Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

Ngôn ngữ: Bughotu

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.