Mẫu tìm kiếm

ÉXODO 28:39

Ininpaniyoyo nopa totajtzitzi

39“Huan xijchihuili ipaniyoyo nopa hueyi totajtzi catli tlaxinepaloli ica icpatl tlen lino tlamalintli nelía canactzi. Huan nojquiya icuatzajcayo quichihuase ica lino, huan xijchihua itzinquechilpica huan ma quipiya itlachijchihualo catli yejyectzi.

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index