Mẫu tìm kiếm

Mak 2:8

8Ago kotupitinoiwa giro Yesu meni nukare kotupitinoiwa awa enia wero giro numorekare ego senua awa, “Nikare nogoro ago kotupitinowi?