Mẫu tìm kiếm

ยอห์น 20:21

21แล้ว​พระเยซู​ก็​อู้​แหม​ว่า “ขอ​หื้อ​หมู่​ต้าน​มี​สันติสุข​เต๊อะ ต๋อน​นี้​เฮา​จะ​ใจ๊​หมู่​ต้าน​ไป​เหมือน​กับ​ตี้​พระบิดา​ใจ๊​เฮา​มา”