Taroha Goro Mana Usuusu Maea

Ngôn ngữ: Arosi

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.