Mẫu tìm kiếm

Kulonga 9:25

25Elyo civulamabwe cakanyonyoona zintu zyoonse zyamunyika ya-Egepita, zyoonse izyakali musokwe, bantu abanyama boonse, amisamu yoonse yamusokwe, zyoonse buyo civulamabwe cakazinyonyoona, amasamu oonse aamusokwe cakaavwinyauna.