Mẫu tìm kiếm

Lukas 22:68

68Atin buluk wén i fénginsaé ku begom, énda sumbulo kom de.