Mẫu tìm kiếm

Matiu 17

La vovole Iesus eia vulo, eia mata sapolo te la hililo te Pita miteu

(Mark 9:2-13; Luk 9:28-36)

1Tio, la haro iuolo polo, e Iesus goio puli e Pita, e Iakob, mira me tabarala e Ioanes, egite tie soata te la varu la gove isasa, la varu la govele eia tovosele, eia goata pepeho. Egite tie soata ovola mai ele, egite goio pou. 2Tio egite pou oata te la govele, la vovole Iesus eia vulotio, eia mata sapolotio te la hililo te Pita miteu, la tirarola matagaga pepeho mai sesele la mata la haro, la kulikuli tetala eia sasima pepeho, eia kea lovolovo sesele viruru. 3Goio e Moses mira me Lias egira sibitala, goio egite me Iesus vikarakara.

4Tio, e Pita goio veiale Iesus mago “Tahalo Uru, etato pou omaie, amite hiloti la paga ale isapolo seseleti ele, eia taritigi pepeho, tiele mai eme ge masagea eau ge tigi la kale itolu omaie, isasa taume, isasa ge te Moses, isasa ge te Lias.”

5Tio, e Pita so vikarakara mai ele, la tuluvu la mori isa gotalo pigi robo egiteu ele, la magala uru pepeho. Goio la golu La Tahalo Uru tatola loilo te la tuluvu la mori ele mago “Ale e Latugu la riau, eau sagege pepeho sesele leia, taritigi amuto ge roromuli molia!”

6Eala moli egite la valalua la vimari te Iesus taho tolue, egite lolo la golu La Tahalo Uru mai ele, egite goio boru sotalo la magasa, la vuhula egite taga pepeho. 7Eala moli e Iesus goio tegiteu, eia sau te la vovo giteu, eia veia giteu mago “Amuto hiliti, amuto umala tataga.” 8Tio egite goio hiliti, egite ga mata galilili, egite kama hilo isasa la tahalo, ouka, egite hilo moli e Iesus sekela moli oio popou.

9Goma, egite goio hiliti, egite purusu loata gotalo, e Iesus tutu tolea giteu mago “La paga ale amuto hilotia, amuto umala ge veipalea la tahalo isasa, eia ge kora moli mai ele, kara te la haro ale e Latu La Tahalo ge mahuli rivu taro la lulu la pileho.”

10Eala moli egite goio tahi loua mago “Igo mave egite la tahalo la mari te la merera te Moses, egite veia e Lias eia ge sibitala rivu muga, me e Kraist ge mulimuli?”

11E Iesus goio koli la tilahi tegiteu mago “La tilahi tamutou eia sesele, e Lias eia ge sibitala pala muga, eia ge vimatata pala muga la gabutatalala te la valalua me hatavivile e Israel. 12Eala moli eau ge veia mutou, e Lias eia sibitalati, eala moli la valalua kama mata kilala tavua, egite mulimuli moli la gabutatalala tegiteu soio tetala, egite igo gegeruao. Eia ge mai tai ele te Latu La Tahalo, eia ge gabu la iligiligi me la tahi vilela tegiteu la valalua me hatavivile ale gimeau.” 13Tiele e Iesus veia giteu mai ele, egite la valalua la vimari tetala egite rovitia veia eia veia giteu te Ioanes la tahalo la vuluhi.

E Iesus kumuli taro la hitu ale kama kokora loilo te guliliki isa bisi

(Mark 9:14-29; Luk 9:37-43)

14Tio, goio, e Iesus me egiteu taho tolu e Pita, e Iakob, e Ioanes, egite goio beu rivu loua sotalo tegiteu la valalua me hatavivile mapaiti ale egite pou tali e Iesus ele. Goio la tahalo isasa goio te Iesus, eia toto tulu otalo te la lagule Iesus, eia veiala mago 15“Tahalo Uru, taritigi eme ge gogo e latugu bisi hatamale, e dododo igigoa, eia ligi pepeho, la ilea tetalale ge sibitala tavua, eia ge bili mumugu la vovola otalo te la magasa, eia boru vaka usu sotalo te la havi, sotalo tai te la lalu. 16Eau vaharitia soio tegiteu la valalua taume, eala moli egite kama igo seselea veia egite ge vimahulia, egite kama koramulia.”

17Tio, e Iesus lolo la vikararala tetalale, eia hate mamasi, eia goio igo totolo egiteu la valalua me hatavivilele mago “Ko, amuto la tuvu ale igoie, amuto ouka pasi, eau silaha pepeho seseleti la pulolou taku omai kabili tamutoue! La leavala iriva lou eau ge pou omai tamutou veia eau ge bukeke la tikumu la vulovulo mutou e? Amuto ge puliagu somai e guliliki ele!” 18Tio egite goio puli e guliliki ele soio te Iesus, e Iesus gusia la hitu ale pou te maura, eia goio hele taroa e guliliki ele, me oio moli ovola la ilea tetala kaluvutio.

19Goio, egite la valalua la vimari te Iesus goio tetala, egite tahia mago “La vuhula la rova sesele ale amite kama koramuli la kumuli taro la hitu ale pou te guliliki ele?”

20Tio e Iesus goio koli la tilahi tegiteu mago “La vuhula amuto kama tautaulailo sesele te La Tahalo Uru, la tautaulailo tamutou eia bisi moli, kama uru. Eau vei seselea mutou, mai amuto ge tahola la tautaulailo ale bakisi moli mai la vavua la obu ale bisi kokori moli, amuto ge koramuli la igogolu tomi ale vagari, eia isapolo. Amuto ge koramulia ge vikara soio te la gove veia eia ge hiliti taro la mulila eia ge tasuku soio la baa ale isapolo, tio eia ge sibitala mai sesele ale amuto veitia, la gove uru ele ge tasuku, la vuhula amutou kaka te la tautaulailo sesele. [ 21Eala moli la hitu ale vagari sesele mai ale eau so kumuli tataro moliao, eia isapolo, la gauru isa lou ouka veia etato ge kumuli taro la hitu ale kama kokora sesele mai ele, la kilaka moli sekela, vikapopo la peremula tai ale ge vitikumu la kilaka tegatou.]”

La ilua la vikara matagagala te Iesus te la pileleho tetala

(Mark 9:30-32; Luk 9:43-45)

22Goma, e Iesus miteu me la valalua la vimari tetala, egite so popou oio la gale e Galilea, la haro isasa e Iesus goio veia giteu la valalua tetala mago “Isa ge sugu taro e Latu La Tahalo soio tegiteu la valalua la gima, 23egite ge biliau, eau ge peho, la haro itolu ge polo, eau ge mahuli rivu lou.” Tiele egite la valalua tetala lolo la merera tetala mai ele, egite ilo burukotio, la ilo giteu ruru seseleti.

E Iesus pigi la uati soio te la luma la lotu

24Mulimuli e Iesus miteu me la valalua la vimari tetala egite goio guvi oio e Kapernaum, egiteu la valalua la ilabi la uati te la luma la lotu egite goio te Pita, egite tahia mago “Mave, la tahalo la vimari taume eia soioge kama lotoloto la takes te la luma la lotu, ia, uka mave?”

25Tio, e Pita loloa mai ele, eia goio veia giteu mago “Ouka, La Uru miteu eia lotoloto tai la takes te la luma la lotu.”

Eala moli e Pita goio beu rivu loua soilo te Iesus, e Iesus goio vikara pala muga soio tetala, eia tahia mago “Pita, eau ge tahime la gabutatalala taume. Mave, egiteu la mulugaluga omai te maututula, egite ge vibukeke e valalua giteu lou la piligi la takes soio tegiteu, uka egite ge kaka la uati tegiteu moli ale logala?”

26Tio, e Pita goio koliala mago “Egite ge abi la uati tegiteu moli ale logala, kama te valalua giteu lou, ouka.”

Goio, e Iesus sile pala la merera soio tetala mago “Tiele, mai moli ele eau tai e Latu La Uru, eau kama ge ligi la piligi la takes soio te la luma la lotu te Tete. 27Eala moli egiteu ale kaka etala la uati soukama ge igo totolo, eala eau ge bahame, eme ge abi la string taume, eme ge magiri olau la parava, eme ge pigi la string taumele, mai la ia isasa ale eme lapu palea, eme lapu mamugea, eme ge kiki tola la kasasala, eia ge hare palala, eme ge sivuti la uati isa oilo la ilola koramulia veia eme ge abia giteu te la iloto la takes tegalua tomi.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index