite ge vuloti la gabutatalala tegiteu. 22Eala moli eau veia mutou, te la haro la viputumulila te La Uru, la mautu ilua e Saidon me Taia kama ge ligi pepeho mai amutou ele. 23Mai amutou tai la valalua me hatavivile la mautu e Kapernaum, amuto soioge veia La Uru ge puli amutou soata tetala, ia? Ge ouka gologolo, eia ge pigi moli amutou sotalo te la havi ale uru, la kaluvula ge ouka. Mai eau ge igoti la golu la karutula oilo te la mautu e Sodom mai eau igo palatia kabili tamutou e Kapernaum ele, la valalua e Sodom soioge ge vuvulo seseleti. 24Ale eau vei seselea mutou, te la haro la viputumulila te La Uru, e Sodom ge mavulaha bakisi, eala moli amuto ge bukeke seselea, maura miteu!”

La vikarara la tilovo te la bulole la tabule ale tikumu

(Luk 10:21-22)

25Goio, e Iesus soko la kilaka soata te La Tahalo Uru, eia vaisalea mago “Tete, eau vaisale sesele eme, la vuhula eme La Uru oata te la mori, eme La Uru tai otalo te la magasa. La mari taume uru sesele, eme tau kokovua legiteu la tahalo la mari me egiteu la tahalo la pakakasala, eme veipala molia soio tegiteu e latatumu bisisi ale mulimuli seseleme. 26Ale la masasagala taume sesele, Tete.

27“E Tete sugu tarotiagu la golugolu tomi veia eau ge vibaumuli ovola. Isa kama ge rovi sesele la vulovulole Latula, e Tete moli. Me isa tai kama ge rovi e Tete, eau moli e Latula, me egiteu tai ale eau masagea veia ge veipala e Tete soio tegiteu.

28“Amutou tomi la valalua me hatavivile ale amuto bolebole, amuto huguhugu, la iruru tamutou eia tikumu mai la tabule me la tabala ale uru pepeho, amuto ge gomai taku, eau ge vimaila amutou. 29Amuto ge roromuli eau mai la bilalaha taku sesele, amuto ge vimari omai taku sekela, la vuhula la gabutatalala taku eia malilo tataho, me eau vibisi tai eau soio te la valalua, tiele omai taku amuto ge sivuti la mailala ale uru sesele te la kalulu mutou isasasa. 30La vuhula la tabule taku eia taritigi, eia mavulaha moli.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index