Mẫu tìm kiếm

Myeelwe 17

Musako wa-Aroni mbuwakasyuuka

1Lino Jehova wakaambila Musa, wati, 2Ambila bana ba-Israyeli kuti bakupe misako; musyobo umwi aumwi ukupe musako; basilutwe boonse bamisyobo balete misako, ibe ikumi aibili. Lino ulembe izina lyamuntu umwi aumwi amusako wakwe, 3akulemba izina lya-Aroni amusako wa-Levi. Nkaambo kulaba musako omwe kulisilutwe wamusyobo umwi aumwi. 4-Lino uleelede kwiituula mutente lyambunganino kunembo lyabbokesi lyamulao, nkukonya oko nkutuswaninana. 5-Nkabela oyo muntu ngonsala, musako wakwe ulasyuuka, aboobo njoolesya kutongauka kwabana ba-Israyeli nkobanditongauka. 6Mpoonya Musa wakaambila bana baIsrayeli, nkabela basilutwe boonse bakamupa misako, musako omwe kulisilutwe wamusyobo umwi aumwi, nkokuti misako iili ikumi aibili; awalo musako wa-Aroni wakali akati kamisako yabo. 7-Nkabela Aroni wakatuula misako kubusyu bwa-Jehova mutente lyambunganino.

8-Lino nibwakaca, Musa naakanjila mutente lyacizuminano, wakajana kuti musako wa-Aroni mu-Levi wasyuuka, waba ampumpu, wafulula maluba, wazyala maalmondi aabizwa. 9Mpawo Musa wakagwisya misako yoonse, waileta kubantu ba-Israyeli, nkabela bakalanga akulibwezela umwi aumwi musako wakwe. 10-Lino Jehova wakaambila Musa kuti, Pilusya musako wa-Aroni kunembo lyabbokesi lyamulao, ube citondezyo kumeso aabasikupapila­, ubalesye kunditongauka, kuti batafwi. 11Nkabela Musa wakacita obo, Wakacita mbubonya mbuli Jehova mbwaakamulailila.

12Elyo bana ba-Israyeli bakaambila Musa kuti, Ncobeni tulafwa, tulanyonyooka, tulanyonyooka toonse. 13-Kufumbwa muntu uuswena kufwaafwi kucikombelo ca-Jehova ulafwa, Sa ncibotu kuti tunyonyooke toonse?