Mẫu tìm kiếm

Nomipā 11:13

13Pea te u maʻu mei ʻi fē ʻeau ha kakano ke foaki ki he kakai ni kotoa pē? He ʻoku nau tangi kiate au, ʻonau pehē, Foaki mai ha kakano maʻamautolu koeʻuhi ke mau kai.